Actuació

Quan pot actuar l’Oficina Antifrau?

L’Oficina Antifrau pot actuar davant presumptes actes de corrupció, pràctiques fraudulentes o conductes il·legals que afectin els interessos generals o la gestió de fons públics.

Supòsits en què no pot actuar l’Oficina Antifrau

 • L’àmbit d’actuació de l’Oficina Antifrau de Catalunya és el sector públic de Catalunya. L’Oficina Antifrau no té atribuïdes competències fora de l’àmbit territorial de Catalunya.
 • No és competent per intervenir en casos de frau tributari i mercantil, en les relacions societàries, que es donen entre empreses i particulars, o en els assumptes de naturalesa privada que deriven del comerç i el consum.
 • No pot complir funcions que corresponguin a l’autoritat judicial ni al Ministeri Fiscal ni a la policia judicial, ni pot dur a terme actuacions indagatòries sobre fets que siguin ja objecte d’investigacions.

Informació a la persona denunciada

 • Informació a la persona denunciada: si l’Oficina Antifrau determina la possibilitat d’implicació individual en un fet que és objecte d’investigació d’una persona que ocupa un alt càrrec o és funcionària, directiva, membre o empleada d’una institució o d’un òrgan, aquesta persona ha de ser informada immediatament. L’Oficina Antifrau no pot emetre conclusions ni fer referències nominals en els seus informes si la persona concernida no ha tingut prèviament la possibilitat real de conèixer els fets, de manera que pugui alhora deixar constància del seu parer.
 • Informació a la institució: si una investigació afecta personalment un alt càrrec, funcionari, directiu o empleat, l’Oficina Antifrau n’informa el responsable de la institució, de l’òrgan o de l’entitat de qui depèn o en què presta serveis.

En quins sectors pot actuar?

L’Oficina Antifrau pot actuar en els àmbits següents:

El sector públic de Catalunya:

 • L’Administració de la Generalitat, els seus organismes, entitats vinculades i empreses públiques que en depenen.
 • Els ens locals: ajuntaments, diputacions provincials, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis, consorcis i resta d’entitats i organismes integrants de l’Administració local.
 • El Parlament de Catalunya pel que fa a l’activitat administrativa i a la gestió patrimonial.
 • Els ens estatutaris i les autoritats independents.
 • Les universitats públiques i els seus ens instrumentals.
 • Les empreses públiques.
 • Els consorcis.
 • Les fundacions, públiques o privades, en què participin organismes públics.
 • Altres ens instrumentals, de dret públic o privat, vinculats a les administracions catalanes o que en depenen.

Les empreses i entitats privades i les persones físiques que gestionin serveis públics, executin obres públiques o rebin subvencions.