Assessorament

Construir una cultura d’integritat en els organismes públics

L’Oficina presta suport als organismes públics en l’enfortiment de la integritat institucional ja que consolidar un bon model de governança interna contribueix a prevenir la corrupció, minimitzar els seus efectes i evitar que proliferi. 

És necessari comprometre en aquest procés el conjunt dels empleats de la organització i és per això que sovint iniciem la nostra actuació amb sessions de sensibilització. Però per a aconseguir reformes creïbles i duradores és indispensable l’impuls i el compromís visible dels seus màxims responsables. 

Es pot començarà a treballar sobre les conductes del personal i elaborar codis de conducta o normes sobre conflictes d’interessos o bé introduir mesures de transparència o instruments de control, com ara declaracions patrimonials i d'interessos, mecanismes de denúncia o altres. Aquestes mesures, però, s’han d’emmarcar en un pla o política general que integri una anàlisi del funcionament operatiu de la institució i prevegi un seguiment continu. 

També és útil que els organismes públics designin responsables o creïn comitès per vetllar pels valors ètics i prevenir la corrupció i l’Oficina pot assessorar en la seva implementació.

Consultes

Amb caràcter no vinculant, l’Oficina Antifrau de Catalunya respon aquelles consultes que li puguin adreçar les entitats del sector públic de Catalunya, mitjançant els seus màxims òrgans de representació.

Les consultes s'han de dirigir per escrit al director de l'Oficina Antifrau, han d'estar prou fonamentades i han d'adjuntar els antecedents pertinents.

L'Oficina Antifrau respon en el termini d'un mes des de l'entrada de la sol·licitud en el registre general.

Publicacions

Recull documental d’estudis i altres publicacions elaborats per l’Oficina Antifrau sobre matèries pròpies de la seva competència.

Eines

Dur a terme un procés de gestió dels riscos per a la integritat és una feina complexa per a les institucions públiques. Per això, l’Oficina Antifrau ha volgut posar a disposició dels gestors públics les primeres eines per facilitar-los aquest procés, i acompanyar-los i guiar-los en aquesta tasca preventiva. En aquest apartat podreu trobar pautes, orientacions, models i recomanacions, entre d’altres.

Eines 1, 2 i 3. Taules per a la identificació dels riscos

La identificació és el primer pas d’una gestió integral de riscos i té com a finalitat cercar, descriure, categoritzar, així com prioritzar el conjunt de riscos que la institució haurà de gestionar.

Les eines 1, 2 i 3, extretes del Document de treball núm. 3, recullen les 12 àrees de risc comunes a totes les entitats adjudicadores, ordenades segons les fases del procediment de contractació, i un llistat d’alguns dels potencials riscos associats.

Estan pensades com a punt de partida per a les institucions que vulguin començar a revisar les seves principals àrees de risc. Els llistats de potencials riscos no són exhaustius però sí cobreixen els més freqüents a tots els moments claus al llarg de la vida dels contractes públics així com d’altres que tot i no ser habitual, si s’esdevé té conseqüències molt greus.

EG01: Identificació dels riscos en la fase de preparació

EG02: Identificació dels riscos en la fase de licitació

EG03: Identificació dels riscos en la fase d’execució

Eina 4. Model de taula per facilitar l’anàlisi de riscos

La plantilla que es presenta a continuació vol guiar l’anàlisi de riscos i facilitar:

 1. la visualització completa dels factors i dels efectes dels riscos
 2. la valoració de la incidència de cada factor i les mesures preventives per a cadascun
 3. l’avaluació de la probabilitat i la gravetat de les seves conseqüències i les mesures contingents.

EG04: Model de taula per facilitar l’anàlisi de riscos

Eina 5. Factors dels riscos per a la integritat en la contractació d'una entitat adjudicadora

Actuar directament sobre els factors que generen, incrementen o perpetuen els riscos per reduir la probabilitat és la única forma eficaç de prevenció. En aquest sentit és determinant que l’anàlisi dels factors de risc sigui exhaustiva i que contempli tots aquells que poden incidir en la materialització del risc.

Donada la complexitat d’aquest procés analític, i amb la voluntat de facilitar aquesta tasca a les institucions públiques, us facilitem un esquema que classifica els diversos tipus de factors que poden incidir en els riscos identificats. Aquesta classificació s’explica i exemplifica al Document de treball núm. 4.

EG05: Factors dels riscos per a la integritat en la contractació d'una entitat adjudicadora

Eina 6. Com diferenciar prevenció i contingència

Minimitzar la probabilitat que els riscos es materialitzin o reduir-ne la gravetat de les seves conseqüències: dos objectius diferents que requereixen mesures diferents.

La taula següent sintetitza les claus per distingir la gestió preventiva i contingent dels riscos i per garantir la incorporació d’ambdós tipus de mesures en qualsevol pla d’integritat en la contractació pública.

EG06: Com diferenciar prevenció i contingència

Eina 7. Factors normatius per àrees de risc

Els riscos d'irregularitats, frau i corrupció en la contractació pública són multifactorials. Sovint els estímuls o oportunitats per a aquests riscos no provenen dels ens públics sinó de circumstàncies o elements externs: factors conjunturals o sistèmics. Entre aquests factors de risc externs, els de naturalesa normativa tenen un paper molt rellevant.

