Responsable del tractament: Direcció de l’Oficina Antifrau de Catalunya

C/Ribes núm.3, 08013-Barcelona

Telèfon: 935545555

Adreça electrònica: bustiaoac@antifrau.cat

Dades de contacte de la delegada externa de protecció de dades de l’Oficina Antifrau de Catalunya: C/Ribes núm. 3, 08013-Barcelona.

Adreça electrònica: delegadapd@antifrau.cat

 

Denominació de l’activitat de tractament: Registre d’entrada i sortida de documents de l’Oficina Antifrau de Catalunya

a) Base jurídica Art. 6.1 c) RGPD Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal
Art. 15 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques; article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú
b) Finalitat del tractament Constància i traçabilitat de l’entrada i sortida de documents de comunicació, sol·licitud i correspondència. Tramitar i fer seguiment dels escrits i la resta d’usos derivats de la gestió integral de les operacions de registre d’entrada i sortida de documents de l’Oficina Antifrau de Catalunya
c) Categories interessats de l’activitat de tractament Totes les persones interessades d’acord amb la normativa aplicable; persones físiques, inclosos representants de persones jurídiques que es dirigeixen a l’Oficina Antifrau o reben comunicacions de la Institució
d) Categoria de dades Nom i cognoms, NIF/DNI/Passaport/NIE, adreça postal o electrònica, telèfon, signatura manuscrita, signatura electrònica, dades de naixement, edat, sexe, nacionalitat, detalls ocupació professional (cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, historial laboral), formació i titulacions, historial acadèmic, experiència professional, col·legis o associacions professionals, altres tipus de dades (fax, dades relacionades amb el document presentat/enviat)
e) Destinataris En el seu cas, administracions destinatàries dels escrits de la Institució (de caràcter institucional, al·legacions, informes raonats, requeriments, etc.)
f) Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals de les dades
g) Mesures tècniques i organitzatives de seguretat Les activitats de tractament es desenvolupen de forma automatitzada i no automatitzada. Les mesures de seguretat s’adrecen a garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, control de l’emmagatzement de les dades, control d’usuaris autoritzats a accedir a les dades i tipus d’accés que hi fan
h) Terminis previstos per suprimir les dades No s’ha previst la supressió d’ofici de les dades. Serà d’aplicació el que disposa la normativa d’arxius i documentació

Denominació de l’activitat de tractament: Control d’accés i llibre de visites de l’Oficina Antifrau de Catalunya

a) Base jurídica Art. 6.1 c) RGPD Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.2 a) de la Llei 5/2014, del 4 d’abril, de seguretat privada en relació amb l’article 77 del Reial Decret 2364/1994, del 9 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat privada
Article 18 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
b) Finalitat del tractament Control de l’accés a les instal·lacions com a mesura de seguretat i de protecció civil així com d’atenció ciutadana. Conèixer i prendre nota de la identitat de les persones que han accedit a les dependències de l’Oficina Antifrau de Catalunya així com, si escau, la seva procedència i el lloc de l’immoble on es dirigeixen
c) Categories interessats de l’activitat de tractament Personal propi i extern de l’Oficina Antifrau. Persones físiques o representants de persones jurídiques, càrrecs públics que accedeixen a la seu de l’OAC per a realitzar diverses gestions
d) Categoria de dades Nom i cognoms, NIF/DNI/Passaport/NIE, País, hora entrada i sortida, empresa o administració d’origen, col·legis o associacions professionals, motiu de la visita. Altres dades: model de cotxe, color, i matrícula del cotxe
e) Destinataris En el seu cas, forces i cossos de seguretat en el marc d’investigacions per causa penal i òrgans judicials, Ministeri Fiscal, quan així ho requereixin
f) Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals de les dades
g) Mesures tècniques i organitzatives de seguretat Les activitats de tractament es desenvolupen de forma automatitzada i no automatitzada. Les mesures de seguretat s’adrecen a garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, control de l’emmagatzement de les dades, control d’usuaris autoritzats (aplicatiu amb usuari i contrasenya) a accedir a les dades i tipus d’accés que hi fan
h) Terminis previstos per suprimir les dades No s’ha previst la supressió d’ofici de les dades

