Què és DialÈtic?

DialÈtic

L’Oficina Antifrau de Catalunya posarà a disposició un nou servei que ofereix un acompanyament extern davant els dilemes, dubtes, preocupacions o problemes de naturalesa ètica que puguin sorgir en el dia a dia professional: DialÈtic. Aquest és un servei individualitzat i confidencial d'acompanyament als servidors públics dissenyat per oferir-los orientació, que complementa l’assessorament fins ara disponible a Antifrau i que es posarà en funcionament a l’octubre.

El nou servei pretén contribuir a la generació i l’impuls de confiança ciutadana contribuint a l'enfortiment de la cultura ètica organitzativa de les institucions públiques. Es tracta d’un suport que s’adreça a l’individu, tot i que la institució en resultarà beneficiària en la mesura que les persones que hi presten serveis incorporin en el raonament que acompanya tota presa de decisions la dimensió de l’ètica pública.

L’espai DialÈtic inclou un servei de consulta, continguts especialitzats, càpsules autoformatives, exemples de dilemes ètics i altres continguts, que serviran per ajudar a reflexionar al servidor públic, tenint en compte l’ètica i la integritat pública.

Per què DialÈtic és necessari?

L'entorn on les servidores i els servidors públics desenvolupen les seves funcions és cada vegada més complex. El dia a dia pot provocar situacions en les quals als servidors públics els sorgeixen dilemes, dubtes o altres preocupacions de naturalesa ètica. Antifrau considera que calen recursos per acompanyar aquests servidors. Per aquest motiu posa en marxa un canal d’assessorament ètic adreçat a l’individu.

Antifrau parteix de la idea que només poden generar confiança aquelles institucions que, a més de complir les lleis i els principis que les inspiren, incorporen la dimensió ètica en la seva actuació, de tal manera que la consecució de l'interès general tingui sempre present el respecte i la cura envers la ciutadania a la qual les institucions públiques serveixen.

L'aplicació pràctica d'aquests valors implica incerteses. Davant dels dubtes ètics que puguin sorgir en l’exercici de les funcions i responsabilitats públiques, l'objectiu principal de DialÈtic és el d'acompanyar i recolzar als servidors públics en el seu procés de reflexió ètica.

Què és un dilema ètic?

Un dilema ètic és una situació de conflicte relacionada amb els valors ètics i principis, en la qual cal triar entre dues opcions. En aquest tipus de situacions, la persona que s’hi enfronta hauria de fer (o no fer) alguna cosa. A vegades, però, en el dia a dia el conflicte entre dues opcions no és tan evident com per parlar de dilema ètic. Per això, també es pot parlar de dubtes, preocupacions o problemes de naturalesa ètica.

En l’àmbit públic, la presa de decisions hauria d’incorporar una reflexió sobre les diferents alternatives d’acord amb els valors ètics, els principis i les normes de conducta de la gestió pública, els quals poden arribar a estar en conflicte, com a resultat d’una situació concreta en l’exercici professional.

Aquest servei, més enllà de la funció pròpia de suport davant de situacions d'incertesa ètica, inclou la creació i actualització d’un espai propi amb caràcter formatiu i sensibilitzador, amb eines i recursos per abordar aquests dubtes de la millor manera i contribuir així a la incorporació i consolidació de la reflexió ètica en la pràctica diària del servei públic.

Per a qui?

Podran fer ús de DialÈtic totes les persones que prestin serveis en el sector públic de Catalunya, amb independència del vincle jurídic que mantinguin amb l'administració, organisme o entitat on treballin, i sempre que formulin la consulta a l'Oficina Antifrau en nom propi.

Les peticions d'assessorament formulades en nom de les institucions que integren el sector públic de Catalunya i no a títol individual resten excloses d'aquest servei, sens perjudici que l'Oficina pugui donar-hi resposta mitjançant altres serveis que ofereix la Direcció de Prevenció.

Addicionalment, el conjunt d'institucions públiques de Catalunya podran, si així ho desitgen, incorporar els recursos que ofereix l'espai DialÈtic a l'acció d'enfortiment dels seus respectius marcs d'integritat.

Com es pot consultar?

L’Oficina Antifrau posarà en funcionament a la seva pàgina web un espai propi per DialÈtic, a través del qual les servidores i els servidors públics podran complimentar un formulari, facilitant les dades fonamentals de la consulta. A partir de la consulta, l’equip de DialÈtic valorarà si té encaix amb l’objecte de DialÈtic d'acord amb les condicions d'ús del servei que figuren expressades en el propi espai i si és així, es designarà una persona de l’equip del servei, que serà qui mantindrà el diàleg amb la persona que ha fet la consulta. A partir d’aquí, l’acompanyament de DialÈtic te com a objectiu que la persona que ha realitzat la consulta prengui la seva pròpia decisió.

DialÈtic es posarà en marxa després d'un treball de conceptualització i preparació dels continguts i recursos, i d'una prova pilot amb diverses institucions públiques. La millor manera de conèixer les seves possibilitats és fer-ne ús en aquells recursos que més puguin resultar d'interès i acompanyament en les reflexions ètiques professionals que sorgeixen quotidianament.