La taula següent identifica les àrees de risc i els factors normatius associats en les fases de preparació, licitació i execució de la contractació pública.

EG07: Factors normatius per àrees de risc

Eines publicades per altres institucions

Memòries

És el document mitjançant el qual l’Oficina Antifrau ret comptes davant el Parlament de Catalunya.

Conté informació detallada de les activitats dutes a terme, amb constància del nombre i tipus d’actuacions empreses i indicació dels expedients iniciats, els resultats de les investigacions practicades i l’especificació de les recomanacions i els requeriments cursats a les administracions públiques, així com les seves respostes.

També s’hi fa esment dels expedients tramesos al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial i hi figura la liquidació del pressupost i la situació de la plantilla, amb la relació de llocs de treball.

Baròmetres

  barometre 2018 El baròmetre 2018 recull les percepcions i actituds de la ciutadania al voltant del fenomen de la corrupció a Catalunya. L'estudi, elaborat per l'Oficina Antifrau de Catalunya en col·laboració amb el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, es va realitzar entre els dies 5 i 31 d’octubre de 2018, mitjançant trucades telefòniques a 850 persones.

Baròmetre 2018 La Corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes

 

  barometre 2016 El baròmetre 2016 recull les percepcions i actituds de la ciutadania al voltant del fenomen de la corrupció a Catalunya. L'estudi, elaborat per l'Oficina Antifrau de Catalunya en col·laboració amb el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, es va realitzar entre els dies 17 i 25 d’octubre de 2016, mitjançant trucades telefòniques a 850 persones.

Baròmetre 2016 La Corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes

 

  barometre 2014 El baròmetre 2014 recull les percepcions i actituds de la ciutadania al voltant del fenomen de la corrupció a Catalunya. L'estudi, elaborat per l'Oficina Antifrau de Catalunya en col·laboració amb el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, es va realitzar del 10 al 18 de novembre de 2014 mitjançant 800 enquestes telefòniques arreu del territori.

Baròmetre 2014 La Corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes

 

  barometre 2012 El baròmetre 2012 recull les percepcions i actituds de la ciutadania al voltant del fenomen de la corrupció a Catalunya. L'estudi, elaborat per l'Oficina Antifrau de Catalunya en col·laboració amb el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, es va realitzar la primera quinzena del mes de novembre de 2012 mitjançant 800 enquestes telefòniques arreu del territori.

Baròmetre 2012 La Corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes

Recomanacions als partits polítics

20/11/2017

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha enviat aquest matí a tots els partits polítics que concorren en les properes eleccions del 21 de desembre un document de vuit pàgines amb mesures a adoptar contra la corrupció per incloure en els seus ...

20/11/2017

Recomanacions als partits polítics per a la seva inclusió en els programes electorals

 • Antifrau reclama als partits polítics, en un document de vuit pàgines enviat aquest matí a totes les formacions que concorren en les properes eleccions del 21 de desembre, la incorporació en els seus programes de mesures concretes per gestionar els conflictes d’interès com a una de les principals fonts de risc de corrupció i modificar la regulació actual del règim de declaracions d’interessos
 • En aquest sentit, insta a millorar el sistema de declaració, registre i supervisió de les declaracions de béns i interessos i a crear un Registre electrònic únic a Catalunya de béns i interessos de càrrecs públics, supervisat per l’Oficina Antifrau
 • En el document, demanda als partits a crear una norma de protecció efectiva dels alertadors de casos de corrupció, i que eviti qualsevol tipus de represàlia directa o indirecta contra aquests, dotant l’Oficina Antifrau de competències en matèria de tutela i protecció dels alertadors
 • L’Oficina Antifrau també exigeix participar, mitjançant consulta preceptiva, en el disseny i elaboració de l’Estrategia Nacional de Contratación, instrument previst a la nova llei de contractes del sector públic, per tal de prevenir i combatre la corrupció i garantir la prevenció i el control de situacions irregulars

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha enviat aquest matí a tots els partits polítics que concorren en les properes eleccions del 21 de desembre un document de vuit pàgines amb mesures a adoptar contra la corrupció per incloure en els seus programes electorals. Unes mesures sorgides de la tasca especialitzada d’aquesta institució catalana en la corrupció i el frau des de la vessant preventiva i d’anàlisi i investigació.

El document argumenta que la lluita contra la corrupció ha de ser una de les principals preocupacions dels poders públics, ja que ho és dels ciutadans. I posa com a exemple les dades del darrer Baròmetre de l’Oficina Antifrau de Catalunya, en què es reflecteix que un 82’6% dels catalans/es considera que la corrupció és un problema molt o bastant greu. Alhora, afegeix, un 82,5% subscriu que els polítics no fan el que toca per lluitar contra la corrupció. Per la seva banda, tant les dades del CIS com les del CEO, per a l’estat espanyol i Catalunya respectivament, identifiquen la corrupció i la insatisfacció amb la política com un dels primers problemes de la ciutadania. En aquest sentit, Antifrau insta a tots els partits polítics a actuar en coherència amb la gravetat i extensió del problema i reclama un compromís polític per situar en el centre de l’agenda dels partits una política anticorrupció.