Denominació de l’activitat de tractament: Relacions institucionals

a) Base jurídica Art. 6.1 a) RGPD: La persona interessada va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques
b) Finalitat del tractament Difusió d’activitats relatives a l’actuació de l’Oficina, com ara convocatòries d’actes públics oficials, jornades, cursos o conferències i altres activitats que organitzi o en què participi
c) Categories interessats de l’activitat de tractament Personal propi de l’Oficina Antifrau, persones físiques o representants de persones jurídiques, càrrecs públics, col·lectius de servidors públics, estudiants, persones de contacte, ciutadania, partits polítics, col·legis professionals, etc.
d) Categoria de dades Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, adreça electrònica, telèfon
Dades d’ocupació professional: lloc de treball, càrrec, organisme on presta servei
e) Destinataris Entitats que cedeixen les seves instal·lacions per desenvolupar les activitats quan sigui necessari per motius de seguretat, si s’escau
f) Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals de les dades
g) Mesures tècniques i organitzatives de seguretat Les activitats de tractament es desenvolupen de forma automatitzada i no automatitzada. Les mesures de seguretat s’adrecen a garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, control de l’emmagatzement de les dades, control d’usuaris autoritzats (amb usuari i contrasenya) a accedir a les dades i tipus d’accés que hi fan
h) Terminis previstos per suprimir les dades No s’ha previst la supressió d’ofici de les dades fins que la persona interessada no retiri el seu consentiment

Denominació de l’activitat de tractament: Comunicació

a) Base jurídica Art. 6.1 a) RGPD: La persona interessada va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques
b) Finalitat del tractament Difusió d’activitats de l’Oficina Antifrau de Catalunya, convocatòries de premsa, i, en general, d’activitats d’interès per a la professió del periodisme
c) Categories interessats de l’activitat de tractament Col·lectiu de periodistes
d) Categoria de dades Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon
Dades d’ocupació professional: lloc de treball, mitjà de comunicació al qual pertanyen
e) Destinataris No es comuniquen les dades
f) Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals de les dades
g) Mesures tècniques i organitzatives de seguretat Les activitats de tractament es desenvolupen de forma automatitzada i no automatitzada. Les mesures de seguretat s’adrecen a garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, control de l’emmagatzement de les dades, control d’usuaris autoritzats (amb usuari i contrasenya) a accedir a les dades i tipus d’accés que hi fan
h) Terminis previstos per suprimir les dades No s’ha previst la supressió d’ofici de les dades fins que la persona interessada no retiri el seu consentiment

