Poden els estats membres ampliar la protecció prevista per la Directiva?

Els estats membres poden ampliar la protecció en el seu Dret nacional a altres àmbits o actes no previstos a la Directiva.

Article 2.2 de la Directiva