Directora adjunta

Begoña Ballvé

Directora adjunta d'Antifrau, Begoña Ballvé

És llicenciada en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i té el Mestratge en prevenció, control i reacció davant la corrupció. Public Compliance, Bon Govern i Bona Administració de la Universitat de Barcelona (UB) i el Mestratge en Comptabilitat, Gestió i Control d’Entitats Locals de la Universitat de Màlaga. És funcionària de l'Administració Local des de fa més de 27 anys. Des de l'any 2012 és lletrada consistorial a l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

Experta en gestió pública, control intern local, integritat institucional i prevenció del frau i la corrupció en les entitats públiques. Ha desenvolupat diferents responsabilitats, sempre relacionades amb l'àmbit dels Serveis Jurídics, incloent-hi la direcció del Servei d'Assessoria Jurídica i Compliance, l'exercici de la funció de control intern i la responsabilitat de l’oficina de compliment normatiu a l’Ajuntament de Mollet del Vallès. La seva darrera responsabilitat ha estat la d’interventora accidental de l’Ajuntament i dels seus ens dependents, on ha dut a terme les funcions reservades de control intern: fiscalització, auditoria i control financer en relació amb l’activitat economicofinancera de l’ens, funcions que ha compaginat amb la coordinació dels Serveis Jurídics.

El Parlament de Catalunya va ratificar el nomenament de Begoña Ballvé com a nova directora adjunta de l’Oficina Antifrau el 13 d’abril de 2023 i ha estat nomenada pel director amb efectes el dia 19 d’abril de 2023.

 

Funcions

  • Substitueix el director d’Antifrau en cas d’absència o incapacitat temporal.

  • Assumeix les funcions que d’acord amb la llei li delega el director.

  • Assumeix interinament les funcions del director de l’Oficina Antifrau en cas de cessament, excepte quan extingeix el mandat perquè n’expira el termini.

 

Elecció del/la director/a adjunt/a

El director o directora de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb la conformitat prèvia de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, pot designar una persona de capacitat i competència tècniques provades per ocupar el càrrec de director adjunt o directora adjunta, a qui són aplicables les condicions d’elegibilitat i les incompatibilitats corresponents al director o directora.