Activitat d'investigació

Denúncies

L’Oficina Antifrau actua sempre d’ofici, a iniciativa pròpia o per denúncia, o en virtut de sol·licitud raonada d’una institució o autoritat pública.

Quan rep una denúncia n’analitza la versemblança de manera prèvia a obrir, si escau, una investigació.

A continuació podeu consultar la relació dels assumptes iniciats -des de setembre de 2011- amb expressió de la matèria i del resultat de la tramitació en la fase d’Anàlisi, segons hagin estat tramesos a la Direcció d’investigacions, se’n hagi decretat l’arxiu o s’hagi suspès temporalment les actuacions en haver-se determinat que els fets denunciats eren objecte d’investigació pel Ministeri fiscal o el jutjat.

Dades sobre denúncies

Investigacions

Les actuacions que l’Oficina Antifrau duu a terme es regeixen pels criteris de celeritat, economia, eficàcia i discreció màxima. Es garanteix la reserva d’identitat a qui ho sol·licita, a més d’oferir assessorament al denunciant de bona fe.

Les investigacions poden cloure amb l’arxivament, cas que no es detecti cap irregularitat, amb l’informe raonat tramès a l’autoritat competent o amb recomanacions que suggereixen la modificació, l’anul·lació o la incorporació de criteris.

A continuació podeu consultar el recull de les actuacions d’investigació en curs i les finalitzades, des de setembre de 2011.

Quadre d'investigacions 2017

Recomanacions

L’Oficina Antifrau pot formular recomanacions als organismes públics per tal de millorar determinades pràctiques administratives, evitar disfuncions i gestionar adequadament els riscos de corrupció que s’hagin pogut generar.

A continuació es fa un recull de les recomanacions trameses des de setembre de 2011. El text publicat no conté referències, a fets o persones, que puguin comprometre el deure legal de reserva màxima i confidencialitat de les actuacions de l’Oficina Antifrau.

Recomanacions 2016

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions OAC
Contractació pública Ajuntament de Santa Oliva 23-11-2016 Doc

Recomanacions 2015

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
Contractació administrativa i conflicte d’interessos i incompatibilitats Ajuntament de Figueres 26-11-15 Doc
Conflicte d’interessos i incompatibilitats Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 02-07-15 Doc
Subvencions Ajuntament de Campins 05-10-15 Doc
Funció pública Ajuntament d'Hostalets de Pierola 28-05-15 Doc
Contractació administrativa i conflicte d'interessos i incompatibilitats Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 21-05-15 Doc
Funció Pública Ajuntament de Santa Maria del Corcó 19-03-15 Doc
Subvencions Departament d'Empresa i Ocupació 19-02-15 Doc

Recomanacions 2014

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
Conflicte d'interessos i incompatibilitats Ajuntament de Cercs 30-12-14 Doc
Contractació administrativa Parcs i Jardins de l'ajuntament de Barcelona 30-12-14 Doc
Funció pública i conflicte d’interessos i incompatibilitats Ajuntament de Les Valls d’Aguilar 13-11-14 Doc
Conflicte dinteressos i incompatibilitats Ajuntament de Juià 31-10-14 Doc
Contractació administrativa Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia 28-02-14 Doc

Recomanacions 2013

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
Subvencions i convenis Departament de Cultura 19-09-13 Doc
Contractació administrativa Ajuntament de Cunit 31-05-13 Doc
Gestió econòmica i Funció Pública Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 18-04-13 Doc
Contractació administrativa, conflicte d'interessos i incompatibilitats Ajuntament de Molins de Rei 22-03-13 Doc
Execució pressupostària Ajuntament de Pallejà  20-02-13 Doc

