DENOMINACIÓ DEL LLOC EFECTIUS
DIRECCIÓ  
Director 1
Director adjunt 1
GABINET DE DIRECCIÓ   
Responsable del Gabinet
Tècnic/ques 3
Secretari/ària del/de la director/a 1
Conductor/a i auxiliar de suport 1
Administratiu/va 1
Auxiliars administratatius/ves 3
ÀREA D'ADMINISTRACIÓ RECURSOS HUMANS I PRESSUPOST   
Cap d'àrea 1
Cap d'unitat 1
Tècnic/a 1
Administratiu/va 1
ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS, VISIBILITAT I PARTICIPACIÓ  
Cap d'àrea 1
Tècnic/a 1
DIRECCIÓ DE PREVENCIÓ  
Director funcional 1
Cap d'àrea de Formació 1
Cap de l'àrea de Legislació i Assumptes jurídics 1
Tècnic/ques
DIRECCIÓ D'INVESTIGACIONS  
Director funcional 1
Cap d'àrea de Parlament Govern i Adm. de la Generalitat 1
Cap d'àrea d'Ens locals 1
Tècnic/ques 7
Administratiu/va 1
DIRECCIÓ D'ANÀLISI  
Director funcional  
Cap d'àrea d'Anàlisi Particularitzat de la Despesa Pública 1
Tècnics/ques 5
Auxiliar administratiu/va 1
TOTAL 47