Pot la persona alertadora revelar públicament la informació que vol denunciar (revelació pública)?

Les persones alertadores que revelin públicament infraccions rebran protecció quan:

  • La persona havia presentat una denúncia per canals interns i externs o directament per canals externs i no s’han pres mesures adequades en els terminis corresponents.
  • La persona té motius raonables per pensar que la infracció pot constituir un perill imminent o manifest per a l’interès públic.
  • La persona té motius raonables per pensar que si presenta una denúncia externa, hi ha un risc de represàlies o hi ha poques probabilitats que es doni un tractament efectiu a la infracció ateses les circumstàncies particulars del cas.

Article 15 de la Directiva