English version

L’Oficina Antifrau de Catalunya organitzarà els dies 19 i 20 d’octubre les jornades “Gestió de conflictes d’interès per a la prevenció del frau i la corrupció a la Unió Europea” en el marc del Programa Hercule III. Aquest programa, implementat per la Comissió Europea, es va establir per promoure activitats en matèria de protecció dels interessos financers de la Unió Europea.

El projecte té com a objectiu general la voluntat de sensibilitzar i millorar el coneixement de les autoritats de gestió de fons de la UE dels diferents Estats membres. Així, pretén detectar i identificar situacions de risc de conflictes d’interès en la gestió de fons europeus i oferir una sèrie d’eines per a prevenir-los, entesos com a risc de corrupció, per tal d’assegurar la imparcialitat dels gestors de fons europeus.

L’objectiu específic és el d’informar, sensibilitzar, compartir i debatre sobre els conflictes d’interès a què s’enfronten els membres de les autoritats de gestió de fons europeus. Durant les jornades s’exposaran les dificultats dels funcionaris per a identificar quan es troben en una situació de conflictes d’interès, analitzar les diferents eines disponibles en la gestió d’aquests conflictes i compartir experiències i debats sobre els diferents models existents, així com els casos de bones pràctiques a la Unió Europea.

Al seminari hi assistiran membres o responsables de les autoritats de gestió de fons estructurals de la Unió Europea (UE) que hagin de posar en marxa les mesures proporcionades i eficaces tenint en compte els riscos detectats d’acord amb allò que prescriu l’art. 125.4 c) i 72 b) del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013.

Als participants se’ls ha distribuït un qüestionari previ que serà anònim, per tal de conèixer la situació als seus respectius Estats. Aquesta informació serà objecte d’anàlisi a l’informe final del projecte.

L’informe final del projecte, que es presentarà a la Comissió Europea, tractarà d’identificar febleses compartides a la UE a nivell regulador o organitzatiu dins les autoritats de gestió i realitzarà propostes de potencial actuacions de millora en l’àmbit de la UE.

 

 

          logo oac petit                                             logo ce en rvb hr petit                        EN high resolution petit 

Aquest seminari compta amb el suport del Programa Hercule III de la Unió Europea (2014-2020). Aquest programa és implementat per la Comissió Europea. Es va establir per promoure activitats en matèria de protecció dels interessos financers de la Unió Europea"

twitter home linkedin home youtube home