Aquests mecanismes són eines claus de prevenció de la corrupció si existeixen, estan ben comunicats i gestionats, i les persones que formen part de l’organització perceben que està “ben vist” fer-los servir. No sols perquè ajuden a detectar conductes irregulars i respondre-hi amb la major celeritat i amb el menor perjudici per a la institució i per a l’interès general, sinó perquè si s’apliquen correctament actuen com a instruments dissuasius.

La seva institució té els mecanismes necessaris per detectar conductes corruptes, il·legals o impròpies? I els instruments de resposta adients a cada cas? Es fan servir? Són efectius? Són proporcionals? Com es mesuren i gestionen actualment?

 

 

 

 

twitter home linkedin home youtube home