Tràmits associats a la LOPDGDD

Mitjançant els formularis inclosos en aquesta pàgina podeu exercir els següents drets regulats per la normativa de protecció de dades:

 
 • Dret d’accés: el formulari corresponent us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal incloses als fitxers de l'Oficina Antifrau de Catalunya estant essent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, i també sobre quin és l'origen de les dades i quines comunicacions s'han fet o es pretén fer.

  Dret d'accés

 • Dret de rectificació: Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació de les vostres dades personals quan siguin inexactes o incompletes.

  Dret de rectificació

 • Dret de cancel·lació: Aquest tràmit us permet sol·licitar la supressió de les dades que resultin inadequades o excessives incloses als fitxers de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

  Dret de cancel-lació

 • Dret d’oposició: Aquest formulari us permet sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals o se’n cessi el tractament, si aquest tractament s'hagués iniciat anteriorment. Aquest dret es pot exercir davant l’Oficina en el cas que no sigui necessari el vostre consentiment per tractar les dades, i com a conseqüència de la concurrència d’un motiu legítim i fonamentat, relatiu a la vostra concreta situació personal, que ho justifiqui, sempre que una llei no disposi el contrari.

  Dret d'oposició

 • Dret de limitació del tractament: La persona interessada té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades de caràcter personal en cas que es compleixin determinats supòsits (article 18 RGPD).

  Dret de limitació del tractament

 • Dret a la portabilitat de les dades: La persona interessada té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a un responsable del tractament i que li afectin, incloses aquelles derivades de la seva activitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-la a un altre responsable en determinats supòsits (article 20 RGPD).

  Dret a la portabilitat de les dades

El vostre escrit quedarà registrat d’entrada en el registre electrònic i rebreu el corresponent justificant de recepció.

Podeu consultar la informació sobre altres mitjans per presentar escrits davant de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la nostra pàgina web.