D’altra banda, Antifrau assevera en el document que l’inici d’una nova legislatura es una gran oportunitat per proposar canvis, en un àmbit en el que els avanços fets en els darrers 10 anys han estat molt limitats. Cal donar, diu la proposta enviada als partits, resposta a les expectatives ciutadanes que el Pacte Social Contra la Corrupció, subscrit per la majoria de forces de l’arc parlamentari, va canalitzar en el seu dia. A la vegada, afegeix, cal aprofitar també el treball de les iniciatives parlamentàries realitzades, especialment la CEMCORD (Comissió d’Estudi de Mesures Contra la Corrupció i per la Regeneració Democràtica).

 • Una pinzellada a les mesures més destacades de la proposta d’Antifrau als partits polítics

Entre les propostes que consten en el document que ha enviat avui Antifrau als partits polítics hi ha la reclamació als partits polítics d’incorporar en els seus programes electorals mesures concretes per gestionar els conflictes d’interès com a una de les principals fonts de risc de corrupció i modificar la regulació actual del règim de declaracions d’interessos. En aquest sentit, s’insta a millorar el sistema de declaració, registre i supervisió de les declaracions de béns i interessos i a crear un Registre electrònic únic a Catalunya de béns i interessos de càrrecs públics, supervisat per l’Oficina Antifrau. En aquest punt, s’insisteix en la necessitat d’establir un sistema de seguiment específic de les activitats post càrrec, que també ha de supervisar Antifrau, i regular, preferentment per mitjà de la Llei electoral, els conflictes d’interès dels càrrecs electes.

Tanmateix, s’insta als partits a crear una norma de protecció efectiva dels alertadors de casos de corrupció, i que eviti qualsevol tipus de represàlia directa o indirecta contra aquests, dotant l’Oficina Antifrau de competències en matèria de tutela i protecció dels alertadors.

En un altre sentit, l’Oficina Antifrau exigeixi participar, mitjançant consulta preceptiva, en el disseny i elaboració de l’Estrategia Nacional de Contratación, instrument previst a la nova llei de contractes del sector públic, per tal de prevenir i combatre la corrupció i garantir la prevenció i el control de situacions irregulars.

Aquestes propostes s’inclouen i s’articulen al voltant de vuit grans epígrafs:

 1. En matèria d’integritat i ètica pública i transparència: adoptar un paper actiu en la gestió dels riscos
 2. En matèria de gestió de conflictes d’interès: reforçar la cultura de la imparcialitat
 3. En matèria de protecció d’alertadors: garantir una alternativa segura al silenci
 4. En matèria de governança i gestió: despolititzar l’administració
 5. En matèria control: garantir la independència
 6. En matèria de contractació pública: gestionar els riscos existents en un àrea especialment sensible
 7. En matèria de potestats i competències de l’Oficina Antifrau de Catalunya: cobrir les escletxes del sistema
 8. Compromís i autoregulació dels partits polítics, impuls d’altres iniciatives normatives, en l’àmbit competencial que correspongui, en matèries diverses

Aquí podeu consultar el document Recomanacions als partits polítics. Eleccions 21/12/2017

La proposta que ha enviat avui l’Oficina Antifrau de Catalunya a tots els partits polítics que concorren a les eleccions del 21 de desembre en matèria de lluita contra la corrupció té la seva raó de ser en la Llei de la mateixa, en la qual es contempla que una de les seves funcions és formular propostes i recomanacions en l’àmbit de la prevenció i lluita contra la corrupció.

Al·legacions

L’Oficina Antifrau duu a terme accions orientades a l’establiment i millora d’un marc normatiu que tingui present la perspectiva d’integritat, evitant els riscos de corrupció i minimitzant els contextos propicis a les irregularitats.

Amb caràcter de propostes, l’Oficina formula al·legacions i suggeriments adreçats als poders públics responsables de la creació, modificació o derogació de normes.

Les aportacions que efectua l’Oficina en desplegament d’aquesta funció prenen com a base el text de la iniciativa i la resta de documentació que hagi donat a conèixer l’organisme impulsor, i no prejutgen futurs pronunciaments de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Al·legacions 2019

 

