Eines

Dur a terme un procés de gestió dels riscos per a la integritat és una feina complexa per a les institucions públiques. Per això, l’Oficina Antifrau posa a disposició dels gestors públics les eines per facilitar-los aquest procés, i acompanyar-los i guiar-los en aquesta tasca preventiva. En aquest apartat podreu trobar pautes, orientacions, models i recomanacions, entre d’altres.

Eines 1, 2 i 3. Taules per a la identificació dels riscos

La identificació és el primer pas d’una gestió integral de riscos i té com a finalitat cercar, descriure, categoritzar, així com prioritzar el conjunt de riscos que la institució haurà de gestionar.

Les eines 1, 2 i 3, extretes del Document de treball núm. 3, recullen les 12 àrees de risc comunes a totes les entitats adjudicadores, ordenades segons les fases del procediment de contractació, i un llistat d’alguns dels potencials riscos associats.

Estan pensades com a punt de partida per a les institucions que vulguin començar a revisar les seves principals àrees de risc.

EG01: Identificació dels riscos en la fase de preparació

EG02: Identificació dels riscos en la fase de licitació

EG03: Identificació dels riscos en la fase d’execució

Eina 4. Model de taula per facilitar l’anàlisi de riscos

La plantilla que es presenta a continuació vol guiar l’anàlisi de riscos i facilitar:

  1. la visualització completa dels factors i dels efectes dels riscos
  2. la valoració de la incidència de cada factor i les mesures preventives per a cadascun
  3. l’avaluació de la probabilitat i la gravetat de les seves conseqüències i les mesures contingents.

EG04: Model de taula per facilitar l’anàlisi de riscos

Eina 5. Factors dels riscos per a la integritat en la contractació d'una entitat adjudicadora

Actuar directament sobre els factors que generen, incrementen o perpetuen els riscos per reduir la probabilitat és la única forma eficaç de prevenció. En aquest sentit és determinant que l’anàlisi dels factors de risc sigui exhaustiva i que contempli tots aquells que poden incidir en la materialització del risc.

Donada la complexitat d’aquest procés analític, i amb la voluntat de facilitar aquesta tasca a les institucions públiques, us facilitem un esquema que classifica els diversos tipus de factors que poden incidir en els riscos identificats. Aquesta classificació s’explica i exemplifica al Document de treball núm. 4.

EG05: Factors dels riscos per a la integritat en la contractació d'una entitat adjudicadora

Eina 6. Com diferenciar prevenció i contingència

Minimitzar la probabilitat que els riscos es materialitzin o reduir-ne la gravetat de les seves conseqüències: dos objectius diferents que requereixen mesures diferents.

La taula següent sintetitza les claus per distingir la gestió preventiva i contingent dels riscos i per garantir la incorporació d’ambdós tipus de mesures en qualsevol pla d’integritat en la contractació pública.

EG06: Com diferenciar prevenció i contingència

Eina 7. Factors normatius per àrees de risc

Els riscos d'irregularitats, frau i corrupció en la contractació pública són multifactorials. Sovint els estímuls o oportunitats per a aquests riscos no provenen dels ens públics sinó de circumstàncies o elements externs: factors conjunturals o sistèmics. Entre aquests factors de risc externs, els de naturalesa normativa tenen un paper molt rellevant.

La taula següent identifica les àrees de risc i els factors normatius associats en les fases de preparació, licitació i execució de la contractació pública.

EG07: Factors normatius per àrees de risc

Eina 8. El procés de normalització de la corrupció

La gràfica següent reflecteix la interacció entre els processos i els elements que resulten claus per entendre com es normalitza la corrupció en les organitzacions.

EG08: Procés de normalització de la corrupció

Eina 9. Racionalitzacions habituals de la corrupció

La taula resumeix algunes de les racionalitzacions més habituals, amb una breu descripció de cadascuna, així com exemples d’expressions que il·lustren la narrativa sovint emprada en les organitzacions.

EG09: Racionalitzacions habituals de la corrupció

Eina 10. Construir indicadors per avaluar el grau de compromís amb el foment de la integritat

El quadre següent recull preguntes i indicacions per a la construcció d’indicadors que avaluïn la voluntat i el compromís ètics del lideratge d’una organització.

EG10: Construir indicadors per avaluar el grau de compromís amb el foment de la integritat

Eina 11. Síntesi dels factors potenciadors i perpetuadors de riscos per a la integritat

La taula següent resumeix els factors institucionals que potencien i perpetuen els riscos per a la integritat dins les organitzacions. Aquests factors estan classificats segons la seva relació amb els elements claus dels processos de normalització de pràctiques irregulars, fraudulentes i corruptes.

EG11: Síntesi dels factors potenciadors i perpetuadors de riscos per a la integritat

Eina 12. Alguns senyals que a la vostra organització s’estan afavorint conductes no ètiques

La següent taula recull exemples d’alguns senyals que en una organització s’estan afavorint conductes no ètiques i que caldria avaluar, identificant alguns dels elements, formals o informals, del seu el sistema d’integritat que caldria treballar.

EG12: Alguns senyals que a la vostra organització s’estan afavorint conductes no ètiques

Glossari de Riscos per a la integritat en la contractació pública

Aquest document recull la Terminologia bàsica per a la gestió dels riscos inherents a la contractació pública.

Glossari de Riscos per a la integritat en la contractació pública

 

Eines publicades per altres institucions