Procediment d’investigació

L’Oficina Antifrau actua d’ofici, a iniciativa pròpia o per denúncia, o en virtut d’una sol·licitud raonada d’una institució o autoritat pública. Després de comprovar la versemblança dels fets, pot dur a terme, entre d’altres, les actuacions següents:

  • Fer visites d’inspecció, sense previ avís, a qualsevol oficina o centre adscrit a un servei públic per efectuar comprovacions in situ i examinar documents, sigui quin sigui el seu suport.
  • Dur a terme entrevistes personals a tothom que pugui proporcionar informació rellevant per a la investigació o a aquelles persones que, en el desenvolupament de les actuacions en curs, puguin estar implicades de manera individual en fets investigats.
  • Accedir a qualsevol informació que estigui en poder dels òrgans, els organismes públics o les persones físiques o jurídiques, públiques o privades afectats per l’actuació d’investigació.

Les actuacions d’investigació es regeixen pels criteris de celeritat, economia, simplicitat, eficàcia i discreció màxima.

 

Esquema de la fase d'anàlisi i de la fase d'investigació