Llei de transparència

La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula i garanteix la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés dels ciutadans a la informació i la documentació públiques.

La llei també crea un portal de transparència, un registre de grups d’interès i la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP); regula el silenci administratiu positiu i l’exercici del dret d’accés a la informació a partir dels setze anys; fixa en un mes el termini per resoldre les peticions, i estableix un sistema de garanties i reclamacions i un règim sancionador (que inclou, per exemple, multes de fins a 12.000 euros i la destitució d’alts càrrecs per infraccions molt greus). Així mateix, atorga al Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau de Catalunya la facultat de vetllar pel compliment de les obligacions i els drets que aquesta llei estableix.

La iniciativa és aplicable a la Generalitat, l’administració local, el Parlament i els òrgans estatutaris, les universitats, els grups d’interès, les persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o que reben fons públics, els partits polítics, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades que rebin subvencions. La Resolució PRE/398/2015, de 3 de març, designa l’òrgan departamental al qual s’atribueix la condició d’unitat d’informació en matèria de transparència i informació pública del Departament de la Presidència.

Des de l’Oficina Antifrau hem participat en la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb intervencions a l’espai Escó 136 i amb un seguit de recomanacions i suggeriments que hem adreçat al Parlament. Vegeu el document amb les aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Antifrau també ha elaborat un document de comentaris i consideracions sobre l’aplicació de la normativa vigent sobre transparència a Catalunya i la relació que tindrà amb la normativa estatal. Vegeu els comentaris d’Antifrau sobre l’aplicació de la Llei de transparència.

D’altra banda, les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis (ACM) i Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han publicat una guia per a la implantació als ajuntaments de la Llei de transparència, elaborada pel catedràtic de Dret Constitucional Rafael Jiménez Asensio.