Com s’assumeix aquest paper actiu per fomentar la integritat institucional? Cal actuar sobre tres eixos clau de l’organització:

  1. Cultura ètica. L’objectiu d’aquest eix és guiar i orientar les persones que treballen a la institució perquè la seva conducta sigui la pròpia d’un servidor públic.
  2. Gestió pública professional. L’objectiu d’aquest eix és garantir la legalitat i l’eficiència en l’operativa d’aquella organització.
  3. Prevenció de la corrupció. L’objectiu d’aquest eix és reduir la probabilitat que els riscos esdevinguin casos de corrupció (treball preventiu) però també reduir la gravetat de les conseqüències en cas que aquests casos es produeixin (treball contingent)

Aquests tres eixos d’actuació es subdivideixen en sis àrees de treball que interactuen entre sí, de forma que les mancances en una d’elles afecten les altres cinc, cosa que ens obliga a treballar de forma sistèmica per tal d’obtenir resultats.

Aquest model d’actuació constitueix el Sistema d'Integritat dels Ens Públics (SIEP), representat gràficament amb forma d’hexàgon. El SIEP facilita als ens públics una forma sistèmica per:

  • avaluar els punts forts i febles de llurs organitzacions en aquests tres eixos d’actuació i
  • elaborar programes d'integritat per millorar-los.
twitter home linkedin home youtube home