Recomanacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya en relació amb l’assistència de les diputacions als ajuntaments petits

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha publicat un document amb l’objectiu d’oferir una anàlisi des del punt de vista de la integritat i exposar quin és el parer d’Antifrau en relació amb les qüestions plantejades pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local (CSITAL)

Recomanacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya en relació amb l’assistència de les diputacions als ajuntaments petits

13 de maig de 2022. L’Oficina Antifrau de Catalunya ha publicat un document de recomanacions en relació amb l’assistència de les diputacions als ajuntaments petits, amb l’objectiu d’oferir una anàlisi des del punt de vista de la integritat i exposar quin és el parer d’Antifrau en relació amb les qüestions plantejades pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local (CSITAL) d’una demarcació catalana. Les reflexions, recomanacions i propostes formulades per millorar la pràctica administrativa des de l’òptica de la gestió dels riscos per a la integritat estan adreçades principalment a la diputació provincial concernida, atès que té legalment atribuïdes les competències més rellevants.

En l’escrit s’exposen sis factors de risc rellevants per tal que els ens locals implicats avaluïn si estan incidint en el seu àmbit competencial, així com recomanacions de mesures preventives perquè, si escau, siguin adoptades.

1. Per a la inadequada classificació o reserva de les places d’habilitats nacionals als municipis petits, l’Oficina recomana als ajuntaments revisar periòdicament el compliment dels criteris de classificació i reserva i, si escau, sol·licitar amb diligència la regularització de la classificació a la Direcció General d’Administració Local. A la Diputació se li recomana garantir la prestació adient dels serveis de secretaria i intervenció en els municipis de menys de 1000 habitants, exercint-ne les funcions i promoure i facilitar les agrupacions per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria. En aquest punt també es fan recomanacions a la Direcció General d’Administració Local i al Govern de la Generalitat de Catalunya.

2. Per als dèficits d’organització i dotació de personal en els serveis d’assistència a les funcions de secretaria i intervenció, Antifrau recomana a la Diputació que articuli sistemes de selecció i provisió àgils per garantir la prestació de serveis en el municipis exempts de l’obligació de crear, classificar i reservar aquells llocs de treball. Recomana que garanteixi una formació inicial suficient a les persones que accedeixen per primer cop a un lloc de treball al servei d’assistència i una formació continuada anual. També que revisi els sistemes de captació i retenció de talent per garantir que els llocs de treball d’aquests serveis es proveeixen amb personal capacitat per afrontar la particular dificultat tècnica i responsabilitat que impliquen.

3. Per a la manca de determinació objectiva del suport tècnic que necessita cada ajuntament per a un funcionament òptim, es recomana a la Diputació impulsar estudis que permetin determinar de forma objectiva el suport tècnic que requereixen aquests ajuntaments; publicar els resultats a les respectives seus electròniques i modificar les relacions de llocs de treball en conseqüència.

4. Per a l’assumpció per part dels funcionaris d’habilitació nacional (FHN) de tasques diferents del control de legalitat i la fiscalització econòmica i financera, es recomana als FHN que facin constar per escrit la impossibilitat d’intervenir en els procediments que fiscalitzen jurídicament o econòmicament, posant de manifest els dèficits de personal especialitzat que pugui tenir l’ajuntament o el servei d’assistència tècnica de la diputació, i que remetin aquests escrits als responsables de planificar i dotar-los de personal.

5. Per al deficient suport i acompanyament als ajuntaments petits en la transició cap a l’administració electrònica, es recomana a la Diputació implicada col·laborar i coordinar esforços amb el Consorci AOC per accelerar la transició cap a l’administració electrònica dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants, aprofitant les convocatòries de fons Next Generation EU.

6. Quant a mancances de coordinació i suport en la contractació pública, es recomana a la Diputació coordinar-se amb la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat per revisar l’oferta de compra centralitzada de béns i serveis, identificar quines necessitats dels municipis petits no queden cobertes i impulsar una nova contractació centralitzada per esmenar eventuals dèficits. Pel que fa a la contractació d’obres o la de béns i serveis menys usuals, recomanem que la Diputació garanteixi el suport imprescindible per a la preparació, licitació i adjudicació d’aquests contractes i faciliti la composició de meses de contractació amb personal tècnic adequat.

Proposta de recomanacions de la Direcció de Prevenció en relació amb l’assistència de les diputacions als ajuntaments petits (Exp. 2/2021)