L’Oficina Antifrau ha rebut 28 peticions de protecció de persones alertadores i s’han incoat 23 expedients de protecció durant el 2023

El Registre de responsables del sistema intern d’informació ha rebut 1.368 registres del sector privat i 146 del sector públic. A més, el servei de consultes n’ha atès més de 300

El nombre de denúncies rebudes per l’Oficina Antifrau augmenta un 256 % respecte de la mitjana anual (2010-2022) i se situa en 827 el 2023

L’Oficina Antifrau ha dut a terme, durant aquest exercici, l’avaluació prèvia de versemblança de 779 expedients. Aquesta xifra suposa un increment d’un 57 % respecte de l’exercici anterior i un 231 % respecte de la mitjana anual (2011-2022)

L’any 2023 les entitats i autoritats competents afectades per actuacions d’investigació de l’Oficina Antifrau han adoptat 65 mesures

S’han dut a terme 59 accions formatives, que han arribat de manera directa a 3.916 participants

Memòria 2023 de l'Oficina Antifrau de Catalunya

6 de maig de 2024. L’Oficina Antifrau ha lliurat la memòria de 2023 al Parlament de Catalunya, on es constata que en aquest exercici s’han assolit xifres rècord des que l’Oficina Antifrau es va posar en funcionament l’any 2009 en expedients resolts, nombre de denúncies, mesures adoptades arran d’investigacions i participants en les activitats de formació.

Per primera vegada, en aquesta memòria es recullen dades sobre les competències de l’Oficina Antifrau com a autoritat independent per a la protecció de les persones alertadores, després que el Parlament de Catalunya ho aprovà el 10 de març de 2023. Com a autoritat independent, l’Oficina Antifrau ha assumit des de llavors noves funcions que queden reflectides en aquesta memòria de 2023:

 • - Adoptar mesures de protecció de les persones alertadores
 • - Portar el Registre dels responsables dels canals interns d’informació
 • - Gestionar el canal extern de denúncies

Àmbit funcional de Protecció de Persones Informants

L’Oficina Antifrau ha rebut 28 peticions de protecció i s’han incoat 23 expedients de protecció de persones denunciants. De les 36 peticions de protecció acumulades en el període 2018-2023:

 • - 22 s’ha atorgat la condició de persona protegida
 • - 13 no s’ha atorgat
 • - 1 inadmissió

Àmbit dels ens afectats:

Àmbit dels ens afectats per les peticions de protecció de les persones informants

Supervisió dels canals interns

L’Oficina Antifrau és l’autoritat independent de supervisió del compliment de l’obligació de disposar d’un sistema intern d’informació, que afecta tant el sector públic com el privat. L’Oficina ha posat a disposició dels ens obligats un formulari per facilitar les comunicacions al Registre de responsables del sistema intern d’informació, que ha rebut 1.368 registres del sector privat i 146 registres del sector públic. Per facilitar-ne la implantació, l’Oficina Antifrau ha posat en marxa un servei de consultes, amb més de 300 peticions rebudes i ateses.

Augmenten un 256 % les denúncies rebudes (827) respecte de la mitjana anual i s’ha dut a terme l’avaluació prèvia de versemblança de 779 expedients, un 231 % més

L’Oficina Antifrau, durant l’exercici 2023, ha rebut un total de 827 denúncies, xifra rècord des que funciona la institució. Suposa un augment respecte de la mitjana de denúncies rebudes en el període 2010-2022 (232) d’un 256 %.

Evolució anual de les denúncies i percentatge de variació respecte de l'any 2023:

Evolució anual de les denúncies i percentatge de variació respecte de l’any 2023

Del total de denúncies, s’ha dut a terme l’avaluació prèvia de versemblança de 779 expedients. El 2023 s’incrementa el nombre d’actuacions de versemblança resoltes respecte de l’exercici anterior en un 57 %. El nombre d’expedients de versemblança tancats durant el 2023 s’ha incrementat un 231 % respecte de la mitjana del període 2011-2022.

Nombre d'expedients resolts per anys i % d'increment respecte l'any anterior

Finalitzada la fase de versemblança dels 779 expedients, en un 11 % dels casos s’han iniciat actuacions d’investigació, mentre que s’ha instat l’arxivament del 42 %, tot i que en el 48 % dels casos arxivats s’han identificat irregularitats de naturalesa no corruptiva que han estat comunicades a les entitats concernides per tal que siguin revisades i/o reparades.

Sentit de la resolució d'expedients de versemblança arxivats amb comunicació

El 47 % de les denúncies han estat remeses als òrgans o institucions competents o no han resultat admeses. Aquesta circumstància ve motivada per les noves competències derivades de la disposició addicional setena de la Llei 3/2023: el fet que l’Oficina Antifrau esdevingui el canal extern de denúncies suposa un augment de denúncies rebudes, que provoca que moltes siguin derivades als òrgans i/o institucions competents.

