Tot ens públic té encomanades determinades atribucions; pot tenir funcions reguladores, de provisió de determinats serveis públics, funcions inspectores o de supervisió, de foment de determinades activitats considerades necessàries per a l’interès general, funcions sancionadores...

La professionalitat amb què es gestionen aquests serveis i s’executen els seus programes (com es planifica, com s’executa, com s’avalua i com s’introdueixen les millores necessàries per garantir l’eficiència i la qualitat), així com el seu grau de transparència i el retiment de comptes són claus dels del punt de vista del foment de la integritat i la prevenció de la corrupció.

L’explicació és que bona part de les “oportunitats” d’abusos de la posició pública en benefici privat, conductes il·legals o impròpies, vénen donats per ineficiències en l’execució d’aquests serveis i funcions públiques (terminis massa llargs, oferta de serveis clarament inferior a la demanda social, criteris de decisió pública desconeguts, processos opacs...).Com es mesuren i gestionen a la seva organització tots aquests indicadors de la seva gestió pública?

twitter home linkedin home youtube home