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions Antifrau Resposta Text aprovat Quadre de seguiment
Reglament de participació i col·laboració ciutadana Ajuntament de Cardedeu 24/07/2019      
Reglament orgànic municipal Ajuntament d'Almoster 19/07/2019      
Codi Ètic i de Bon Govern Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 12/07/2019      
Reglament general de subvencions Ajuntament d'Avinyó 06/06/2019      
Reglament orgànic municipal Ajuntament d'Alella 05/06/2019      
Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions Ajuntament d'Amposta 04/06/2019      
Reglament de participació ciutadana Ajuntament del Prat de Llobregat 29/05/2019      
Reglament de participació ciutadana Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans 28/05/2019      
Ordenança de transparència i bon govern Ajuntament de Cambrils 23/05/2019      
Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 1/2009, del 12 de febrer Autoritat Catalana de la Competència 16/05/2019      
Ordenança de transparència i administració electrònica Ajuntament d'Esparreguera 02/05/2019      
Reglament de participació ciutadana Ajuntament de Deltebre 26/04/2019      
Reglament de participació ciutadana i col·laboració Ajuntament de Canet de Mar 23/04/2019      
Bases reguladores de les subvencions atorgables Ajuntament de Malgrat de Mar 16/04/2019 07/06/2019 29/05/2019 Informe resum
Reglament de participació ciutadana Ajuntament de Reus 09/04/2019      
Reglament de participació ciutadana Ajuntament de Montornès del Vallès 08/04/2019      
Ordenança de transparència i administració electrònica Ajuntament de Breda 01/04/2019      
Codi ètic i de conducta dels alts càrrecs Ajuntament de Cunit 26/03/2019   23/05/2019 Informe resum
Reglament de participació ciutadana Ajuntament de Palafrugell 25/03/2019      
Reial Decret Reglament de desenvolupament de la Llei 19/2013 de 9 de desembre Ministeri de Política Territorial i Funció Pública 21/03/2019      

Al·legacions 2018

 

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions Antifrau Resposta Text aprovat Quadre de seguiment
Reglament Orgànic Municipal Ajuntament de Roda de Berà 26/09/2018 03/12/2018 25/01/2019 Informe resum
Codi de conducta dels alts càrrecs Ajuntament de Montcada i Reixac 04/09/2018   13/12/2018 Informe resum
Ordenança de transparència, accès a la informació i govern obert BOP Ajuntament de Sitges 29/08/2018   11/02/2019 Informe resum
Consulta pública proposta directiva protecció alertadors Comissió Europea 16/07/2018      
Reglament de desenvolupament de la Llei 19/2013 de transparència, accès a la informació pública i bon govern Ministeri d'Hisenda i Funció Pública 31/05/2018 28/02/2019 28/02/2019 Informe resum
Ordenança reguladora de l'administració electrònica DOGC Consell Comarcal del Gironès 29/05/2018 19/07/2018 24/07/2018 Informe resum
Codi de conducta dels alts càrrecs BOP DOGC Consell Comarcal del Solsonès 16/05/2018 12/07/2018 18/09/2018 Informe resum
Codi de conducta dels alts càrrecs Ajuntament de Sant Martí de Tous 07/05/2018      
Codi ètic Ajuntament de Súria 02/05/2018      
Ordenança d'administració electrònica DOGC Ajuntament de Badalona 26/03/2018 02/05/2018 24/04/2018 Informe resum
Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern DOGC BOP Ajuntament de Bellpuig 26/03/2018 29/03/2018 03/04/2018 Informe resum
Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern DOGC Ajuntament de Sitges 22/02/2018   03/05/2018 Informe resum
Ordenança d'administració electrònica i transparència DOGC Ajuntament d'Olesa de Montserrat 20/02/2018   28/06/2018 Informe resum
Ordenança general de subvencions DOGC Ajuntament de Cassà de la Selva 16/02/2018 27/09/2018 27/09/2018  

Al·legacions 2017

 

