Garantia

Finalment, la prevenció ha d’incloure també eines per garantir l’eficàcia de les eines anteriors (les de detecció i gestió), és a dir, mecanismes que permetin:

  • Comunicar incompliments en l’ús de les eines de detecció i gestió.

  • Sancionar incompliments per mitjà del règim sancionador administratiu i penal, com a eina de prevenció general (dissuasió).

Recusació Òrgans de control

Canals internos de denúncia  Règim sancionador i de rescabalament