Les institucions públiques actuals gestionen tot tipus de riscos; els riscos laborals són un bon exemple. L’ordenament jurídic actual no estableix encara obligacions per gestionar de similar manera els riscos de corrupció, però és força evident la necessitat de fer-ho ateses les greus repercussions que tenen per a les pròpies institucions i per a la societat.

Estan identificats en la seva organització les principals àrees de risc de corrupció; les més probables, les més greus? S’han previst mesures preventives per reduir la probabilitat que aquests riscos s’esdevinguin? Qui és responsable d’aquestes mesures? I si malgrat tot s’acaben produint, s’han previst mesures contingents per reduir la gravetat de les seves conseqüències? Quan es posaran en marxa cadascuna d’aquestes mesures? Qui en serà responsable?

twitter home linkedin home youtube home