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions Antifrau Resposta Text aprovat Quadre de seguiment
Ordenança reguladora sobre transparència i accés a la informació pública DOGC Consell Comarcal de la Selva 22/12/2017 18/06/2018 22/082018  
Ordenança d'administració electrònica i transparència DOGC Ajuntament de Calafell 20/12/2017 05/03/2018  20/03/2018 Informe resum
Codi ètic i de conducta pels alts càrrecs de l'AMB i entitats vinculades BOPB Àrea Metropolitana de Barcelona 30/11/2017 24/01/2018 20/03/2018 Informe resum
Codi de conducta dels alts càrrecs BOPB Ajuntament de Malgrat de Mar 21/11/2017   10/05/2018  
Reglament de participació ciutadana DOGC BOPT Ajuntament de Calafell 06/11/2017 12/12/2017 02/02/2018 Informe resum
Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya Edicte informació pública Departament d'Empresa i Coneixement 23/10/2017      
Codi de conducta i bon govern per a càrrecs electes i directius públicsDOGC Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 28/07/2017      
Avantprojecte de llei de territoriDOGC Pròrroga Departament de Territori i Sostenibilitat 14/07/2017      
Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals DOGC Consell Comarcal de la Garrotxa 14/07/2017   23/02/2018 Informe resum
Codi ètic dels alts càrrecs DOGC Ajuntament de Sabadell 12/07/2017 22/12/2017 08/03/2018 Informe resum
Codi ètic i de bon govern Consell Comarcal del Maresme 10/07/2017   20/03/2018  
Codi de conducta i bon govern per a càrrecs públics representatius BOPB DOGC Ajuntament de Martorelles 30/06/2017 23/03/2018 19/03/2018  
Reglament orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i Reclamacions DOGC BOPB Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 20/06/2017 04/07/2017 22/08/2017  
Ordenança de transparència i administració electrònica DOGC Consorci d'Acció Social de la Garrotxa 31/05/2017   10/07/2017  
Consulta pública sobre protecció dels denunciants Comissió Europea 29/05/2017      
Avantprojecte de Llei de contractes de serveis a les persones Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 15/05/2017 15/06/2017    
Ordenança reguladora de la transparència i l'administració electrònica Ajuntament e Flix 09/05/2017 26/07/2017 26/07/2017 Informe resum
Codi ètic i de conducta OficiBOPB Ajuntament de Barcelona 09/05/2017 24/04/2017 13/06/2017  
Ordenança general de subvencions BOPB Area Metropolitana de Barcelona 04/05/2017 16/05/2017 16/06/2017  
Ordenança general de subvencions BOP DOGC Ajuntament de Santa Coloma de Farners 04/05/2017      
Ordenança general de subvencionsDOGC BOPB Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà 28/04/2017 25/07/2017 20/07/2017  
Modificació del Reglament Orgànic Municipal Ajuntament d'Igualada 27/04/2017 07/06/2017 20/06/2017  
Ordenança general de subvencions DOGC BOP Consell Comarcal del Gironès 27/03/2017   17/01/2017  
Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern BOPB Ajuntament de Vic 27/03/2017 08/08/2017 23/08/2017  
Consulta prèvia-Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 24/03/2017 27/04/2017    
Ordenança d'administració electrònica DOGC Ajuntament de Camprodon 21/03/2017   02/05/2017 Informe resum
Modificació del Reglament Orgànic Municipal DOGC Ajuntament de Sant Cugat 15/03/2017 12/06/2017 04/07/2017  
Reglament Orgànic Municipal DOGC Ajuntament de Cunit 09/03/2017 20/06/2017 14/06/2017  
Codi ètic de FGC i de les seves societats mercantils Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 07/03/2017 10/03/2017 15/03/2017  
Codi de bon govern i transparència municipal DOGC BOPB Ajuntament de Masnou 27/02/2017 10/05/2017 25/05/2017 Informe resum
Avantprojecte de Llei de l’Escola Nacional de Governació i Administracions Públiques DOGC Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 15/02/2017      
Ordenança reguladora de la transparència i l'administració electrònica DOGC Consell Comarcal del Priorat 10/02/2017   09/11/2017 Informe resum
Ordenança reguladora de la transparència i l'administració electrònica BOPB Consell Comarcal d'Osona 10/02/2017   20/12/2017 Informe resum
Modificació de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona DOGC BOPB Diputació de Barcelona 09/02/2017 04/04/2017 09/05/2017  
Reglament Orgànic Municipal DOGC BOPG Ajuntament de Girona 03/02/2017   27/11/2017  
Modificació del Reglament Orgànic Municipal DOGC Ajuntament de Badalona 01/02/2017 14/03/2017 28/02/2017 Informe resum
Ordenança de transparència, accés a la informació i govern obert DOGC BOPB Ajuntament de Vic 30/01/2017 08/08/2017  23/08/2017  Informe resum
Ordenança general de subvencions DOGC BOPB Ajuntament de Terrassa 20/01/2017 23/03/2017 03/05/2017  Informe resum 
Ordenança Transparència i administració electrònica DOGC BOPLl Ajuntament d'Almenar 20/01/2017 11/04/2017 19/04/2017 Informe resum 
Ordenança de Transparència i administració electrònica DOGC Ajuntament de Manlleu 18/01/2017 23/03/2017 10/04/2017 Informe resum

Al·legacions 2016

 

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions Antifrau Resposta Text aprovat Quadre de seguiment
Ordenança de transparència i administració electrònica DOGC Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 21/12/2016 10/01/2017 28/02/2017 28/02/2017
Codi ètic DOGC Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès 09/12/2016 27/01/2017 09/02/2017 09/02/2017
Ordenança de transparència, accés a la informació i bon govern DOGC Ajuntament de Terrassa 27/12/2016 16/03/2017 17/03/2017 17/03/2017
Ordenança general de subvencions BOPG DOGC Consell Comarcal del Gironès 16/12/2016   17/01/2017  
Codi ètic i de Bon Govern BOPG DOGC Consell Comarcal del Gironès 02/12/2016     02/12/2016
Ordenança d'administració electrònica i transparència BOPB DOGC Ajuntament de Manresa 21/11/2016 03/02/2017 22/03/2017 22/03/2017
Ordenança de transparència i administració electrònicaBOPB DOGC Consell Comarcal del Baix Llobregat 11/11/2016 06/02/2017 02/02/2017 02/02/2017
Reglament Orgànic Municipal de Tortosa DOGC BOPT Ajuntament de Tortosa 25/10/2016 16/12/2016 19/12/2016 19/12/2016
Projecte d'ordre per la qual es regula la selecció, el nomenament i el cessament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l’Administració de justícia a Catalunya Edicte Departament de Justícia 15/09/2016 21/10/2016   21/10/2016
Ordenança reguladora de la Transparència i l’Administració Electrònica Edicte BOP Tarragona Ajuntament d'Altafulla 09/09/2016 05/10/2016 26/09/2016 16/11/2016
Ordenança general de subvencions del Consell Comarcal del Vallès Oriental Edicte Consell Comarcal del Vallès Oriental 05/09/2016  