Recomanacions 2012

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
Funció Pública Ajuntament d'Òdena  27-12-12 Doc
Subvencions Diputació de Lleida 12-12-12 Doc
Funció pública Ajuntament de Tona 11-10-12 Doc
Subvencions Departament de la Presidència 02-10-12 Doc
Contractació administrativa Ajuntament de Centelles 06-09-12 Doc
 Conflicte d’interessos / Incompatibilitats Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals. 26-07-12 Doc
 Contractació Administrativa Ajuntament de Deltebre 05-07-12 Doc
 Conflicte d’interessos / Funció pública Ajuntament de Cercs 06-12-12 Doc
Funció pública Ajuntament de Cardedeu 06-01-12 Doc
Contractació administrativa Ajuntament de Gurb 05-30-12 Doc
Contractació administrativa  Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 05-25-12 Doc
Conflicte d’interessos Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals 05-25-12 Doc
Conflicte d’interessos / Transparència Ajuntament de Tossa de Mar 05-10-12 Doc
Altres Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia 05-09-12 Doc
Conflicte d’interessos / Transparència Ajuntament de Cercs 05-08-12 Doc
Contractació Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat 05-07-12 Doc

Recomanacions 2011

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
 Funció pública Universitat Autònoma de Barcelona 06-10-11 Doc
Funció pública Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior i Departament de Governació i Relacions Institucionals. 30-09-11 Doc
Conflicte d’interessos  Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia 29-09-11 Doc

 

Seguiment d'expedients

El seguiment de les actuacions d'investigació és una tasca encomanada per llei a la Direcció de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya, la qual creu fermament que aquest seguiment i acompanyament fins al final dels expedients és una de les maneres més efectives de prevenir la corrupció.

Es tracta, no només de portar un control intern des de l'inici fins al final de l'expedient sinó també d'una forma de treballar rigorosa, curosa i que aspira a la màxima excel·lència per tal de fer de la prevenció una tasca al servei de la ciutadania de Catalunya.

 

Activitat de prevenció i formació

 

Formació impartida el 2014

L'any 2014 l’Àrea de Formació de l'Oficina Antifrau ha organitzat 83 accions formatives, a les quals han assistit 1.169 persones. Això ha suposat 300,5 horas lectives impartides i una valoració mitjana de la formació rebuda per part dels participants de 8,59 en una escala de l’1 a al 10. A la taula següent es detallen de forma sintètica la informació i les dades més rellevants sobre aquestes actuacions.

* Dades actualitzades a 2 de gener de 2015.

Resum de la formació impartida al llarg de 2014

 

Acció formativa Tipus Destinataris Formadors Núm. participants Total h. lectives Núm. sessions Valoració
Formació estàndard              
Integritat i lideratge ètic (ILE) (Conferència-debat) Catàleg de formació de l'OAC Autoritats polítiques Personal OAC 22 5 2 8.42
"Gestionar els riscos de corrupció:una responsabilitat directiva (GRC)" (Seminari, mòdul 1r de l'itinerari "Integritat i directius públics") Catàleg de formació de l'OAC  Directius i comandaments públics  Personal OAC  264  99  20  8.38
L'Oficina Antifrau de Catalunya" (Ponència dins el Curs sobre control, fiscalització i auditoria)  Ad hoc Resp. gestió econòmica locals  Personal OAC  27 2.5   1 ND* 
Subtotal formació estàndard       313 106.5 23  8.39
Formació especialitzada              
Lobbies i conflictes d'interès: regulacions i experiències"(Jornades) Curs d'estiu anual Societat Experts externs 156 12 1 8.5
Ètica pública i responsabilitat en els òrgans de selecció locals (EPR)"(Seminari) Catàleg de formació de l'OAC Vocals a òrgans de selecció Personal OAC 242 50 10 9.03
Formació del professorat del projecte "Jo;sí a l'educació per a la integritat"(Taller) Ad hoc Professorat Personal OAC 12 12 1 ND*
Subtotal formació especialitzada       410 74 12  8.98
Formació impartida per referents a les institucions              
Formació impartida per referents(FIR)(Reunions de sensibiltzació) Ad hoc Servidors públics Referents Ajuntament de Sant Cugat 446 120 48 ND*
Subtotal formació impartida per referents a les institucions       446 120 48 ND* 
Total general       1169 300.5 83  8.59 

