Identitat del responsable del tractament

La responsabilitat del tractament de les dades de caràcter personal que es facilitin mitjançant aquest lloc web correspon a la Direcció de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb seu al C/ Ribes 1-3, 08013 Barcelona (en endavant, l’Oficina).

L’Oficina garanteix la confidencialitat de les dades personals que es facilitin per mitjà d’aquest web en els termes establerts pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i també per la resta de normativa que sigui aplicable, especialment la següent:

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals (LOPDGDD).
  • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RLOPD).
  • Reial decret-llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin.

Dades de contacte de la persona delegada de protecció de dades

D’acord amb les previsions de l’article 37.7 del RGPD es fa públic que es pot contactar amb la persona delegada de protecció de dades de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la següent adreça de correu electrònic: delegadapd@antifrau.cat.

Recollida de dades i consentiment

A l’empara de la normativa vigent s’informa que les dades de caràcter personal que se sol·liciten en els nostres formularis s’inclouran en l’activitat de tractament corresponent, a partir de la prestació del consentiment exprés per part de la persona titular de les dades.

La informació relativa a la finalitat específica per a la qual se sol·liciten les dades de caràcter personal, i també la relativa a la seva conservació i supressió consta en el formulari de sol·licitud de les dades.

Legitimació per al tractament de les dades de caràcter personal facilitades mitjançant els formularis d’aquest lloc web

El tractament de les dades de caràcter personal facilitades mitjançant els formularis d’aquest lloc web es fa a partir del consentiment manifestat de manera expressa per la persona interessada, per al compliment de la finalitat específica de cada tractament.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten mitjançant els formularis corresponents són les adequades i necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen. No seran utilitzades amb una finalitat diferent a aquella per a la qual s’han recollit, i en cap cas no seran cedides a terceres persones sense el consentiment de la persona titular, tret dels casos previstos per la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Càmeres de videovigilància i protecció de dades

D’acord amb l’RGPD, així com amb l’art. 12.6 de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal amb fins de videovigilància, us informem que:

  1. En cas d’accedir a l’edifici de l’Oficina Antifrau de Catalunya, i atès que la seva seu compta amb un sistema de videovigilància, les dades corresponents a les imatges captades seran incorporades al fitxer de videovigilància.
  2. La finalitat del tractament és la de garantir la seguretat de les persones, béns i dependències de la seu de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
  3. Les imatges seran conservades durant el termini màxim d’un mes des de la captació, transcorregut el qual s’esborraran, tret que s’hagin de conservar per acreditar la comissió d’il·lícits.
  4. Qualsevol interessat/da podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició davant del responsable del tractament, adreçant-se a la Direcció de l’Oficina Antifrau de Catalunya, carrer de Ribes núm. 1-3, 08013, Barcelona.
  5. Les dades es poden cedir a les forces i als cossos de seguretat, de conformitat amb l’art. 4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, amb la finalitat d’investigar actes il·lícits que hagin estat enregistrats en el camp de visió del sistema de videovigilància.
  6. La sol·licitud d’imatges per les forces i els cossos de seguretat s’ha de fer en el marc d’actuacions judicials i policials. El requeriment al responsable del tractament és el document que l’empara per poder cedir les dades a les forces i els cossos de seguretat o als jutjats i tribunals que ho requereixin.

Exercici de drets personals: accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), limitació del tractament, portabilitat de les dades i dret d’oposició (Articles 15 a 21 del RGPD)

Qualsevol persona té dret d’obtenir confirmació sobre el tractament o els tractaments que l’Oficina duu a terme de les seves dades de caràcter personal, i pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició davant del responsable del tractament.

A aquests efectes, al següent enllaç es facilita la informació sobre el contingut de cadascun dels drets esmentats, la forma en què es poden exercitar i els terminis de resolució; també s’hi inclouen formularis per exercir els drets esmentats.

https://seuelectronica.antifrau.cat/ca/tramits-associats-a-la-lopd.html

Ús de galetes

L’Oficina utilitza galetes de tercers i concretament de Google Analytics. La persona usuària té l’opció d’impedir-ne la generació i d’eliminar-les per mitjà de l’opció corresponent que ofereix cada navegador; bloquejar-ne l’ús pot implicar que determinats serveis d’aquest lloc web no estiguin disponibles.

Amb la finalitat de millorar l’experiència d’usuari, mitjançant aquestes galetes l’Oficina obté informació sobre el tipus de navegador, de dispositiu d’accés i de sistema operatiu; també s’analitzen dades d’ús en la navegació, com el nombre de pàgines visitades, el nombre de sessions, l’activitat de les persones visitants i el temps de navegació. A aquests efectes, l’Oficina utilitza la informació estadística elaborada per Google Analytics.

La informació recollida mitjançant aquestes galetes, la transfereix i arxiva Google en els seus servidors d’acord amb la seva política de privacitat, que es pot consultar a l’enllaç següent:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es-419

Les galetes no proporcionen per si mateixes informació que permeti identificar la persona usuària.

twitter home linkedin home youtube home