BOPB 03/01/2017

DOGC 11/01/2017

03/01/2017
Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de CatalunyaEdicte Informe preliminar Informe final Memòria Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement 13/07/2016 18/07/2016 08/11/2016 08/11/2016
Avantprojecte - Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona 15/06/2016     15/06/2016
Ordenança de transparència i administració electrònica Edicte DOGC Anunci BOPB Ajuntament Sant Joan Despí 08/06/2016 26/08/2016 12/09/2016 12/09/2016
Reglament de Participació Ciutadana DOGC 09/02/2016 BOPB Ajuntament de Lluçà 03/02/2016 18/04/2016 22/04/2016 19/12/2016
Reglament de participació ciutadana DOGC 15/12/2015 Ajuntament de Vilobí d'Onyar 22/01/2016     28/11/2016
Bústia Ètica i de Bon Govern BOPB 14/12/2015 Ajuntament de Barcelona 13/01/2016 01/04/2016 16/01/2017 16/01/2017

Al·legacions 2015

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions Antifrau Resposta Text aprovat Informe del tancament de l'expedient
Projecte de Decret pel qual s’aproven els Estatuts del Centre de la Propietat Forestal Departament d’Agricultura, Ramaderia i Alimentació 28/12/2015  18/02/2016 Decret 269/2016, de 5 de juliol 14/11/2016
Reglament del Consell Municipal per a la Convivència de Vilafranca del Penedès Ajuntament de Vilafranca del Penedès 15/12/2015   29/09/2015 29/09/2015
Codi Ètic de Conducta de l’Ajuntament de Sant Just Desvern Ajuntament de Sant Just Desvern 23/11/2015 10/01/2017 20/01/2017 20/01/2017
Ordenança d'administració electrònica, transparència, accés, reutilització de la informació i bon govern Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 24/08/2015 30/09/2015 24/09/2015 01/06/2016
Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei d'arxius i documents Departament de Cultura 10/07/2015 14/07/2015   14/11/2016
Ordenança reguladora de l'Administració Electrònica Ajuntament de la Bisbal de l'Empordà 26/06/2015 09/02/2016   16/11/2016
Projecte de Decret pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Departament de Governació 15/05/2015 21/10/2016    
Projecte de Decret pel qual es crea i es regula el Registre de Grups d'Interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic Departament de Justícia 15/05/2015 03/06/2015 Decret 171/2015, de 28 de juliol 01/06/2016
Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona Diputació de Girona   27/04/2015 04/12/2015   14/11/2016
Projecte de Decret de modificació del Decret 266/200, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d'Ensenyament Informe Jurídic Memòria d'Avaluació d'Impacte  Memòria General Departament d'Ensenyament 23/03/2015 01/04/2015   15/07/2015
Avantprojecte de llei de l'Arquitectura Memòria General Memòria d'Impacte
Departament de Territori i Sostenibilitat 04/03/2015 09/06/2015   21/10/2015
Esborrany del text de la Ponència sobre la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern 10/10/2013 Parlament de Catalunya 24/12/2013   Llei 19/2014, de 29 de desembre Proposició de llei de transparència (BOPC núm. 341 18/06/2014) 09/03/2015
Avantprojecte de Llei de la Catalunya Exterior Departament de la Presidència 23/02/2015 25/02/2015 18/06/2015 29/07/2015 25/11/2015

Al·legacions 2014

 

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions Antifrau Resposta Text aprovat Informe del tancament de l'expedient
Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials Ajuntament de Sant Joan Despí 20/11/2014 13/03/2015 Publicació al BOPB 28/04/2015  03/06/2015
Projecte de decret del Consell de la Discapacitat de Catalunya Departament de Benestar Social i Família 7/10/2014  6/11/2014 Publicació al DOGC 25/11/2014     25/11/2014
Ordre per la qual es regula el registre del sector públic de la GeneralitatMemòria d’avaluació d’impacte  Informe de modificacions sobre el projecte d’ordreMemòria General   Departament d’Economia i Coneixement 30/09/2014 19/11/2014  Publicació al DOGC 05/02/2015 18/12/2014
Avantprojecte de llei de Simplificació Administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels Governs Locals Departament de Governació i Relacions Institucionals 15/09/2014  12/02/2015 24/07/2015 15/04/2015
Avantprojecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya Departament d’Empresa i Ocupació 07/07/2014   09/07/2015 05/10/2016
Avantprojecte de llei de la funció inspectora i de control, i del procediment i règim sancionador en matèria d'agricultura i ramaderia Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural de la Generalitat 23/05/2014 05/02/2015    18/03/2015  
Codi d'Ètica i bon Govern Local de l'Ajuntament de Salt Ajuntament de Salt 16/05/2014 03/12/2014  Publicació al BOPG 12/12/2014  18/03/2015
Reglament de participació ciutadana Ajuntament de Barcelona 23/04/2014 24/10/2014   Decaigut 06/11/2014
Projecte decret prestació de serveis/Ofici de Fdez. Alegre/Certificat secretari/Informe econòmic/Informe d'impacte de gènereInforme d'impacte de gènere/Informe de junta consultiva de contractació/Informe jurídic/Informe OSACP/Memòria d'avaluació impacte/Memòria general  Departament de Salut  de la Generalitat 04/04/2014 29/09/2014 Publicació al DOGC 07/08/2014  4/11/2014
Ordre de creació del cens d'associacions i fundacions vinculades a partits polítics Departament de Justícia de la Generalitat 20/03/2014  12/03/2015 Publicació al DOGC 02/03/2015 07/04/2015
Proposta de Reglament del Consell Municipal de l'Esport Ajuntament de Barcelona 03/03/2014  27/03/2014 Publicació al BOPB 07/04/2014 28/05/2014
Reglament Orgànic d'organització i funcionament dels serveis de comunicació municipals de l'Hospitalet de Llobregat Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 16/03/2014 16/07/2014 Resposta 1 Resposta 2 Publicació al BOPB 11/07/2014 15/09/2014
Normes d'organització i funcionament del consell municipal de Cultura de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 04/02/2014 14/08/2014 Publicació al BOPB 28/08/2014  18/09/2014 
Reglament de funcionament intern del Consell Municipal de Salut de Sant Just Desvern Ajuntament de Sant Just Desvern 11/02/2014 02/2014 Publicació al BOPB 28/4/2014   09/05/2014