Evolució de la formació des de 2010

Les dades globals de 2014 suposen una disminució en nombre de participants (-8,53%) respecte de l’any anterior. El motiu és que enguany, com s’explicarà més endavant, l’Àrea de Formació ha centrat els esforços a posar en marxa la formació a través de referents a les institucions públiques perquè, conscients que disposen d’un potencial més ampli de desplegament de la sensibilització en els seus equips de treball, puguin encarregar-se de formar i traslladar el missatge sobre ètica pública i gestió dels riscos de corrupció a la resta de l’organització. Els resultats d’aquest procés s’han començat a veure aquest any en algun ajuntament. D’altra banda, ha davallat especialment la formació a autoritats polítiques. Creiem que el fet que 2014 fos el darrer exercici sencer dels mandats municipals ha fet que els electes locals mostressin menys disponibilitat per fer formació.

Les gràfiques que figuren a continuació mostren l’evolució d’aquestes dades al llarg dels quatre anys d’activitat de l’Àrea de Formació.

Evolució 2010-2014 del nombre de participants

activitat preven evolucio num participants

Evolució 2010-2014 del nombre d’accions formatives impartides

activitat preven evolucio accions formatives

 

Així doncs, si acumulem els resultats des de l’inici, en aquests cinc anys s’han impartit 247 accions formatives (seminaris, tallers, jornades i conferències) amb un nombre total de 4.163 participants i 1.091 hores lectives.

 

 

Memòria anual

És el document mitjançant el qual l’Oficina Antifrau ret comptes davant el Parlament de Catalunya.

Conté informació detallada de les activitats dutes a terme, amb constància del nombre i tipus d’actuacions empreses i indicació dels expedients iniciats, els resultats de les investigacions practicades i l’especificació de les recomanacions i els requeriments cursats a les administracions públiques, així com les seves respostes.

També s’hi fa esment dels expedients tramesos al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial i hi figura la liquidació del pressupost i la situació de la plantilla, amb la relació de llocs de treball.

Al·legacions a normes

L’Oficina Antifrau duu a terme accions orientades a l’establiment i millora d’un marc normatiu que tingui present la perspectiva d’integritat, evitant els riscos de corrupció i minimitzant els contextos propicis a les irregularitats.

Amb caràcter de propostes, l’Oficina formula al·legacions i suggeriments adreçats als poders públics responsables de la creació, modificació o derogació de normes.

Les aportacions que efectua l’Oficina en desplegament d’aquesta funció prenen com a base el text de la iniciativa i la resta de documentació que hagi donat a conèixer l’organisme impulsor, i no prejutgen futurs pronunciaments de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Al·legacions 2017

 

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions OAC Resposta Text aprovat Quadre de seguiment
Ordenança general de subvencions DOGC BOP Consell Comarcal del Gironès 27/03/2017      
Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern BOPB Ajuntament de Vic 27/03/2017      
Ordenança d'administració electrònica DOGC Ajuntament de Camprodon 21/03/2017      
Modificació del Reglament Orgànic Municipal DOGC Ajuntament de Sant Cugat 15/03/2017      
Reglament Orgànic Municipal DOGC Ajuntament de Cunit 09/03/2017      
Codi de bon govern i transparència municipal DOGC BOPB Ajuntament de Masnou 27/02/2017      
Avantprojecte de Llei de l’Escola Nacional de Governació i Administracions Públiques DOGC Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 15/02/2017      
Ordenança reguladora de la transparència i l'administració electrònica DOGC Consell Comarcal del Priorat 10/02/2017      
Ordenança reguladora de la transparència i l'administració electrònica BOPB Consell Comarcal d'Osona 10/02/2017      
Modificació de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona DOGC BOPB Diputació de Barcelona 09/02/2017      
Reglament Orgànic Municipal DOGC BOPG Ajuntament de Girona 03/02/2017      
Modificació del Reglament Orgànic Municipal DOGC Ajuntament de Badalona 01/02/2017      
Ordenança de transparència, accés a la informació i govern obert DOGC BOPB Ajuntament de Vic 30/01/2017      
Ordenança general de subvencions DOGC BOPB Ajuntament de Terrassa 20/01/2017      
Ordenança Transparència i administració electrònica DOGC BOPLl Ajuntament d'Almenar 20/01/2017      
Ordenança de Transparència i administració electrònica DOGC Ajuntament de Manlleu 18/01/2017      

