Tot ens públic és creat per assolir unes determinades finalitats d’interès general. Per a acomplir-les, li són atorgades determinades potestats i recursos (materials, personals, econòmics...). La gestió professional implica que:

  • l’organització dissenya i comunica unes polítiques on estableix els objectius que persegueix en el seu àmbit d’actuació, tot contrastant-ne l’encaix amb els seus destinataris i amb l’interès general;
  • assigna els recursos disponibles en funció d’aquelles polítiques
  • disposa de processos i sistemes de treball que garanteixen que l’operativa s’ajusta al marc legal i als principis i valors públics;
  • planifica la manera més eficaç, eficient i econòmica d’assolir els objectius previstos;
  • n’avalua el grau de compliment i la qualitat dels resultats i estableix les millores necessàries, i
  • en ret comptes a la ciutadania de manera activa i intel·ligible.

Aquesta professionalitat condiciona el funcionament operatiu de la institució: el grau d’eficiència i legalitat tant dels béns i serveis públics oferts o les funcions públiques desenvolupades per la institució, com de la gestió dels seus recursos humans. I resulta transcendental per a la institució perquè moltes de les bretxes a la seva integritat (conductes il·legals o simplement mancades d’ètica) o les oportunitats de corrupció es produeixen precisament per manques d’eficiència, dèficits de planificació, de comunicació dins l’organització o entre institucions, etc.

Gestió professional dels recursos humans


La manera com es gestionen el diversos subsistemes de recursos humans (selecció, promoció, direcció d’equips de treball, formació, avaluació de l’acompliment, remuneració, reconeixement...) incideix directament sobre la professionalitat i el talent de l’equip humà d’una organització.

Els principis d’igualtat, capacitat, mèrit i publicitat en la selecció i la promoció professional cerquen garantir que el millor personal accedirà a les diverses posicions i càrrecs de l’organització i per tant garantir el bon funcionament de la institució.

Es dirigeixen els equips de treball per garantir-ne el bon funcionament i detectar i corregir deficiències o desviacions? Es garanteix la correcta gestió dels potencials conflictes d’interès d’autoritats i personal (per segones ocupacions; en rebre regals i atencions diverses en ocupar el càrrec o lloc de treball; en el moment de deixar el càrrec públic per anar al sector privat, etc.)?

Gestió professional dels serveis i funcions públiques


Tot ens públic té encomanades determinades atribucions; pot tenir funcions reguladores, de provisió de determinats serveis públics, funcions inspectores o de supervisió, de foment de determinades activitats considerades necessàries per a l’interès general, funcions sancionadores...

La professionalitat amb què es gestionen aquests serveis i s’executen els seus programes (com es planifica, com s’executa, com s’avalua i com s’introdueixen les millores necessàries per garantir l’eficiència i la qualitat), així com el seu grau de transparència i el retiment de comptes són claus dels del punt de vista del foment de la integritat i la prevenció de la corrupció.

L’explicació és que bona part de les “oportunitats” d’abusos de la posició pública en benefici privat, conductes il·legals o impròpies, vénen donats per ineficiències en l’execució d’aquests serveis i funcions públiques (terminis massa llargs, oferta de serveis clarament inferior a la demanda social, criteris de decisió pública desconeguts, processos opacs...).Com es mesuren i gestionen a la seva organització tots aquests indicadors de la seva gestió pública?

 

 

twitter home linkedin home youtube home