L'Autoritat Catalana de la Competència presenta l'informe Contractació menor: riscos per a la competència i propostes de millora

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha tingut l’ocasió de pronunciar-se sobre diferents aspectes relatius als contractes menors en l’estudi sobre la contractació pública a Catalunya emmarcat en el projecte “Riscos per a la integritat en la contractació pública”.

Mitjançant l’informe de 21.02.2021 Contractació menor: riscos per a la competència i propostes de millora, l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha emès un pronunciament molt detallat en què també analitza els contractes menors, en aquest cas específicament des del punt de vista de l’afectació als principis de concurrència i lliure competència, la infracció dels quals, segons recull l’informe, no només perjudica el funcionament competitiu del mercat, sinó també l’administració pública licitadora (i indirectament els contribuents), que amb molta probabilitat pagarà uns preus més elevats, i també les persones usuàries, que rebran uns serveis de pitjor qualitat.

En la línia de les conclusions de l’Oficina en l’estudi esmentat abans, l’ACCO afirma en el seu informe que:

“... aquest sacrifici en termes de concurrència i lliure competència és major quan les Administracions Públiques utilitzen aquesta eina de manera, com a mínim, irregular; parlem de fraccionaments de contractes, imports al límit del llindar establert per la normativa o, directament, contractes tramitats com a contractació menor malgrat superar aquest llindar.”

L’objectiu final del document de l’ACCO és d’oferir una sèrie de recomanacions o bones pràctiques a les administracions públiques catalanes per tal que l’ús de la contractació menor, tot respectant la legalitat vigent, sigui el més compatible possible amb els principis de competència. L’ACCO proposa que es completi la regulació actualment existent mitjançant actuacions de caràcter normatiu però també mitjançant l’ús d’altres instruments de caràcter no normatiu com l’elaboració de codis de bones pràctiques i protocols que hagin de seguir les administracions públiques contractants, que redueixin l’ús d’aquest mecanisme o que, com a mínim, contribueixin a augmentar el nivell de concurrència i , per tant, de competència, en aquells casos en què necessàriament calgui recórrer a la contractació menor.