Projecte iMonitor. Millorar l'eficiència de les autoritats de control combinant l'anàlisi de dades de contractació pública i el monitoratge civil

L’Oficina Antifrau de Catalunya participa al projecte europeu iMonitor, un projecte de recerca i innovació amb l’objectiu d’establir unes estructures de monitoratge ciutadà de determinats contractes públics, prèviament seleccionats mitjançant eines d’anàlisi de dades, coordinades per entitats cíviques que duran a terme un treball de camp de recopilació d'informació i d'avaluació crítica dels contractes. El resultat d’aquest monitoratge, quan indiqués indiciàriament la presència d’irregularitats o corrupció, seria traslladat a les autoritats de control que, ja a un nivell institucional i dins del seu mandat i les seves competències, donarien curs als procediments corresponents.

Aquest plantejament requeria la participació, per a cada àmbit territorial concernit, d’una autoritat de control i d’una entitat civil. Amb la invitació per participar, Antifrau va gestionar la cerca d’una entitat civil catalana dedicada a la lluita contra la corrupció, que finalment ha estat el Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya (COLPIS), com a entitat integrada en l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (O3C).

iMonitor és un projecte de recerca innovació finançat per la UE amb fons del programa ISF (Internal Security Fund, 2021-2027) impulsat i liderat pel professor Mihály Fazekas, de la Central European University, director científic del think-tank Government Transparency Institute (GTI). Els altres participants, a més del GTI, coordinador del projecte, són TI Lituània (Transparency International Lietuvos Skyrius), l’ONG italiana Monithon Europe E.T.S., l’Agència Nacional d’Integritat de Romania i l’ONG romanesa Societatea Academica din Romania.

El projecte va ser presentat davant de la Comissió Europea el 30/08/2022 i va ser aprovat a finals de desembre, amb una avaluació especialment positiva. Tal i com s’indica en la descripció general del projecte presentat davant de la Comissió Europea, degut a la seva insuficient capacitat de control i seguiment, les autoritats de control (law enforcement) només solen poder investigar una petita part dels presumptes casos de corrupció. Per tal de reduir les limitacions a la detecció i investigació de la corrupció, el projecte pretén combinar les potencialitats de l’anàlisi de grans volums de dades amb la capacitat de monitoratge civil de contractes públics en curs d’execució a Catalunya, Itàlia, Lituània i Romania. El projecte es basa en previs projectes finançats per la UE que han permès l’accés a dades de contractació pública i indicadors de corrupció (opentender.eu) i una eina de seguiment ciutadà dedicada al control de la despesa pública (monithon.eu). Es crearan uns models estàndards de seguiment i informació que combinin indicadors quantitatius de risc de corrupció i el resultat detallat del monitoratge per entitats de la societat civil per tal de produir informes concrets, operacionals i rellevants d’alta qualitat per a les autoritats de control. L’impacte directe del projecte és donar lloc a noves investigacions i d’altres reaccions administratives a irregularitats en l’execució de la contractació pública.

D’acord amb les converses i reunions mantingudes en la fase de disseny del projecte prèvia a la seva presentació davant de les autoritats europees, les funcions o tasques concretes d’Antifrau, com a autoritat de control, serien les següents:

  • a. col·laboració, amb un rol d’assessorament, en el desenvolupament dels canals i procediments de recopilació, tractament i estructuració de les dades de contractació pública que alimentarien les bases de dades i eines analítiques d’Opentender;
  • b. col·laboració en l'adaptació al marc legal i al context operatiu regional català de la metodologia general i dels materials de formació tant de les entitats cíviques com dels voluntaris dedicats al monitoratge; definició de la forma i el contingut dels informes de monitoratge generats, i dels elements de prova necessaris per a eventuals ulteriors actuacions d’investigació; i
  • c. recepció i tramitació o, en el seu cas, tramesa a d’altres autoritats de control dels informes de monitoratge i/o eventuals denúncies d’irregularitats detectades.

Durant l’any 2023, la participació d’Antifrau en el projecte, principalment a càrrec de l’Equip d'Anàlisi de Dades (EAD), s’ha concretat en la col·laboració amb GTI en el desenvolupament dels canals i procediments de recopilació, tractament i estructuració de les dades de contractació pública, així com en el disseny i desenvolupament de nous indicadors de risc que s’han implementat en una nova versió de l’eina analítica Opentender.

Projecte iMonitor amb fons de la Unió Europea