Tramitacions associats ara LOPDGDD

Mejançant els formularis inclosos en aquesta pàgina podeu exercir els següents drets regulats per la normativa de protecció de dades:

 
 • Dret d’accés: La persona interessada té dret a obtenir la confirmació de si les seves dades estan sent objecte de tractament i a accedir a les seves dades. Té dret, així mateix i entre d’altres, a sol·licitar informació sobre la finalitat del tractament, les categories de dades personals, els destinataris a qui es comuniquen les dades, i el termini de conservació. També sobre quin és el seu origen i si hi ha alguna decisió automatitzada (article 15 RGPD).

  Dret d'accés

 • Dret de rectificació: La persona interessada té dret a obtenir la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes i a completar aquelles dades que siguin incomplertes, fins i tot mitjançant una declaració addicional (article 16 RGPD).

  Dret de rectificació

 • Dret de supressió: La persona interessada té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan aquestes dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides o bé si considera que s’han tractat de manera diferent; també en el supòsit que desitgi retirar el seu consentiment; així mateix quan s’oposi al tractament o si considera que les seves dades s’han tractat il·lícitament, o bé les dades s’han de suprimir per complir amb una obligació legal, entre d’altres motius (article 17 RGPD).

  Dret de cancel-lació

 • Dret d’oposició: La persona interessada té dret a oposar-se en qualsevol moment que les seves dades personals siguin objecte de tractament quan es donin determinats supòsits (article 21 RGPD), per motius relacionats amb la seva situació particular.

  Dret d'oposició

 • Dret de limitacion deth tractament: Era persona interessada a dret a obtier deth responsable deth tractament era limitacion deth tractament des donades de caractèr personau en cas que se complisquen determinadi supòsits (article 18 RGPD).

  Dret de limitacion deth tractament

 • Dret ara portabilitat des donades: Era persona interessada a dret a arrecéber es donades personaus que age facilitat a un responsable deth tractament e que li afècten, includides aqueres derivades dera sua activitat, en un format estructurat, d’usatge comun e de lectura mecanica, e a transmeter-la a un aute responsable en determinadi supòsits (article 20 RGPD).

  Dret ara portabilitat des donades

El vostre escrit quedarà registrat d’entrada en el registre electrònic i rebreu el corresponent justificant de recepció.

Podeu consultar la informació sobre altres mitjans per presentar escrits davant de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la nostra pàgina web.