La manera com es gestionen el diversos subsistemes de recursos humans (selecció, promoció, direcció d’equips de treball, formació, avaluació de l’acompliment, remuneració, reconeixement...) incideix directament sobre la professionalitat i el talent de l’equip humà d’una organització.

Els principis d’igualtat, capacitat, mèrit i publicitat en la selecció i la promoció professional cerquen garantir que el millor personal accedirà a les diverses posicions i càrrecs de l’organització i per tant garantir el bon funcionament de la institució.

Es dirigeixen els equips de treball per garantir-ne el bon funcionament i detectar i corregir deficiències o desviacions? Es garanteix la correcta gestió dels potencials conflictes d’interès d’autoritats i personal (per segones ocupacions; en rebre regals i atencions diverses en ocupar el càrrec o lloc de treball; en el moment de deixar el càrrec públic per anar al sector privat, etc.)?

twitter home linkedin home youtube home