Al·legacions 2016

 

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions OAC Resposta Text aprovat Quadre de seguiment
Ordenança de transparència i administració electrònica DOGC Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 21/12/2016 10/01/2017 28/02/2017 28/02/2017
Codi ètic DOGC Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès 09/12/2016 27/01/2017 09/02/2017 09/02/2017
Ordenança de transparència, accés a la informació i bon govern DOGC Ajuntament de Terrassa 27/12/2016 16/03/2017 17/03/2017 17/03/2017
Ordenança general de subvencions BOPG DOGC Consell Comarcal del Gironès 16/12/2016   17/01/2017  
Codi ètic i de Bon Govern BOPG DOGC Consell Comarcal del Gironès 02/12/2016     02/12/2016
Ordenança d'administració electrònica i transparència BOPB DOGC Ajuntament de Manresa 21/11/2016 03/02/2017 22/03/2017 22/03/2017
Ordenança de transparència i administració electrònicaBOPB DOGC Consell Comarcal del Baix Llobregat 11/11/2016 06/02/2017 02/02/2017 02/02/2017
Reglament Orgànic Municipal de Tortosa DOGC BOPT Ajuntament de Tortosa 25/10/2016 16/12/2016 19/12/2016 19/12/2016
Projecte d'ordre per la qual es regula la selecció, el nomenament i el cessament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l’Administració de justícia a Catalunya Edicte Departament de Justícia 15/09/2016 21/10/2016   21/10/2016
Ordenança reguladora de la Transparència i l’Administració Electrònica Edicte BOP Tarragona Ajuntament d'Altafulla 09/09/2016 05/10/2016 26/09/2016 16/11/2016
Ordenança general de subvencions del Consell Comarcal del Vallès Oriental Edicte Consell Comarcal del Vallès Oriental 05/09/2016  

BOPB 03/01/2017

DOGC 11/01/2017

03/01/2017
Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de CatalunyaEdicte Informe preliminar Informe final Memòria Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement 13/07/2016 18/07/2016 08/11/2016 08/11/2016
Codi de Conducta de l'Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona 15/06/2016     15/06/2016
Ordenança de transparència i administració electrònica Edicte DOGC Anunci BOPB Ajuntament Sant Joan Despí 08/06/2016 26/08/2016 12/09/2016 12/09/2016
Reglament de Participació Ciutadana DOGC 09/02/2016 BOPB Ajuntament de Lluçà 03/02/2016 18/04/2016 22/04/2016 19/12/2016
Reglament de participació ciutadana DOGC 15/12/2015 Ajuntament de Vilobí d'Onyar 22/01/2016     28/11/2016
Bústia Ètica i de Bon Govern BOPB 14/12/2015 Ajuntament de Barcelona 13/01/2016 01/04/2016 16/01/2017 16/01/2017

