La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés dels ciutadans a la informació i la documentació públiques.

La llei també crea un portal de transparència, un registre de grups d'interès i la comissió de garantia del dret d'accés a la informació pública; regula el silenci administratiu positiu i l'exercici del dret d'accés a la informació a partir dels setze anys; fixa en un mes el termini per resoldre les peticions, i estableix un sistema de garanties i reclamacions i un règim sancionador, que inclou, per exemple, multes de fins a 12.000 euros i la destitució d'alts càrrecs per infraccions molt greus. Així mateix, atorga al Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i l'Oficina Antifrau la facultat de vetllar pel compliment de les obligacions i els drets que estableix.

La iniciativa és aplicable a la Generalitat, l'administració local, el Parlament i els òrgans estatutaris, les universitats, els grups d'interès, les persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o que reben fons públics, els partits polítics, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades que rebin subvencions. La Resolució PRE/398/2015, de 3 de març, designa l'òrgan departamental al qual s'atribueix la condició d'unitat d'informació en matèria de transparència i informació pública del Departament de la Presidència.

L'Oficina Antifrau de Catalunya ha participat en la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb intervencions a l’espai Escó 136 i amb un seguit de recomanacions i suggeriments que ha adreçat al Parlament. Vegeu el document amb les aportacions de l'Oficina Antifrau

L'Oficina Antifrau ha elaborat un document de comentaris i consideracions sobre l'aplicació de la normativa vigent sobre transparència a Catalunya i la relació que tindrà amb la normativa estatal. Vegeu els comentaris de l'OAC sobre l'aplicació de la Llei de transparència

D'altra banda, les entitats municipalistes de l'ACM i la FMC han publicat una guia per a la implantació als ajuntaments de la Llei de transparència, elaborada pel catedràtic de Dret Constitucional, Rafael Jiménez Asensio.

twitter home linkedin home youtube home