Transparència i accés a la informació

El funcionament transparent de tota institució pública implica posar a l’abast de la ciutadania, com a exercici de publicitat activa, la informació rellevant sobre la seva organització, la gestió econòmica i pressupostària, la normativa reguladora i les dades d’activitat, amb la finalitat de fer possible l’avaluació de les actuacions públiques i garantir un exercici responsable del poder.

És per això que procurem tenir publicada la major quantitat d’informació possible i que consultar-la sigui accessible i àgil. D’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, us garantim l’accés a la informació sense altres limitacions que les previstes per les lleis. Per aquest motiu, us preguem que consulteu les dades d’aquest portal i la resta de seccions del web per comprovar si la informació que voleu obtenir ja està disponible.

Transparència