Disposicions legals

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (capítol 4, «Dels deures i de les responsabilitats») [PDF]


Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (art. 52-54) [HTML]

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques [HTML]


Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat [HTML]


Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat [HTML]


Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat [HTML]

Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics [HTML]


Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics [HTML]

Reglament del Parlament de Catalunya (art. 4-13 sobre l’Estatut dels diputats; 55, sobre la Comissió de l’Estatut dels Diputats; 199, sobre l’administració parlamentària, i 200, sobre els principis d’actuació) [PDF]


Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya [PDF]

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (arts. 73-78, sobre l’Estatut dels membres de les corporacions locals) [HTML]


Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Títol XV, «De l’estatut dels membres de les corporacions locals», arts. 162-170) [HTML]


Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (Títol VII, «Personal al servei de les Entitats locals», arts. 72 i 73) [HTML]

Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes [HTML]


Llei 26/2003, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, i el text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, per tal de reforçar la transparència de les societats anònimes cotitzades [HTML]


Ordre ECC/461/2013, de 20 de març, per la qual es determinen el contingut i l'estructura de l'informe anual de govern corporatiu, de l'informe anual sobre remuneracions i d'altres instruments d'informació de les societats anònimes cotitzades, de les caixes d'estalvis i d'altres entitats que emetin valors admesos a negociació en mercats oficials de valors[HTML]


Reial decret 221/2008, de 15 de febrer, pel qual es crea i regula el Consell Estatal de Responsabilitat Social de les Empreses [HTML]


Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible (art. 39, promoció de la responsabilitat social de les empreses) [HTML]