Es coneix com a Sistema Nacional d’Integritat (SNI), seguint la terminologia de l’organització Transparency International, el conjunt de les institucions i les pràctiques que defineixen la governabilitat d’un país en el marc d’una democràcia avançada. El control de la corrupció es considera una part d’aquesta aproximació integral ja que els països amb millor governança, —més democràtics, transparents, participatius i igualitaris— presenten els índex de corrupció més baixos i els més alts índex de confiança de la gent en les institucions i els càrrecs públics.

La bona governança s’entén com la forma d’exercir el poder orientada a l’interès general mitjançant una gestió íntegra dels poders públics per a un desenvolupament sostenible. Comporta la participació ciutadana en les decisions públiques i implica un adequat retiment de comptes, vertical i horitzontal. Tant important és el control de baix a dalt, a càrrec de la societat civil, com un adequat joc de pesos i contrapesos entre institucions, mitjançant la vigilància recíproca i la responsabilitat compartida, que asseguri que el poder es dispersa i ningú en té el monopoli.

Les dotze institucions que identifiquem com a més significatives en aquest terreny són: el poder legislatiu, el poder judicial, el poder executiu, el sector públic, les agències d’aplicació de la llei —fiscalia, policia, agències anticorrupció—els partits polítics, el tribunal de comptes, el defensor del poble, les juntes electorals, la societat civil, els mitjans de comunicació i el sector empresarial. Efectivament, un sistema ben greixat ha de tenir un govern que treballi per l’interès general i no per interessos particulars de determinats sectors o elits i una administració professional i eficient. Però també ha de comptar amb ens de control independents i eficaços, amb uns partits polítics al servei del joc democràtic, amb mitjans de comunicació lliures, amb empreses responsables i amb una ciutadania ben informada i compromesa, capaç d’exercir un control social efectiu.

Fins i tot quan la corrupció és endèmica hi ha un component de debilitat sistèmica i cal posar l’èmfasi en les reformes estructurals més que en la culpa individual.

Aquesta fórmula holística, basada en l’estudi del funcionament i interrelació dels pilars o fonaments que conformen el SNI d’un país, permet comprendre millor les seves fortaleses i debilitats i, sobre tot, ajuda a enfocar correctament les reformes necessàries. Els canvis poden afectar el marc de legalitat, que ens protegeix de l’arbitrarietat i els abusos i les reformes legals són imprescindibles, però caldrà acompanyar-les d’ajustaments organitzatius i burocràtics, de nous codis de lideratge o de reformes civils.

L’Oficina Antifrau treballa amb algun dels eixos que, transversalment, afecten els pilars descrits. Mitjançant l’assessorament normatiu, és a dir fent suggeriments d’esmenes a lleis i normes de rang divers, persegueix la millora del marc normatiu des del punt de vista de la integritat. Vetlla, per exemple, per què les institucions disposin de mecanismes de controls suficients i correctament dissenyats i de bons instruments de participació, per que quedi garantit el principi d’ igualtat o es defensi la imparcialitat en els processos.

Actualment centra els seus esforços en promoure la transparència del sector públic, garantir l’accés a la informació pública i incidir en l’educació dels joves, amb programes específics per a la secundària i les universitats. També duu a terme accions diverses de sensibilització i estudia les actituds i percepcions de la ciutadania.

twitter home linkedin home youtube home