Implicació de la societat

Garantir un bon sistema polític i oferir a la ciutadania mecanismes d’escrutini suficients per exercir un control saludable sobre els decisors públics és un dels reptes que hem d’entomar per assolir una governança de qualitat.

Amb aquesta finalitat, l’Oficina s’adreça a diverses organitzacions que són fonamentals per a la participació política i ciutadana i actors clau per a l’exercici del control del poder públic.

L'experiència acumulada al llarg dels deu anys de funcionament de l'Oficina, tant a nivell d'investigació com d'activitat de prevenció, ha permès identificar quines són aquelles àrees de risc més exposades a la corrupció, el frau o a d'altres irregularitats.

En aquesta línia, Antifrau ha presentat diversos documents amb recomanacions i propostes a personal públic, polítics i al Govern de la Generalitat.

 

Recomanacions en matèria d’integritat a les persones electes a les eleccions locals de 2023 i als òrgans de control intern

Amb ocasió de les eleccions locals, l’Oficina Antifrau de Catalunya emet unes recomanacions en matèria d’integritat adreçades als càrrecs electes i als òrgans de control intern de les corporacions locals, amb la finalitat que facilitin la presa de decisions i que serveixin de recordatori de bones pràctiques, com es va fer en les anteriors eleccions fa quatre anys.

Aquestes recomanacions s’han elaborat tenint en compte, fonamentalment, l’anàlisi de la informació i les conclusions provinents de les actuacions d’investigació d’Antifrau, les al·legacions a reglaments orgànics municipals i a d’altres disposicions normatives, així com, també, les recomanacions preventives elaborades en fase de seguiment de les actuacions d’investigació basades en identificació de factors de risc que efectua l’Oficina Antifrau.

Document: Recomanacions en matèria d’integritat adreçades als càrrecs electes i als òrgans de control intern de les corporacions locals

 

Recomanacions per prevenir la vacunació irregular de la COVID-19

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha presentat un document amb directrius per prevenir les situacions d'irregularitat en la vacunació de la COVID-19 detectades. En una situació com l’actual, on les vacunes son un bé escàs, que ha estat adquirit amb diners públics i que administren servidors públics és més necessari que mai que hi hagi un control institucional estricte de l’administració de la vacuna.

Antifrau recomana a les autoritats sanitàries de caràcter tècnic que facin una transposició detallada de criteris sobre supòsits concrets. Un mecanisme que prevegi una resposta a les contingències que es puguin produir amb pautes detallades per tal que les persones que administren la vacuna sàpiguen com han d’actuar.

Document: Recomanacions per prevenir la vacunació irregular de la COVID-19

 

Recomanacions als partits polítics. Eleccions al Parlament de Catalunya | 2021

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha enviat un document als partits polítics que concorren als propers comicis al Parlament de Catalunya amb recomanacions referides a la integritat pública i la lluita contra la corrupció. Aquesta iniciativa té el seu origen en el document que va emetre Antifrau per primera vegada el 2017 per a les eleccions al Parlament. 

Antifrau emet aquest document acomplint la seva potestat indicativa que li reconeix la seva Llei de creació, adreçant-se a aquells actors que, després dels comicis, poden arribar a obtenir representació al Parlament, ocupar posicions de govern i dirigir l’Administració.

Document: Recomanacions als partits polítics. Eleccions al Parlament de Catalunya | 2021

 

La pandèmia de la COVID-19

La pandèmia de COVID-19 ha generat una situació de crisi excepcional. L’Oficina Antifrau de Catalunya és conscient de la complexitat de gestionar aquesta crisi sanitària, econòmica i social. Tanmateix, l’Oficina publica aquest document adreçat als poders públics que estan exercint competències en la gestió de la crisi de la COVID-19 a Catalunya. En el document es recullen alguns recordatoris (primer apartat), recomanacions (segon apartat) i recursos (tercer apartat) per a preservar la integritat de l’actuació pública, amb vocació constructiva, sensibilitzadora i orientadora.

Prevenció de riscos en l’exercici de potestats públiques durant la crisi de la COVID-19

Infografia per acompanyar la difusió de les Recomanacions COVID-19

Gràfic Per què la COVID-19 incentiva els riscos en l'exercici de potestats públiques?

Gràfic Recomanacions immediates i Recomanacions futures

 

Recomanacions i propostes per a una política d'integritat a Catalunya

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha formulat una proposta amb recomanacions concretes a l'Acord de Govern d’11.6.2019, que fa referència a l’elaboració d’una estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat pública.

Les propostes que es plantegen en aquest document s’estructuren en 15 àmbits d’actuació: Transparència i accés a la informació, Integritat institucional, Organismes de control, Conflictes d’interès, Funció Pública, Contractació Pública, Subvencions, Urbanisme, Partits Polítics, Poder judicial, Mitjans de comunicació, Grups d’interès, Protecció de les persones alertadores i canals de denúncia, Educació i Implicació de la societat civil.

Propostes de l’Oficina Antifrau per a una política d'integritat a Catalunya | 10/10/2019

En data 15.7.2020 el Govern de la Generalitat va fer públic l'informe de resultats corresponent als sis primers mesos d'implementació de l'Estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat pública. L'informe abasta el període comprès entre gener i juny de 2020.

L'Oficina Antifrau efectua les següents consideracions com a retorn del trasllat efectuat pel Govern de la Generalitat de Catalunya de l'Informe semestral de resultats en la implementació de l'Estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic.

Consideracions al 2n informe anual d'implementació. Estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat pública

Consideracions al 1r informe anual d'implementació. Estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat pública

Consideracions al 1r informe semestral d'implementació. Estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat pública

 

Eleccions municipals del 26 de maig de 2019

En motiu de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, Antifrau va enviar un document als representants locals i als òrgans de control intern per a les sessions constitutives i organitzatives de les noves corporacions amb un seguit de recomanacions extretes de l’anàlisi de la informació i les conclusions provinents de les diverses actuacions d’investigació realitzades durant els 10 anys de funcionament de la institució.

Recomanacions a les persones representants locals i als òrgans de control intern per les sessions constitutives i organitzatives de les noves corporacions locals

 

Eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017

Amb anterioritat, Antifrau també havia presentat unes recomanacions als partits polítics a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017 que es presenten en aquest document.

Recomanacions als partits polítics