Al·legacions 2013

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions
Antifrau
Resposta Text aprovat Informe del tancament de l'expedient
Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern Parlament
de Catalunya
24/12/2013      
Avantprojecte de Llei del Protectorat Departament
de Justícia
30/10/2013 Resposta del Departament  / Ofici demanant aclariment Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública Al·legacions a l'Avantprojecte de llei del protectorat de lesfundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública
Avantprojecte de Llei de l'acció exterior de Catalunya / Edicte d'Informació Pública de l'Avantprojecte de llei de l'acció exterior de Catalunya Departament
de Presidència
 09/07/2013 Resposta del Departament / Ofici demanant aclariment Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya Al·legacions a l'Avantprojecte de llei de l'acció exterior de Catalunya Departament de la Presidència
Avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya Departament de Governació i Relacions Institucionals 21/06/2013 Resposta del Departament Projecte de llei de Governs Locals de Catalunya Al·legacions a l'Avantprojecte de llei de Governs Locals de Catalunya
 Projecte de Decret pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s'aprova la seva organització i funcionament Departament
de Presidència
30/04/2013 Resposta al·legacions / Dictamen Comissió Jurídica Assessora / Escrit OAC demanant aclariment / Resposta del Departament Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s'aprova la seva organització i el seu funcionament Al·legacions al Decret pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s'aprova la seva organització i funcionament 
Reglament Orgànic Municipal Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires 25/04/2013 Resposta valoració al·legacions en tràmit Ofici de seguiment 27/03/2014 Resposta a Ofici 21/05/2014 Al·legacions al ROM
Ordenança General de Subvencions Ajuntament del Prat de Llobregat 23/04/2013 Informe valoració de l'ajuntament Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions  Al·legacions a l'Ordenança General de Subvencions
Reglament del sistema d'arxius i gestió de documents Diputació de Girona 25/03/2013 Resposta de la Diputació de Girona Reglament del Sistema d'Arxius i Gestió de Documents  Al·legacions al Reglament del sistema d'arxius i gestió de documents
Projecte de Decret pel qual es crea la seu electrònica Departament de Presidència 25/03/2013 Resposta
/ Memòria observacions (primer expedient)
/ Memòria observacions (segon expedient)
/ Memòria ACPD
 / Memòria impacte pressupostari / Informe jurídic final
Decret definitiu de creació de la seu electrònica  Al·legacions al Decret pel qual es crea la seu electrònica
Projecte de Decret del Consell Nacional de Dones de Catalunya Departament de Benestar i Família 25/03/2013 Resposta a les al·legacions / Ampliació Resposta

 

 

Decret 65/2014, de 13 de maig, del Consell Nacional de les Dones de Catalunya Al·legacions al Decret 15/05/2014

Al·legacions 2012

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions Antifrau Resposta Text aprovat
Projecte de Decret pel qual es crea la Junta d'Herències i s'estableixen les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya, i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de les herències intestades en les quals hagi estat declarada hereva la Generalitat de Catalunya Departament d'Economia i Coneixement 03/12/2012   Decaigut
Anunci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, sobre aprovació inicial del Reglament Orgànic Metropolità Àrea Metropolitana de Barcelona 17/12/2012 05/02/2013 Reglament Orgànic Metropolità
Projecte de Reglament Orgànic de Participació Ciutadana Ajuntament de Mataró 09/11/2012 14/12/2012 Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Mataró
Anunci de modificació del Reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació / Text del Reglament Ajuntament de Sabadell 05/11/2012 24/04/2013 Reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Sabadell
Reglament Orgànic de participació ciutadana, dels districtes i del Consell Social de L'Hospitalet de Llobregat Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 14/09/2012 05/02/2013 Reglament de Participació Ciutadana de l'Hospitalet de Llobregat
Proposta d’ordre per la qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya Departament de Salut 05/07/2012 27/11/2012 / Valoració / Informe Jurídic Decret 110/2012, de 2 d’octubre, pel qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
Projecte d’Ordenança reguladora de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat Ajuntament de Cornellà de Llobregat 06/01/2013 26/07/2012 Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica
Projecte de Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat Ajuntament  de l’Hospitalet de Llobregat 18/05/2012 Resposta a les al·legacions Reglament dels Serveis Socials
Projecte de Reglament de funcionament i organització del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya de funcionament i organització del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya Departament d’Interior 31/01/2013 02/03/2012 / 22/11/2012 Decret 222/2013, de 3 de setembre

