És el document mitjançant el qual l’Oficina Antifrau ret comptes davant el Parlament de Catalunya.

Conté informació detallada de les activitats dutes a terme, amb constància del nombre i tipus d’actuacions empreses i indicació dels expedients iniciats, els resultats de les investigacions practicades i l’especificació de les recomanacions i els requeriments cursats a les administracions públiques, així com les seves respostes.

També s’hi fa esment dels expedients tramesos al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial i hi figura la liquidació del pressupost i la situació de la plantilla, amb la relació de llocs de treball.