Xarxa internacional

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha col·laborat i col·labora amb diversos organismes internacionals i xarxes anticorrupció d’àmbit internacional i europeu. Des del 2011 és membre de ple dret de l’Associació Internacional d’Autoritats Anticorrupció (IAACA) i de l’European Partners against Corruption (EPAC/EACN), les dues principals xarxes existents de col·laboració i intercanvi d’experiències en la prevenció i la lluita contra la corrupció. Fins al 2016, Antifrau va ser membre del comitè executiu de la IAACA, que el 2016 va patir una reforma dels seus estatuts, i va ostentar la vicepresidència de l’EPAC/EACN.

Igualment, manté relacions d’intercanvi i col·laboració amb els principals organismes internacionals, com l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Crim (UNODC), en especial pel que fa al seu programa de difusió de la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció a les universitats (ACAD), l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) –col·laborant en tasques d’assessorament a reformes institucionals d’organismes anticorrupció i fent aportacions a projectes normatius d’aspectes clau en la lluita contra la corrupció–, així com amb organismes europeus, en especial l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).

S’han vehiculat nombrosos convenis de col·laboració amb agències anticorrupció de competències anàlogues per tal de dur a terme accions bilaterals en l’àmbit de la prevenció de la corrupció i de l’intercanvi de bones pràctiques, sovint amb el suport de la plataforma TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) de la Comissió Europea per a països preadhesió.

L’Oficina Antifrau ha participat, juntament amb altres agències europees, en la posada en marxa de projectes finançats per la Unió Europea, en l’àmbit de la prevenció dels conflictes d’interès (Projecte HERCULE III), la prevenció de la corrupció especialment en el sector privat (Programa ISEC, liderat pel Ministeri de Justícia d’Estònia), el Col·legi Europeu d’Investigacions Financeres i Anàlisi Financer Criminal (Programa ISEC, liderat per la Université de Management d’Estrasbourg), i la promoció i l’intercanvi de bones pràctiques en la detecció, la investigació i la sanció de la corrupció a la UE (Programa ISEC 2012), aquest últim projecte liderat de manera conjunta amb el Servei Central de Prevenció de la Corrupció (SCPC) i amb la fiscalia anticorrupció romanesa. L’Oficina també ha estat beneficiària d’algun d’aquests projectes.

Xarxa d'Autoritats Europees per a la Integritat i la Protecció de les Persones Alertadores (NEIWA)

L’Oficina Antifrau de Catalunya és membre de la Xarxa de les autoritats europees per a la integritat i la protecció de les persones alertadores (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities - NEIWA). La Xarxa està integrada per autoritats de països membres de la Unió Europea, països candidats a la UE i països de l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA) que tenen un paper central en l’àmbit de la protecció de les persones alertadores (denúncies, investigació, protecció, suport, assessorament, prevenció, educació i/o aplicació de la llei).

Antifrau subscriu la Declaració de València de la NEIWA per enfortir el paper de les persones alertadores i dels organismes que les protegeixen

La Xarxa NEIWA d’autoritats europees per a la integritat i la protecció de les persones alertadores ha expressat preocupació davant el tancament de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears

La Xarxa europea d’Autoritats per a la Integritat i per a la Protecció de les Persones Alertadores (NEIWA) es formalitza a Roma

Antifrau organitza la trobada de la Xarxa NEIWA d’autoritats europees per a la integritat i la protecció de les persones alertadores, d’on sorgeix la Declaració de Barcelona que reclama una correcta transposició de la Directiva UE

Antifrau organitza a Barcelona la trobada de la Xarxa d’autoritats europees per a la integritat i la protecció de les persones alertadores (NEIWA)

La Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau ha elaborat un catàleg de drets dels alertadors i denunciants de corrupció, coincidint amb la data límit per la transposició de la Directiva Europea

La NEIWA es reuneix una setmana abans que es compleixi la data límit de transposició de la Directiva UE relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió

Antifrau subscriu la crida de la NEIWA a tres mesos de la transposició de la Directiva UE de protecció de les persones alertadores a les legislacions dels estats membres

Antifrau subscriu les declaracions d’Utrecht de la NEIWA amb recomanacions per a la implementació de canals interns i externs de denúncia

Antifrau subscriu la Declaració de Brussel·les de la NEIWA amb recomanacions per a la transposició de la Directiva europea de protecció de les persones alertadores

La xarxa europea d’autoritats de protecció de les persones alertadores NEIWA recomana aspectes clau en la futura transposició de la Directiva als estats membres

Declaració de València, de 19 d'abril de 2024

Declaració de Barcelona, de 17 de juny de 2022

Declaració de Dublín, de 10 de desembre de 2021

Declaració de darrera crida, de 17 de setembre de 2021

Declaracions d'Utrecht per a l'establiment de canals interns de denúncia i per a l'establiment de canals externs de denúncia, de 4 de juny de 2021

Declaració de Roma, de 26 de juny de 2020

Declaració de Brussel·les, 14 de desembre de 2020

Informe anticorrupció de la UE de febrer de 2014, en el qual, atès que denuncia una falta d’enfocament global per part de l’Estat espanyol, cita Catalunya com a exemple de bona pràctica pel fet d’haver-se dotat d’una agència multidisciplinària, «l’única en el seu gènere que existeix a Espanya» (pàg.16).

Addicionalment, l’Oficina Antifrau treballa amb diverses organitzacions de la societat civil, com ara Transparència Internacional (TI), amb projectes com els índexs de transparència (dels ajuntaments, de les comunitats autònomes, de les diputacions, dels parlaments o de les empreses) i projectes com el d’ENIS, que fa una valoració del Sistema Nacional d’Integritat espanyol, o l’avaluació del Lobby a Espanya: anàlisi i propostes.