Quina és la data límit per disposar d'un Sistema intern d'informació?

(Disposicions transitòries primera i segona)

El termini general per disposar d'un Sistema intern d'informació és de tres mesos des de l'entrada en vigor de la Llei; per tant, el 13 de juny de 2023.

Com a excepció, les entitats jurídiques del sector privat amb menys de 250 treballadors i els municipis de menys de 10.000 habitants disposen de marge fins l'1 de desembre de 2023.

D’altra banda, caldrà adaptar els sistemes i canals interns d’informació ja existents.