Protegeix la Directiva qui denunciï qualsevol tipus d’infracció?

No, quant a l’àmbit d’aplicació material, la Directiva estableix normes mínimes comunes per protegir les persones que denunciïn determinades infraccions del Dret de la Unió; es tracta per exemple d’infraccions en els àmbits de la contractació pública; serveis, productes i mercats financers, prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme; seguretat dels productes; seguretat del transport; protecció del medi ambient; protecció contra les radiacions i seguretat nuclear; seguretat dels aliments i pinsos, salut animal i benestar dels animals; salut pública; protecció dels consumidors; protecció de la intimitat i les dades personals i seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació.

Article 2 de la Directiva