Al·legacions 2015

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions OAC Resposta Text aprovat Informe del tancament de l'expedient
Projecte de Decret pel qual s’aproven els Estatuts del Centre de la Propietat Forestal Departament d’Agricultura, Ramaderia i Alimentació 28/12/2015  18/02/2016 Decret 269/2016, de 5 de juliol 14/11/2016
Reglament del Consell Municipal per a la Convivència de Vilafranca del Penedès Ajuntament de Vilafranca del Penedès 15/12/2015   29/09/2015 29/09/2015
Codi Ètic de Conducta de l’Ajuntament de Sant Just Desvern Ajuntament de Sant Just Desvern 23/11/2015 10/01/2017 20/01/2017 20/01/2017
Ordenança d'administració electrònica, transparència, accés, reutilització de la informació i bon govern Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 24/08/2015 30/09/2015 24/09/2015 01/06/2016
Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei d'arxius i documents Departament de Cultura 10/07/2015 14/07/2015   14/11/2016
Ordenança reguladora de l'Administració Electrònica Ajuntament de la Bisbal de l'Empordà 26/06/2015 09/02/2016   16/11/2016
Projecte de Decret pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Departament de Governació 15/05/2015 21/10/2016    
Projecte de Decret pel qual es crea i es regula el Registre de Grups d'Interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic Departament de Justícia 15/05/2015 03/06/2015 Decret 171/2015, de 28 de juliol 01/06/2016
Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona Diputació de Girona   27/04/2015 04/12/2015   14/11/2015
Projecte de Decret de modificació del Decret 266/200, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d'Ensenyament Informe Jurídic Memòria d'Avaluació d'Impacte  Memòria General Departament d'Ensenyament 23/03/2015 01/04/2015   15/07/2015
Avantprojecte de llei de l'Arquitectura Memòria General Memòria d'Impacte
Departament de Territori i Sostenibilitat 04/03/2015 09/06/2015   21/10/2015
Esborrany del text de la Ponència sobre la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern 10/10/2013 Parlament de Catalunya 24/12/2013   Llei 19/2014, de 29 de desembre Proposició de llei de transparència (BOPC núm. 341 18/06/2014) 09/03/2015
Avantprojecte de Llei de la Catalunya Exterior Departament de la Presidència 23/02/2015 25/02/2015 18/06/2015 29/07/2015 25/11/2015

Al·legacions 2014

 

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions OAC Resposta Text aprovat Informe del tancament de l'expedient
Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials Ajuntament de Sant Joan Despí 20/11/2014 13/03/2015 Publicació al BOPB 28/04/2015  03/06/2015
Projecte de decret del Consell de la Discapacitat de Catalunya Departament de Benestar Social i Família 7/10/2014  6/11/2014 Publicació al DOGC 25/11/2014     25/11/2014
Ordre per la qual es regula el registre del sector públic de la GeneralitatMemòria d’avaluació d’impacte  Informe de modificacions sobre el projecte d’ordreMemòria General   Departament d’Economia i Coneixement 30/09/2014 19/11/2014  Publicació al DOGC 05/02/2015 18/12/2014
Avantprojecte de llei de Simplificació Administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels Governs Locals Departament de Governació i Relacions Institucionals 15/09/2014  12/02/2015 24/07/2015 15/04/2015
Avantprojecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya Departament d’Empresa i Ocupació 07/07/2014   09/07/2015 05/10/2016
Avantprojecte de llei de la funció inspectora i de control, i del procediment i règim sancionador en matèria d'agricultura i ramaderia Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural de la Generalitat 23/05/2014 05/02/2015    18/03/2015  
Codi d'Ètica i bon Govern Local de l'Ajuntament de Salt Ajuntament de Salt 16/05/2014 03/12/2014  Publicació al BOPG 12/12/2014  18/03/2015
Reglament de participació ciutadana Ajuntament de Barcelona 23/04/2014 24/10/2014   Decaigut 06/11/2014
Projecte decret prestació de serveis/Ofici de Fdez. Alegre/Certificat secretari/Informe econòmic/Informe d'impacte de gènereInforme d'impacte de gènere/Informe de junta consultiva de contractació/Informe jurídic/Informe OSACP/Memòria d'avaluació impacte/Memòria general  Departament de Salut  de la Generalitat 04/04/2014 29/09/2014 Publicació al DOGC 07/08/2014  4/11/2014
Ordre de creació del cens d'associacions i fundacions vinculades a partits polítics Departament de Justícia de la Generalitat 20/03/2014  12/03/2015 Publicació al DOGC 02/03/2015 07/04/2015
Proposta de Reglament del Consell Municipal de l'Esport Ajuntament de Barcelona 03/03/2014  27/03/2014 Publicació al BOPB 07/04/2014 28/05/2014
Reglament Orgànic d'organització i funcionament dels serveis de comunicació municipals de l'Hospitalet de Llobregat Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 16/03/2014 16/07/2014 Resposta 1 Resposta 2 Publicació al BOPB 11/07/2014 15/09/2014
Normes d'organització i funcionament del consell municipal de Cultura de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 04/02/2014 14/08/2014 Publicació al BOPB 28/08/2014  18/09/2014 
Reglament de funcionament intern del Consell Municipal de Salut de Sant Just Desvern Ajuntament de Sant Just Desvern 11/02/2014 02/2014 Publicació al BOPB 28/4/2014   09/05/2014