Al·legacions 2011

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions Antifrau Data al·legacions Text aprovat
 Reglament Consell de Mollet del Vallès

Ajuntament de Mollet del Vallès

Al·legacions Reglament Consell de Mollet del Vallès 24/11/2011 Creació del Consell de Ciutat i el seu Reglament
Reglament Participació Ciutadana de Vilassar de Dalt


Ajuntament de Vilassar de Dalt

Al·legacions Reglament de Participació Ciutadana de Vilassar de Dalt   22/11/2011 Reglament de Participació ciutadana aprovat el 09/02/2012
Projecte decret Reglament del Consell de Seguretat de Catalunya


Departament d’Interior

Al·legacions Projecte de decret Reglament del Consell de Seguretat de Catalunya 08/11/2011 Decret 29/2012, de 13 de març, del Reglament del Consell de Seguretat de Catalunya
Projecte decret Sistema d’assessorament agrari a Catalunya


Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 Al·legacions Projecte decret Sistema assessorament agrari 20/09/2011 Decret 9/2012, de 17 de gener, relatiu al Sistema d'Assessorament agrari a Catalunya
 Avantprojecte  llei
Modificació Codi civil Catalunya fundacionsDepartament
de Justícia

Al·legacions Avantprojecte llei modificació Codi civil Catalunya fundacions 07/07/2011 Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008 del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relativa a les persones jurídiques
 
Avantprojecte llei òmnibus


Departament
de Presidència

Al·legacions Avantprojecte llei òmnibus 20/06/2011 Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmicaLlei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativaLlei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitzar l'activitat administrativa
Projecte Decret
Junta Distribuïdora d'Herències
 

Departament d’Economia i Coneixement

Al·legacions  Projecte Decret Junta Distribuïdora d'Herències  16/06/2011 Decaigut
 Projecte Declaració principis funció pública UE

Defensor del Poble Europeu

Al·legacions Projecte Declaració principis funció pública UE 12/05/2011 Consulta conclosa
 Llibre verd modernització contractació pública UE

Comissió Europea

Al·legacions Llibre verd modernització contractació pública
 UE
 
18/04/2011 Consulta conclosa
 Codi d'ètica de Sant Boi


Ajuntament  St. Boi de Llobregat

Al·legacions Codi d'ètica  15/04/2011 Codi ètic de l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Aprovació inicial de l'ordenança per la què s'aproven les bases reguladores generals de les subvencions de l'ajuntament d'Esparreguera


Ajuntament  Esparreguera

Al·legacions Ordenança general subvencions 06/04/2011 Ordenança per la què s'aproven les bases reguladores generals de les subvencions de l'ajuntament d'Esparreguera
Reglament del Defensor/a del ciutadà de St. Andreu de Llavaneres

Ajuntament St. Andreu de Llavaneres

Al·legacions Reglament Defensor/a del ciutadà 14/03/2011 Decaigut
20/12/2010

Al·legacions 2010

Iniciativa normativa Institució promotora Al·legacions Antifrau Data al·legacions Text aprovat
Projecte Decret
Xarxa equipaments cívics de Catalunya


Departament de Governació i Administracions Públiques

Al·legacions projecte decret xarxa equipaments cívics de Catalunya 12/11/2010 Decret 174/2010, de 23 de novembre, pel qual es crea la Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya (Xecat) i es constitueix el Consell d’Equipaments Cívics de Catalunya
Projecte Decret
Tribunal Català Contractes Sector Públic


Departament d’Economia
i Finances


Al·legacions projecte decret contractes 22/10/2010 Decaigut
Projecte Decret
Oficina del Contribuent


Departament d’Economia
i Finances


Al·legacions projecte Decret oficina contribuent 11/06/2010 Decret 162/2010, de 9 de novembre, pel qual es regula l’Oficina del Contribuent
Avantprojecte de Llei reforma Llei universitats


Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
(Comissionat Universitat i recerca)

 Al·legacions avantprojecte llei reforma llei universitats 08/04/2010 Decaigut

Projecte Decret autonomia centres educatius

Departament d’Educació Al·legacions projecte decret centres educatius 18/02/2010 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius
Avantprojecte de Llei organització administració Generalitat i seves entitats

Departament de Governació i Administracions PúbliquesAl·legacions avantprojecte llei organització administració Generalitat de Catalunya 15/02/2010 Decaigut

Avantprojecte de Llei
finances sector públic Generalitat de Catalunya
 

Departament d’Economia i
finances

Al·legacions avantprojecte llei finances 11/02/2010 Decaigut
twitter home linkedin home youtube home