 Denominació de l’activitat de tractament: Gestió de recursos humans

a) Base jurídica Art. 6.1 a) RGPD: La persona interessada va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques
Art. 6.1 b) RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte del qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquests de mesures precontractuals
Art. 6.1 c) RGPD: El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; Llei 14/2008, del 5 de noviembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya; Normes de Règim i Govern Interiors de l’Oficina Antifrau de Catalunya; Estatuts de Règim i Govern Interiors del Parlament de Catalunya
b) Finalitat del tractament Registre i gestió administrativa i econòmica del personal al servei de l’Oficina Antifrau. Usos: emetre nòmines del personal de l’OAC, control de presència, incompatibilitats, permisos, formació, gestionar expedients disciplinaris, gestió de baixes, prevenció de riscos laborals i qualsevol altre ús relacionat directament amb la gestió administrativa del personal
c) Categories interessats de l’activitat de tractament Personal al servei de l’OAC: personal laboral i funcionari i familiars (cònjuges, persones convivents que hi estiguin vinculades per una relació anàloga de parella, als fills dependents i a les persones que estan sota la seva tutela)
Aquells/es candidats/tes que puguin intervenir en processos selectius
d) Categoria de dades Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, NIF/DNI/Passaport/NIE, adreça postal o electrònica, telèfon, signatura electrònica, signatura manuscrita
Categoria especial de dades: dades de salut (baixes per malaltia, accidents laborals i grau de discapacitat sense diagnòstic mèdic), dades de salut laboral
Característiques personals: Estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat
Dades d’ocupació professional: Cos, escala, categoria grau, llocs de treball, historial laboral, expedient personal previ, declaracions de serveis previs, dades d’afiliació sindical
Circumstàncies socials: drets reals i personals, justificacions de permisos i llicències
Detalls d’ocupació professional: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, historial laboral, dades no econòmiques de nòmina
Dades acadèmiques: Formació i titulacions, historial acadèmic, col·legis o associacions professionals
Econòmics, financers i d’assegurances: Ingressos, rendes, inversions, patrimoni, crèdits, préstecs, assegurances, dades nòmina, impostos, plans de pensions, hipoteques, subsidis, aportació d’informació econòmica personal, presentació anual de la declaració de l’IRPF i documentació acreditativa de la titularitat de béns, obligacions o drets patrimonials en base a l’art. 48 de les Normes d’actuació i de règim interior (NARI) de l’Oficina Antifrau
Dades de control de presència: data/hora d’entrada i sortida, absència i motiu de l’absència
Altres tipus de dades: infraccions administratives en matèria de funció pública, infraccions de l’ordre social
e) Destinataris Tresoreria de la seguretat social, administració tributària, mutualitat de funcionaris (MUFACE, MUGEJU), entitat gestora del pla de pensions
f) Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals de les dades
g) Mesures tècniques i organitzatives de seguretat Les activitats de tractament es desenvolupen de forma automatitzada i no automatitzada. Les mesures de seguretat s’adrecen a garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, control de l’emmagatzement de les dades, control d’usuaris autoritzats (amb usuari i contrasenya) a accedir a les dades i tipus d’accés que hi fan
Pel que fa a les dades biomètriques de control horari (data i hora d’entrada i sortida), l’OAC utilitza les aplicacions de software i equips per al control horari i de presència. Segons document certificat de l’empresa, el procediment d’alta de les empremtes en els sistemes d’identificació biomètrica no guarda les dades de la persona que s’ha donat d’alta, guardant unes “traces” de la mateixa que no poden utilitzar-se per a reconstruir l’empremta escanejada prèviament. Aquesta informació està encriptada en un algoritme que impossibilita la lectura sense els certificats de seguretat que sincronitzen els equips i el software o aplicació de pont
L’empresa propietària del software de control horari pot tenir accés remot a les dades, amb autorització prèvia, en cas que es produeixi alguna incidència
h) Terminis previstos per suprimir les dades Les dades es conservaran per al temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita finalitat i dels tractament de les dades. Serà d’aplicació allò que disposa la normativa d’arxius i documentació
Les dades econòmiques d’aquesta activitat de tractament es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària

Denominació de l’activitat de tractament: Gestió econòmica

a) Base jurídica Art. 6.1 b) RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte del qual l’interessat és part o per l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals
Art. 6.1 c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Llei 53/2003, de 17 de desembre, general tributària
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic
Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors
Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
Estatuts de Règim i Govern Interiors del Parlament de Catalunya
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
b) Finalitat del tractament Gestió econòmica, comptable i tributària de l’Oficina Antifrau de Catalunya (gestió i tramitació dels expedients de contractació, de despesa i d’ingressos
c) Categories interessats de l’activitat de tractament Personal al servei de l’OAC, creditors i deutors
d) Categoria de dades Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, NIF/DNI/Passaport/NIE, adreça postal o electrònica, telèfon, signatura electrònica, signatura manuscrita
Dades bancàries
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions, historial acadèmic, experiència professional, col·legis o associacions professionals
Relació nominal de treballadors, dades de solvència econòmica, dades d’informació comercial (serveis prestats, períodes de contractació, dades referides a la solvència tècnica i declaracions responsables)
e) Destinataris Administració tributària (art. 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària), Tresoreria General de la Seguretat Social, Sindicatura de Comptes, entitats bancàries amb les quals opera l’Oficina Antifrau, Junta Consultiva de Contractació administrativa, Registre Públic de contractes, departament de la Generalitat de Catalunya competent en la gestió econòmica, comptable i pressupostària (GECAT)
f) Transferències internacionals Per a la publicació de diferents anuncis relacionats amb la contractació pública, l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea quan la normativa així ho estableixi
g) Mesures tècniques i organitzatives de seguretat Les activitats de tractament es desenvolupen de forma automatitzada i no automatitzada. Les mesures de seguretat s’adrecen a garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, control de l’emmagatzement de les dades, control d’usuaris autoritzats (amb usuari i contrasenya o amb identificació electrònica) a accedir a les dades i tipus d’accés que hi fan
h) Terminis previstos per suprimir les dades Les dades es conservaran per al temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita finalitat i dels tractament de les dades. Serà d’aplicació allò que disposa la normativa d’arxius i documentació
Les dades econòmiques d’aquesta activitat de tractament es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària

Denominació de l’activitat de tractament: Formació

a) Base jurídica Art. 6.1 a) RGPD: La persona interessada va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques
Art. 6.1 c) RGPD: Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
b) Finalitat del tractament Dur a terme el control, el seguiment i altres activitats relacionades amb l’organització de cursos, seminaris, conferències i altres actes de formació i activitats divulgatives de l’Oficina Antifrau
c) Categories interessats de l’activitat de tractament En general, personal al servei del sector públic
d) Categoria de dades Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, NIF/DNI/Passaport/NIE, imatge/veu, adreça electrònica, telèfon, signatura manuscrita
Dades d’ocupació professional: organisme on presta servei, cos, càrrec
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions, historial acadèmic, experiència professional, col·legis o associacions professionals
e) Destinataris Eventualment, entitats que cedeixen les seves instal·lacions per desenvolupar les activitats, quan és necessari per motius organitzatius de seguretat
f) Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals de les dades
g) Mesures tècniques i organitzatives de seguretat Les activitats de tractament es desenvolupen de forma automatitzada i no automatitzada. Les mesures de seguretat s’adrecen a garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, control de l’emmagatzement de les dades, control d’usuaris autoritzats (amb usuari i contrasenya) a accedir a les dades i tipus d’accés que hi fan
h) Terminis previstos per suprimir les dades Les dades es conservaran per al temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recollir fins que la persona interessada no retiri el seu consentiment

Denominació de l’activitat de tractament: Actuacions d’anàlisi i investigació

a) Base jurídica Art. 6.1 e) RGPD: El tractament és necessari per al compliment d’una missió d’interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament
Ref. Normativa: Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (arts. 1.2, 4, 5, 6, 7, entre d’altres)
b) Finalitat del tractament Gestió de les actuacions indagatòries i d’anàlisi atribuïdes a l’Oficina Antifrau de Catalunya. Registrar, tramitar i resoldre les actuacions prèvies de versemblança i els expedients d’investigació. Fer requeriments a ens investigats i informes per a la determinació de responsabilitats
c) Categories interessats de l’activitat de tractament Persones físiques i jurídiques o els seus representats que constin o estiguin relacionats amb l’expedient. Aquells organismes i entitats recollits a l’àmbit d’actuació (art.2) de la Llei 14/2008, del 5 de novembre
d) Categoria de dades Totes aquelles dades aportades o recollides a la denúncia, obtingudes en el curs de les actuacions d’anàlisi i d’investigació, que poden incloure les següents:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, NIF/DNI/Passaport/NIE, adreça postal o electrònica, telèfon, signatura electrònica, signatura manuscrita, núm. de la seguretat social
Categoria especials de dades: dades mèdiques relacionades amb la salut
Característiques personals: Data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, estat civil, dades familiars
Circumstàncies socials: allotjament o habitatge, propietats, aficions i estils de vida, clubs i associacions, llicències, permisos i autoritzacions
Dades d’ocupació professional: Cos, escala, categoria grau, llocs de treball, organisme on presta servei, dades no econòmiques de nòmina
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions, historial acadèmic, experiència professional, col·legis o associacions professionals
Econòmics, financers i d’assegurances: ingressos, rendes, inversions, patrimoni, crèdits, préstecs, avals, dades bancàries, assegurances, dades de nòmina, impostos, deduccions, plans de pensions, hipoteques, historial, crèdits, targetes de crèdit, béns subministrats/rebuts, compensacions, transaccions financeres, activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions a publicacions, creacions artístiques, infraccions administratives
e) Destinataris Art. 7.2 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
Art. 19 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, a les persones o institucions que d’acord amb les disposicions vigents poden conèixer, per raó de llurs funcions, les dades obtingudes com a conseqüència de les seves potestats d’investigació i inspecció
Art. 15.1 de la Llei 14/2008, l’Oficina Antifrau ha de col·laborar amb l’autoritat judicial, el Ministeri Fiscal, Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, la Intervenció General de la Generalitat, els òrgans d’intervenció municipal, la Comissió Especial de Comptes, els defensors locals de drets i llibertats i també amb els òrgans que tenen competències de control, supervisió i protectorat de les persones jurídiques públiques i privades instrumentals. A aquests efectes i dins els supòsits legals, l’OAC ha d’aportar tota la informació de què disposi i ha de proporcionar el suport necessari a la institució o l’òrgan que dugui a terme la corresponent investigació o fiscalització
Art.21 Llei 14/2008, del 5 de novembre
f) Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals de les dades
g) Mesures tècniques i organitzatives de seguretat Les activitats de tractament es desenvolupen de forma automatitzada i no automatitzada. Les mesures de seguretat s’adrecen a garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, control de l’emmagatzement de les dades, control d’usuaris autoritzats (amb usuari i contrasenya) a accedir a les dades i tipus d’accés que hi fan
  • Zona segura per a les investigacions (seguretat contra atacs externs)
  • Gestió de permisos per llistats “acl”. Cada element de documentum (carpeta, document) té uns permisos bàsics o heretats, que es poden donar a nivell de grup d’usuaris, o a nivell individual, en funció dels requeriments (lectura, escriptura, modificació, etc.)