Al·legacions 2013

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions
OAC
Resposta Text aprovat Informe del tancament de l'expedient
Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern Parlament
de Catalunya
24/12/2013      
Avantprojecte de Llei del Protectorat Departament
de Justícia
30/10/2013 Resposta del Departament  / Ofici demanant aclariment Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública Al·legacions a l'Avantprojecte de llei del protectorat de lesfundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública
Avantprojecte de Llei de l'acció exterior de Catalunya / Edicte d'Informació Pública de l'Avantprojecte de llei de l'acció exterior de Catalunya Departament
de Presidència
 09/07/2013 Resposta del Departament / Ofici demanant aclariment Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya Al·legacions a l'Avantprojecte de llei de l'acció exterior de Catalunya Departament de la Presidència
Avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya Departament de Governació i Relacions Institucionals 21/06/2013 Resposta del Departament Projecte de llei de Governs Locals de Catalunya Al·legacions a l'Avantprojecte de llei de Governs Locals de Catalunya
 Projecte de Decret pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s'aprova la seva organització i funcionament Departament
de Presidència
30/04/2013 Resposta al·legacions / Dictamen Comissió Jurídica Assessora / Escrit OAC demanant aclariment / Resposta del Departament Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s'aprova la seva organització i el seu funcionament Al·legacions al Decret pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s'aprova la seva organització i funcionament 
Reglament Orgànic Municipal Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires 25/04/2013 Resposta valoració al·legacions en tràmit Ofici de seguiment 27/03/2014 Resposta a Ofici 21/05/2014 Al·legacions al ROM
Ordenança General de Subvencions Ajuntament del Prat de Llobregat 23/04/2013 Informe valoració de l'ajuntament Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions  Al·legacions a l'Ordenança General de Subvencions
Reglament del sistema d'arxius i gestió de documents Diputació de Girona 25/03/2013 Resposta de la Diputació de Girona Reglament del Sistema d'Arxius i Gestió de Documents  Al·legacions al Reglament del sistema d'arxius i gestió de documents
Projecte de Decret pel qual es crea la seu electrònica Departament de Presidència 25/03/2013 Resposta
/ Memòria observacions (primer expedient)
/ Memòria observacions (segon expedient)
/ Memòria ACPD
 / Memòria impacte pressupostari / Informe jurídic final
Decret definitiu de creació de la seu electrònica  Al·legacions al Decret pel qual es crea la seu electrònica
Projecte de Decret del Consell Nacional de Dones de Catalunya Departament de Benestar i Família 25/03/2013 Resposta a les al·legacions / Ampliació Resposta

 

 

Decret 65/2014, de 13 de maig, del Consell Nacional de les Dones de Catalunya Al·legacions al Decret 15/05/2014

