El funcionament transparent de tota institució pública implica posar a l'abast de la ciutadania, com a exercici de publicitat activa, la informació rellevant sobre la seva organització, la gestió econòmica i pressupostària, la normativa reguladora i les dades d'activitat, amb la finalitat de fer possible l'avaluació de les actuacions públiques i garantir un exercici responsable del poder.

És per això que procurem tenir publicada la major quantitat d'informació possible i que la seva consulta sigui accessible i àgil. D’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, us garantim l'accés a la informació sense altres limitacions que les previstes per les Lleis. És per això que us preguem que consulteu les dades d'aquest portal i la resta de seccions del web per comprovar si la informació que voleu obtenir està ja disponible.

organitzacio estructura info juridica gestio economica
Funcions Normativa aplicable  Pressupost
Organigrama Resolucions  Retribucions
Relació de llocs de treball Procediments de revisió  Declaracions de béns
Plantilla Codi de conducta  Auditories
Convocatòries de personal Resolucions judicials  
Resolucions en matèria de personal Consultes no vinculants  
  Dictàmens dels òrgans consultius  
     
planificacio programacio perfil contractant convenis protocols
Memòries Mesa de contractació Vigents
Directrius de treball Perfil del contractant No vigents
Agenda oficial d'alts càrrecs Contractes  
     

 

 

twitter home linkedin home youtube home