Antifrau envia recomanacions en matèria d’integritat a les persones electes a les eleccions locals de 2023 i als òrgans de control intern

Les recomanacions són sobre retribucions dels càrrecs electes, declaracions d’interessos dels càrrecs electes, dotacions econòmiques a grups polítics municipals i en la publicitat activa amb les relacions amb els grups d’interès

Antifrau aconsella que es tinguin en compte els sistemes interns d’informació, la planificació i programació, els plans de mesures antifrau i plans d’integritat institucional, la professionalització de la direcció pública, el compliment normatiu i integritat en entitats públiques, i tenir en compte DialÈtic

Recomanacions en matèria d’integritat a les persones electes a les eleccions locals de 2023 i als òrgans de control intern

13 de juny de 2023. Amb ocasió de les eleccions locals, l’Oficina Antifrau de Catalunya emet unes recomanacions en matèria d’integritat adreçades als càrrecs electes i als òrgans de control intern de les corporacions locals, amb la finalitat que facilitin la presa de decisions i que serveixin de recordatori de bones pràctiques, com es va fer en les anteriors eleccions fa quatre anys.

Aquestes recomanacions s’han elaborat tenint en compte, fonamentalment, l’anàlisi de la informació i les conclusions provinents de les actuacions d’investigació d’Antifrau, les al·legacions a reglaments orgànics municipals i a d’altres disposicions normatives, així com, també, les recomanacions preventives elaborades en fase de seguiment de les actuacions d’investigació basades en identificació de factors de risc que efectua l’Oficina Antifrau.

Les recomanacions emeses als ens locals se centren en qüestions relatives a retribucions dels càrrecs electes, declaracions d’interessos dels càrrecs electes, dotacions econòmiques a grups polítics municipals i en la publicitat activa amb especial consideració a les relacions amb els grups d’interès.

També es recorden prèviament algunes qüestions d’especial rellevància, a considerar per les persones electes i pels òrgans de control intern:

  • Els Sistemes interns d’informació
  • Planificació i programació
  • Plans de mesures antifrau i plans d’integritat institucional
  • Professionalització de la direcció pública
  • Compliment normatiu i integritat en entitats públiques
  • Recomana tenir en compte DialÈtic, servei d’acompanyament en la reflexió ètica

En relació a les retribucions dels càrrecs electes es fan tres recomanacions de caràcter general, i després s’emeten consells sobre el règim de dedicació exclusiva i el de dedicació parcial, per assistències a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, i sobre indemnitzacions per les despeses efectives i justificades ocasionades en l’exercici del càrrec.

Sobre les declaracions d’interessos dels càrrecs electes es fan tres recomanacions. La primera és sobre els models de declaració, que han de preveure el procediment o tràmit a seguir davant l’incompliment del deure de presentació. La segona aconsella que les declaracions d’activitats i de béns han de ser completes i referir-se a la totalitat de béns i interessos. L’última recomana que les declaracions s’han de modificar quan canvien les circumstàncies respecte de la declaració inicial i quan es realitza la declaració final.

En relació amb les dotacions econòmiques a grups polítics municipals el document expressa que ha de ser l’ens local qui reguli quin ha de ser l’ús i destí d’aquestes, els criteris d’assignació i, amb major concreció, el règim de retiment de comptes i de control que ha d’exercir el ple municipal. També es recomana que la informació que els grups municipals facilitin al ple en el procediment de retiment de comptes ha de permetre la fiscalització de les despeses.

Finalment s’emeten recomanacions en relació amb la publicitat activa, amb especial consideració als grups d’interès. Es recorda que la representació d’interessos particulars pot constituir una aportació al bon govern i la bona administració sempre i quan es garanteixin els principis fonamentals d’integritat, transparència i equitat en l’accés a les autoritats i/o personal responsable d’aquelles decisions. També que és necessari que la informació que es publiqui de les agendes dels alts càrrecs i personal directiu permeti conèixer el contingut de les reunions. Cal que la publicitat que se’n faci tingui el suficient grau de concreció i de detall en la descripció de l’objecte de la reunió per tal que es pugui conèixer el contingut principal dels contactes i reunions que s’hagin mantingut amb els grups d’interès.