Al·legacions 2012

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions OAC Resposta Text aprovat
Projecte de Decret pel qual es crea la Junta d'Herències i s'estableixen les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya, i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de les herències intestades en les quals hagi estat declarada hereva la Generalitat de Catalunya Departament d'Economia i Coneixement 03/12/2012   Decaigut
Anunci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, sobre aprovació inicial del Reglament Orgànic Metropolità Àrea Metropolitana de Barcelona 17/12/2012 05/02/2013 Reglament Orgànic Metropolità
Projecte de Reglament Orgànic de Participació Ciutadana Ajuntament de Mataró 09/11/2012 14/12/2012 Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Mataró
Anunci de modificació del Reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació / Text del Reglament Ajuntament de Sabadell 05/11/2012 24/04/2013 Reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Sabadell
Reglament Orgànic de participació ciutadana, dels districtes i del Consell Social de L'Hospitalet de Llobregat Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 14/09/2012 05/02/2013 Reglament de Participació Ciutadana de l'Hospitalet de Llobregat
Proposta d’ordre per la qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya Departament de Salut 05/07/2012 27/11/2012 / Valoració / Informe Jurídic Decret 110/2012, de 2 d’octubre, pel qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
Projecte d’Ordenança reguladora de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat Ajuntament de Cornellà de Llobregat 06/01/2013 26/07/2012 Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica
Projecte de Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat Ajuntament  de l’Hospitalet de Llobregat 18/05/2012 Resposta a les al·legacions Reglament dels Serveis Socials
Projecte de Reglament de funcionament i organització del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya de funcionament i organització del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya Departament d’Interior 31/01/2013 02/03/2012 / 22/11/2012 Decret 222/2013, de 3 de setembre

Al·legacions 2011

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions OAC Data al·legacions Text aprovat
 Reglament Consell de Mollet del Vallès

Ajuntament de Mollet del Vallès

Al·legacions Reglament Consell de Mollet del Vallès 24/11/2011 Creació del Consell de Ciutat i el seu Reglament
Reglament Participació Ciutadana de Vilassar de Dalt


Ajuntament de Vilassar de Dalt

Al·legacions Reglament de Participació Ciutadana de Vilassar de Dalt   22/11/2011 Reglament de Participació ciutadana aprovat el 09/02/2012
Projecte decret Reglament del Consell de Seguretat de Catalunya


Departament d’Interior

Al·legacions Projecte de decret Reglament del Consell de Seguretat de Catalunya 08/11/2011 Decret 29/2012, de 13 de març, del Reglament del Consell de Seguretat de Catalunya
Projecte decret Sistema d’assessorament agrari a Catalunya


Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 Al·legacions Projecte decret Sistema assessorament agrari 20/09/2011 Decret 9/2012, de 17 de gener, relatiu al Sistema d'Assessorament agrari a Catalunya
 Avantprojecte  llei
Modificació Codi civil Catalunya fundacionsDepartament
de Justícia

Al·legacions Avantprojecte llei modificació Codi civil Catalunya fundacions 07/07/2011 Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008 del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relativa a les persones jurídiques
 
Avantprojecte llei òmnibus


Departament
de Presidència

Al·legacions Avantprojecte llei òmnibus 20/06/2011 Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmicaLlei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativaLlei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitzar l'activitat administrativa
Projecte Decret
Junta Distribuïdora d'Herències
 

Departament d’Economia i Coneixement

Al·legacions  Projecte Decret Junta Distribuïdora d'Herències  16/06/2011 Decaigut
 Projecte Declaració principis funció pública UE

Defensor del Poble Europeu

Al·legacions Projecte Declaració principis funció pública UE 12/05/2011 Consulta conclosa
 Llibre verd modernització contractació pública UE

Comissió Europea

Al·legacions Llibre verd modernització contractació pública
 UE
 
18/04/2011 Consulta conclosa
 Codi d'ètica de Sant Boi


Ajuntament  St. Boi de Llobregat

Al·legacions Codi d'ètica  15/04/2011 Codi ètic de l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Aprovació inicial de l'ordenança per la què s'aproven les bases reguladores generals de les subvencions de l'ajuntament d'Esparreguera


