Quines entitats (públiques i privades) tenen l’obligació d’establir canals i procediments interns de denúncia?

Els estats membres han de vetllar perquè les entitats jurídiques dels sectors privat i públic estableixin canals i procediments de denúncia interna i de seguiment que permetin que els empleats de l’entitat (i també altres persones) comuniquin informació sobre infraccions.

En el sector privat aquesta obligació ve determinada pel nombre d’empleats de l’entitat, 50 o més, o les activitats que duu a terme (Article 8.3 i 8.4). Cal tenir en compte la previsió de l'article 8.7. En el sector públic, l’obligació s’imposa a totes les entitats jurídiques del sector públic, tot i que els estats membres poden eximir de l’obligació determinats municipis i entitats; els estats membres també podran preveure que diversos municipis comparteixin canals de denúncia interns o que aquests canals siguin gestionats per autoritats municipals conjuntes (Article 8.9).

Article 8 de la Directiva