Pel que fa al perfil de la persona denunciant, la majoria de denúncies són anònimes:

Perfil de la persona denunciant

 • - 560 denúncies/comunicacions a través de la bústia anònima de denúncies
 • - 160 de particulars
 • - 41 de representants de grups polítics
 • - 31 de personal funcionari o treballadors públics
 • - 19 anònimes sense fer ús de la bústia
 • - 13 de sindicats
 • - 3 per iniciativa pròpia

Pel que fa a les entitats o institucions concernides per les denúncies/comunicacions, la majoria són del món local i del sector privat:

Entitats concernides per les denúncies i comunicacions

 • - 294 són ajuntaments
 • - 261 són entitats o empreses privades
 • - 198 són la Generalitat
 • - 43 són altres entitats i/o administracions
 • - 16 són universitats
 • - 9 són consells comarcals
 • - 6 són diputacions

Antifrau ha clos 90 actuacions d’investigació i 7 més han estat interrompudes en haver-se constatat la concurrència dels procediments judicials corresponents sobre els mateixos fets investigats. A data de tancament d’aquesta memòria, l’Oficina Antifrau té 279 actuacions en curs pendents de resoldre.

Actuacions d'investigació closes

* S’inclouen tres actuacions d’investigació que s’han tramitat acumuladament a d’altres ja existents per identitat d’objecte.

Des del punt de vista del nombre d’actuacions resoltes, l’any 2023 ha estat el més productiu d’ençà que funciona aquesta Oficina: s’ha acreditat un increment del 91 % respecte de la mitjana d’actuacions closes en el període 2010-2022.

De les 90 actuacions d’investigació closes, 26 han estat arxivades. De la resta, s’han tramès:

Resultat de les actuacions d'investigació closes

Les actuacions d’investigació closes durant l’any 2023 han estat vinculades principalment amb casos concrets d’irregularitats en matèria de contractació pública, seguit de qüestions referides a funció pública, assumptes relacionats amb el conflicte d’interès i incompatibilitats, assumptes relacionats amb urbanisme i, finalment, expedients relacionats amb subvencions i també transparència i bon govern.

Àmbit de les actuacions d'investigació closes

Durant aquest exercici, s’ha resolt emetre 27 informes raonats, 22 dels quals s’han adreçat a entitats locals i entitats vinculades i 5 a la Generalitat de Catalunya. El 29 % de les actuacions d’investigació clouen amb un informe raonat. L’Oficina Antifrau ha adreçat recomanacions a 4 institucions i s’han realitzat 33 comunicacions a les autoritats competents per tal que iniciïn els procediments que corresponguin.

El 2023 és l’exercici en què més mesures s’han adoptat arran de les investigacions de l’Oficina Antifrau

Durant l’any 2023, s’ha tingut coneixement de 65 mesures adoptades per les entitats afectades i autoritats competents arran de les actuacions d’investigació. Es tracta de l’any en el qual s’han adoptat més mesures derivades de les actuacions de l’Oficina Antifrau.

Nombre de mesures adoptades per entitats afectades i autoritats competents

Tipus d’ens afectats per les mesures adoptades:

Tipus de mesures adoptades i ens que afecten

El 2023 és l’any amb més participants a les formacions de l’Oficina Antifrau

Prevenció i formació

Durant l’any 2023, a través de la formació s’ha arribat de manera directa a 3.916 participants a través de 59 accions formatives sobre temes com riscs per a la integritat, elaboració i implantació dels plans de mesures antifrau, gestió dels conflictes d’interès, reflexió ètica individual, elaboració de plans d’integritat, canals de denúncia i protecció de les persones alertadores.

Evolució anual de participants a les accions formatives

D’altra banda, des de la Direcció de Prevenció s’han desenvolupat projectes propis i amb col·laboració amb altres institucions:

