10 anys, 10 casos

Us presentem un recull de 10 investigacions closes de l'Oficina Antifrau que explica el dia a dia de la Direcció d’Anàlisi i Investigacions d’Antifrau per mitjà d’exemples concrets.

La Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, va entrar en vigor el 13 de novembre de 2008. Transcorregut el necessari període inicial d’arrencada i posada en funcionament que tota institució de nova creació, com la nostra, requeria, l’1 d’octubre de 2009 es va rebre la primera denúncia. Els fets denunciats afectaven a l’Ajuntament d’un petit municipi de Catalunya. Es denunciaven presumptes accions irregulars en l’àmbit de la contractació pública, l’execució de la despesa, la possible vulneració del règim d’incompatibilitats de persones empleades públiques. Els fets van ser formulats en termes molt genèrics i imprecisos. La denúncia, finalment, va ser arxivada en fase d’avaluació prèvia de versemblança.

El 5 de desembre de 2019, ha estat presentada la, fins aquests moments, darrera denúncia, la número 252 d’aquest any. En aquesta ocasió els fets denunciats tenen a veure amb una possible conducta oposada a la probitat vinculada amb una persona electe d’un municipi de Catalunya de més de 5.000 habitants.

Actuacions d’Anàlisi i d’Investigació

Entre mig han transcorregut 10 anys i un total de 1.735 denúncies. Després de realitzar l’avaluació prèvia de versemblança, el 40 % de les denúncies passen a ser investigades; en un 5% dels casos s’ha acordat la interrupció de l’expedient, en haver-se constatat que els fets considerats eren objecte d’investigació per part del Ministeri Fiscal, la policia judicial o l’autoritat judicial penal; el 55% de les denuncies són arxivades.

En el 61% dels casos els ens investigats són els ajuntaments. Aquesta dada té certa lògica si es té en compte que es tracta de l’administració més nombrosa a Catalunya, amb un total de 947 municipis. La segona institució amb un nombre més gran de denúncies és la Generalitat de Catalunya amb un 16% del total.

En el període 2011-2017 el 72 % de les persones que presentaven denúncia eren persones identificades. Aquest perfil ha canviat radicalment els anys 2018-2019, en els quals el 67% de les persones denunciants són no identificables, bé sigui per la via de denúncia anònima o de la reserva de la seva identitat. En aquest canvi del perfil de la persona denunciant tindria molt a veure la implantació, l’11 de desembre del 2017, del canal de bústia de denúncies anònimes.

Actuacions d’investigació

Al llarg d’aquest 10 anys, de manera aproximada i en termes percentuals, han estat objecte d’investigació les matèries següents:

Contractació pública 36%
Conflictes d'interès i incompatibilitats 21%
Funció pública 17%
Urbanisme 12%
Subvencions 5%
Altres 9%

 

Amb la finalitat d’obtenir una foto divulgativa de l’actuació de la nostra Direcció, s’ha realitzat un recull i una selecció de 10 casos investigats. Són casos cronològicament ordenats representatius de la diversitat de les nostres actuacions, tant des de la perspectiva de la matèria objecte d’investigació, de l’entitat investigada com del resultat de les actuacions.

Manel Díaz Espiñeira

Director d'Anàlisi i Investigacions

10 anys, 10 casos

10 anys, 10 casos