La institució

Som una institució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya. Antifrau té com a objectiu prioritari prevenir i investigar possibles casos d’ús o destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit derivat de conductes que comportin conflicte d’interessos o l’ús particular d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.

Vetllem per a que l’actuació dels poders públics i dels seus representants sigui coherent amb els valors d’integritat, honestedat, transparència, legalitat, neutralitat, imparcialitat i objectivitat.

També actuem com a canal extern per comunicar infraccions de la Llei 2/2023 i oferim suport i protecció a les persones informants d’acord amb la DA 7ª de la Llei 3/2023 d’acompanyament als pressupostos.

El control de la nostra activitat correspon al Parlament de Catalunya, a qui rendim comptes. Dependre de l’organisme que representa la sobirania de tots els catalans i catalanes legitima la nostra feina i en garanteix la independència.

L’Oficina Antifrau de Catalunya va ser creada per la Llei 14/2008, de 5 de novembre, i va començar la seva activitat el darrer trimestre de 2009. Som la institució pionera a l’Estat espanyol a donar compliment als mandats de la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció.

Missió i funcions

Des de l’Oficina Antifrau impulsem iniciatives per consolidar sistemes d’integritat en les institucions del sector públic, des dels ajuntaments al Govern de la Generalitat, i promovem els valors socials que dificulten les conductes corruptes o contràries a l’interès públic. Som una institució dirigida a promoure i preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya.

A l’Oficina Antifrau desenvolupem la nostra activitat al voltant de tres eixos:

  1. Prevenció de la corrupció: promovem i impulsem bones pràctiques que contribueixen a la millora de la qualitat en la prestació del servei públic i donem assistència i suport a les administracions i altres ens que configuren el sector públic de Catalunya. També col·laborem en la formació i assessorament del personal al servei de les administracions, elaborant eines i recursos i formulant propostes i recomanacions d’acord amb els riscos detectats i a partir del seguiment de l’activitat de la mateixa Oficina. També promovem valors socials que dificulten l’aparició i tolerància de comportaments contraris a la integritat en el sector públic i en el privat.
  2. Investigació dels casos de corrupció: primer, determinem la versemblança dels fets o de les conductes que han estat objecte de denúncia. El resultat d’aquesta anàlisi comportarà la iniciació d’actuacions d’investigació o el seu arxivament. Superada la fase de versemblança, s’inicien actuacions indagatòries o d’inspecció de possibles casos concrets d’ús o destinació irregulars de fons públics. També de les conductes oposades a la probitat o contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.
  3. Protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió o sobre delictes i infraccions administratives greus o molt greus: per acomplir eficaçment aquesta funció podem tramitar i imposar sancions i adoptar mesures provisionals en el marc del procediment sancionador.

Les administracions públiques estan obligades a auxiliar de manera preferent i urgent l’Oficina Antifrau de Catalunya en les investigacions i inspeccions que portem a terme. Aquest deure de col·laboració s’estén també als particulars, persones físiques o jurídiques, administracions públiques i entitats incloses en l’àmbit d’actuació de l’Oficina Antifrau.

Des d’Antifrau cooperarem amb la resta d’òrgans de control de l’actuació de l’administració, mitjançant l’intercanvi d’informació i experiències i la coordinació de les nostres funcions.