 • - Posada en marxa del servei Aula Virtual. Es tracta d’una nova modalitat de formació en matèries relacionades amb l’ètica i la integritat públiques: l’autoformació en línia. L’Oficina Antifrau vol arribar a més persones i oferir una formació de qualitat, accessible des de qualsevol indret i que es pugui adaptar als horaris i ritme d’estudi de qualsevol persona.
 • - Acompanyament a les consultes formulades a través de l’espai DialÈtic. L’espai web ha rebut 5.533 visualitzacions totals de pàgina per part de 3.185 persones usuàries. S’han rebut 6 consultes. També s’han impartit 5 sessions de presentació a servidors públics, amb un total de 1.616 participants.
 • - Projecte de compliment normatiu i integritat en entitats públiques. S'ha presentat l’informe final del Projecte de compliment normatiu i integritat, un document que proposa cinquanta recomanacions per a aquesta tipologia d’ens del sector públic, agrupades en catorze àmbits.
 • - Recomanacions adreçades als electes locals i als òrgans de control intern que han sorgit de les eleccions locals de 2023. L’Oficina Antifrau ha emès unes recomanacions en matèria d’integritat adreçades als càrrecs electes i als òrgans de control intern de les corporacions locals amb la finalitat que facilitin la presa de decisions i serveixin de recordatori de bones pràctiques. Se centren en qüestions relatives a retribucions dels càrrecs electes, declaracions d’interessos dels càrrecs electes, dotacions econòmiques a grups polítics municipals i la publicitat activa.
 • - Recomanacions de mesures preventives basades en l’anàlisi dels factors de risc detectats en el seguiment de les actuacions d’investigació. L’Oficina Antifrau adreça als ens investigats una proposta de mesures preventives que es basa en una anàlisi de riscs relativa als factors de risc que s’han detectat en els fets que han estat objecte d’investigació. Amb l’objectiu que les recomanacions de mesures preventives en fase de seguiment, adreçades als ens investigats, puguin ser d’utilitat a altres institucions, durant l’any 2023 l’Oficina Antifrau ha publicat a la pàgina web aquests escrits, classificats per risc i tipologia d’organisme.
 • - Respostes a les consultes sobre els dubtes interpretatius per a l’aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer. L’Oficina Antifrau ha respost 241 consultes efectuades per les organitzacions obligades del sector públic i del sector privat i per operadors jurídics especialitzats. Cal destacar que l’Oficina ha rebut un nombre significatiu més elevat de consultes provinents d’entitats del sector privat que del sector públic.

Al·legacions a normes, atenció ciutadana, accés a la informació i consultes no vinculants

En el decurs de l’any 2023, l’Oficina Antifrau ha formulat un total de 13 al·legacions amb relació a projectes normatius.

També ha rebut, tramitat i resolt un total de 37 sol·licituds d’accés a la informació pública. En 32 de les sol·licituds, la informació demanada era relativa a l’estat d’un procediment d’investigació de l’Oficina o se sol·licitaven documents relacionats amb actuacions d’investigació concretes; dues eren sobre l’organització, pressupost i funcionament de l’Oficina Antifrau; una sobre procediments de protecció de persones denunciants, i dues eren sol·licituds imprecises. Del total de sol·licituds:

Estimació de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes

L’Oficina ha atès 12 consultes rebudes pel canal d’atenció ciutadana.

Pel que fa a la protecció de dades personals, l’Oficina Antifrau ha realitzat una auditoria interna per demostrar el compliment i la correcta adequació de les operacions de tractament de l’Oficina a la normativa vigent. També s’han creat 2 activitats de tractament de dades personals i se n’ha modificat una.

Activitat de l’Equip d’Anàlisi de Dades

Durant aquest exercici 2023, l’Equip d’Anàlisi de Dades (EAD) ha assolit els objectius següents:

 • - Disseny i desenvolupament del formulari, de la base de dades i de la interfície de consulta i explotació del Registre de responsables de sistema intern d’informació (RSII).
 • - Difusió de l’estudi Sistemes automatitzat d’alerta en l’àmbit de la contractació pública a actes amb Localret, la Junta Consultiva de Contractació Pública (JCCA), el Consorci AOC, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Col·legi d’Economistes de Catalunya.
 • - Desenvolupament de la plataforma de dades del sector públic de l’Oficina Antifrau perquè esdevingui un entorn hipertextual integrat, que permeti enriquir els documents amb dades relacionades amb els casos objecte d’investigació, que doti de capacitat real de detectar proactivament situacions irregulars de corrupció i que serveixi de base quantitativa per als estudis i treballs de la Direcció de Prevenció.
 • - Estudi de la influència indeguda en el sector públic i el risc de captura de les estructures públiques per interessos privats.
 • - Accions de difusió de l’estratègia de dades de l’Oficina Antifrau i d’intercanvi de coneixements a escala nacional i internacional, com, per exemple, al Fòrum Global sobre Anticorrupció i Integritat organitzat per l’OCDE o al II Seminari DIGITAPIA sobre bona administració privada i pública i intel·ligència artificial, a la Universitat de Barcelona (UB).

Col·laboració institucional

El 2023 l’Oficina Antifrau ha col·laborat amb el Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat i la Xarxa Estatal d’Oficines i Agències Antifrau, s’han fet trobades institucionals amb els òrgans de rellevància estatutària, s’ha participat en el Consell Assessor del Segell Infoparticipa (10a edició) i en la I Trobada Nacional a la Comissió europea (Xarxa de la UE contra la Corrupció).

L’Oficina Antifrau ha col·laborat institucionalment a escala internacional amb diverses entitats i actes com la NEIWA (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities), l’EPAC/EACN (European Partners Against Corruption) i l’IAACA (International Association of Anti-Corruption Authorities). El personal al servei de l’Oficina també ha participat en activitats formatives i en projectes finançats per la Unió Europea i per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per compartir l’experiència i prevenir el frau i la corrupció.

Memòria 2023 de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Resum executiu de la Memòria 2023 d'Antifrau