22/12/2014

El passat 15 de desembre culminava el primer projecte de l’Oficina Antifrau de Catalunya per guiar i acompanyar un ajuntament en el procés d’avaluar el seu sistema d’integritat institucional i elaborar un pla per donar resposta als principals riscos identificats.

En l’últim Ple de 2014, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va aprovar per unanimitat el seu Pla d’Integritat 2015-2016. Amb aquest acord el Consistori tancava un projecte iniciat a finals de 2011 i avalat per un acord del Ple municipal on s’aprovaven diverses mesures per garantir la transparència i el bon govern municipals.

L'objectiu d’un pla d’integritat és planificar les actuacions que una institució necessita per fomentar els punts forts del seu sistema d’integritat i actuar sobre els punts febles per reduir-ne els riscos identificats.

Fases del Pla d'Integritat

El procés per arribar a aprovar un pla d’integritat requereix la implicació de tota una institució. Les principals fases són:

 1. Sensibilització. L’objectiu d’aquesta fase és que totes les persones que formen part de l’organització reflexionin sobre com el seu treball diari repercuteix en la integritat de la institució, sobre quins són els principals riscos del seu lloc de treball i amb quines eines compten per gestionar-los. Aquesta primera fase consta de dues parts:
  • Formació dels referents, on s’identifiquen les persones o col•lectius que tenen un paper rellevant en l’impuls de la integritat en una organització i se’ls ofereix formació específica adaptada a les seves responsabilitats directives. En el cas de Sant Cugat, l’Oficina Antifrau va treballar amb l’equip de Govern, el Ple municipal, l’equip de directius i comandaments (quatre sessions), així com els representants sindicals, i va formar 120 persones.
  • Desplegament a la resta de l’organització. Per ajudar a transmetre aquestes reflexions a la resta del personal, es va triar entre les persones formades un equip de referents als quals l’Oficina Antifrau va oferir formació específica i el material didàctic necessari per conduir reunions de sensibilització amb els seus col•laboradors. Acabat el desplegament, havien passat per les reunions de  sensibilització 536 persones, que representen el 86'87% dels treballadors públics de l’Ajuntament de Sant Cugat.
 2. Avaluació. Es tracta de realitzar una diagnosi dels punts forts i els punts febles del sistema d’integritat institucional i identificar sobre quins d’aquests últims és prioritari començar a actuar atès l’impacte dels problemes que se’n deriven. Per fer aquesta diagnosi i priorització és indispensable comptar amb una visió transversal de l’organització i implicar persones de totes les àrees i nivells jeràrquics: des de l’Alcaldia fins a la base de l’organització. En el cas de l’Ajuntament de Sant Cugat, en aquesta fase d’avaluació van participar 34 persones que van dividir-se en 3 tallers d’avaluació i dos de priorització conduits per tècnics de la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Entre els perfils hi havia polítics i directius, comandaments, tècnics i agents de la policia local, administratius i subalterns.
 3. Planificació. Aquesta és la darrera fase on, a partir dels problemes prioritzats, es trien aquells sobre els que es vol actuar en el període d’aplicació del pla i es planifiquen les actuacions que es volen dur a terme, els recursos necessaris i els responsables de cada actuació. El resultat és un document anomenat Pla d’Integritat que pot ser simplement aprovat per l’equip de govern municipal però que, en cas de comptar amb el suport del Ple, adquireix una major força institucional. Aquest fou justament el cas de l’Ajuntament de Sant Cugat, on el Pla d’Integritat 2015-2016 es va aprovar per unanimitat.

Propers projectes

Des de la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau s’ha valorat molt positivament aquest primer procés de guiatge i acompanyament. Els processos i les eines desenvolupats per donar aquest suport institucional han estat validats i s’estan posant a disposició d’altres institucions que ja han iniciat processos de sensibilització similars.

 • Parlament de Catalunya
 • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
 • SIGMA OECD
 • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
 • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
 • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
 • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
 • Transparency International España (TI)