Gestió de canvis amb rastre de totes les modificacions
h) Terminis previstos per suprimir les dades Es conservaran durant el temps que sigui necessari per a complir amb la finalitat per a la que es van recollir i per determinar les possibles responsabilitat que es poguessin derivar de dita finalitat

Denominació de l’activitat de tractament: Videovigilància

a) Base jurídica Art. 6.1 c) RGPD: El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Ref. Normativa: Reial Decret 2364/1994, del 9 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat Privada; Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de les dades de caràcter personal mitjançant càmeres
Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat
b) Finalitat del tractament Prevenció, garantir la seguretat dels béns i instal·lacions i protecció de les persones que es troben a la seu de l’Oficina Antifrau de Catalunya
c) Categories interessats de l’activitat de tractament Personal propi de l’Oficina Antifrau, persones físiques/representants de persones jurídiques que accedeixen a la seu de l’OAC per a la realització de diverses gestions
d) Categoria de dades Dades de caràcter identificatiu: Imatge/veu
Característiques personals: característiques físiques o antropomètriques
e) Destinataris Les dades es poden cedir a les forces i als cossos de seguretat, de conformitat amb l’art. 4 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, amb la finalitat d’investigar actes il·lícits que hagin estat enregistrats en el camp de visió del sistema de videovigilància
f) Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals de les dades
g) Mesures tècniques i organitzatives de seguretat Les activitats de tractament es desenvolupen de forma automatitzada i no automatitzada. Les mesures de seguretat s’adrecen a garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, control de l’emmagatzement de les dades, control d’usuaris autoritzats (amb usuari i contrasenya) a accedir a les dades i tipus d’accés que hi fan
h) Terminis previstos per suprimir les dades Les imatges seran conservades durant el termini màxim d’un mes des de la captació, transcorregut el qual s’esborraran, tret que s’hagin de conservar per acreditar la comissió d’il·lícits

Denominació activitat de tractament: accés a la informació pública i atenció ciutadana

a) Base jurídica Art. 6.1 c) RGPD: El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
b) Finalitat del tractament Registrar i tramitar les sol·licituds d’accés a la informació pública presentades per la ciutadania a l’empara de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern i també les sol·licituds qualificables d’atenció ciutadana
c) Categories interessats de l’activitat de tractament Persones que sol·liciten accés a la informació pública en els termes i condicions regulats per la Llei de transparència i consultes d’atenció ciutadana
d) Categoria de dades Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, càrrec o organisme/empresa al qual/a la qual pertany, correu electrònic
e) Destinataris Eventualment, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública d’acord amb allò que preveu l’art. 33 del Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (còpia de l'expedient, un informe sobre la reclamació i tota la informació o els antecedents que puguin ésser rellevants per a la resolució del procediment de reclamació)
f) Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals de les dades
g) Mesures tècniques i organitzatives de seguretat Les activitats de tractament es desenvolupen de forma automatitzada i no automatitzada. Les mesures de seguretat s’adrecen a garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, control de l’emmagatzement de les dades, control d’usuaris autoritzats a la tramitació dels accessos a la informació i atenció ciutadana (amb usuari i contrasenya) a accedir a les dades i tipus d’accés que hi fan
h) Terminis previstos per suprimir les dades Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recollir. Serà d’aplicació l’establert a la normativa d’arxius i documents

twitter home linkedin home youtube home