Ajuntament  Esparreguera

Al·legacions Ordenança general subvencions 06/04/2011 Ordenança per la què s'aproven les bases reguladores generals de les subvencions de l'ajuntament d'Esparreguera
Reglament del Defensor/a del ciutadà de St. Andreu de Llavaneres

Ajuntament St. Andreu de Llavaneres

Al·legacions Reglament Defensor/a del ciutadà 14/03/2011 Decaigut
20/12/2010

Al·legacions 2010

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions Oficina Antifrau Data al·legacions Text aprovat
Projecte Decret
Xarxa equipaments cívics de Catalunya


Departament de Governació i Administracions Públiques

Al·legacions projecte decret xarxa equipaments cívics de Catalunya 12/11/2010 Decret 174/2010, de 23 de novembre, pel qual es crea la Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya (Xecat) i es constitueix el Consell d’Equipaments Cívics de Catalunya
Projecte Decret
Tribunal Català Contractes Sector Públic


Departament d’Economia
i Finances


Al·legacions projecte decret contractes 22/10/2010 Decaigut
Projecte Decret
Oficina del Contribuent


Departament d’Economia
i Finances


Al·legacions projecte Decret oficina contribuent 11/06/2010 Decret 162/2010, de 9 de novembre, pel qual es regula l’Oficina del Contribuent
Avantprojecte de Llei reforma Llei universitats


Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
(Comissionat Universitat i recerca)

 Al·legacions avantprojecte llei reforma llei universitats 08/04/2010 Decaigut

Projecte Decret autonomia centres educatius

Departament d’Educació Al·legacions projecte decret centres educatius 18/02/2010 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius
Avantprojecte de Llei organització administració Generalitat i seves entitats

Departament de Governació i Administracions PúbliquesAl·legacions avantprojecte llei organització administració Generalitat de Catalunya 15/02/2010 Decaigut

Avantprojecte de Llei
finances sector públic Generalitat de Catalunya
 

Departament d’Economia i
finances

Al·legacions avantprojecte llei finances 11/02/2010 Decaigut

Consultes

Amb caràcter no vinculant, l’Oficina Antifrau de Catalunya respon aquelles consultes que li puguin adreçar les entitats del sector públic de Catalunya, mitjançant els seus màxims òrgans de representació.

Les consultes s'han de dirigir per escrit al director de l'Oficina Antifrau, han d'estar prou fonamentades i han d'adjuntar els antecedents pertinents.

L'Oficina Antifrau respon en el termini d'un mes des de l'entrada de la sol·licitud en el registre general.

 

Consulta no vinculant 1/2015

Consulta no vinculant 1/2013.

Publicacions i estudis

Recull documental d’estudis i altres publicacions elaborats per l’Oficina Antifrau sobre matèries pròpies de la seva competència.

Baròmetres

    barometre 2016 El baròmetre 2016 recull les percepcions i actituds de la ciutadania al voltant del fenomen de la corrupció a Catalunya. L'estudi, elaborat per l'Oficina Antifrau de Catalunya en col·laboració amb el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, es va realitzar entre els dies 17 i 25 d’octubre de 2016, mitjançant trucades telefòniques a 850 persones.

Baròmetre 2016 La Corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes

 

    barometre 2014 El baròmetre 2014 recull les percepcions i actituds de la ciutadania al voltant del fenomen de la corrupció a Catalunya. L'estudi, elaborat per l'Oficina Antifrau de Catalunya en col·laboració amb el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, es va realitzar del 10 al 18 de novembre de 2014 mitjançant 800 enquestes telefòniques arreu del territori.

Baròmetre 2014 La Corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes

 

    barometre 2012 El baròmetre 2012 recull les percepcions i actituds de la ciutadania al voltant del fenomen de la corrupció a Catalunya. L'estudi, elaborat per l'Oficina Antifrau de Catalunya en col·laboració amb el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, es va realitzar la primera quinzena del mes de novembre de 2012 mitjançant 800 enquestes telefòniques arreu del territori.

Baròmetre 2012 La Corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes