El dret a saber

L’Oficina Antifrau de Catalunya va néixer com a institució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya.

Per transparència entenem una manera d’exercir el poder que resulta visible per als ciutadans perquè aquests tenen accés a les informacions que els poders públics manegen o generen amb aquell exercici.

L’exigència de transparència no obeeix a una moda passatgera ni pot dependre de la voluntat més o menys aperturista que pugui tenir el governant de torn.

Només les persones informades estaran en condicions de participar amb maduresa en el debat públic i d’exercir un saludable control de l’exercici del poder. Està en joc la confiança de la ciutadania en les institucions i la mateixa credibilitat de la democràcia.

És des d’aquesta perspectiva que l’Oficina vol contribuir, amb aquesta finestra oberta en el nostre web corporatiu, a la difusió del coneixement sobre aquest instrument de qualitat democràtica.

Dret d’accés a la informació pública i transparència (informe)

twitter home linkedin home youtube home