La integritat d’un ens públic és el resultat de l’actuació diària de totes i cadascuna de les persones que treballen dins o per a aquella organització: des de la persona que n’exerceix la màxima representació (conseller, alcalde, president, director...), fins a qualsevol empresa privada que ofereixi un servei públic per compte d’aquella, passant per qualsevol de llurs empleats. Com més coherència i consistència hi hagi entre totes aquestes actuacions i els principis, valors i normes de l’ordenament jurídic, més integritat institucional trobarem.

Per tant, la integritat institucional és alguna cosa més que aprovar una política anticorrupció o redactar un codi ètic. Es produeix quan el funcionament operatiu de la institució (polítiques, processos i procediments, sistemes de treball...), els estàndards ètics i les estratègies de prevenció de la corrupció estan plenament integritats per permetre assolir les finalitats (l’interès general) per a les quals la institució fou creada.

twitter home linkedin home youtube home