Amb caràcter no vinculant, l’Oficina Antifrau de Catalunya respon aquelles consultes que li puguin adreçar les entitats del sector públic de Catalunya, mitjançant els seus màxims òrgans de representació.

Les consultes s'han de dirigir per escrit al director de l'Oficina Antifrau, han d'estar prou fonamentades i han d'adjuntar els antecedents pertinents.

L'Oficina Antifrau respon en el termini d'un mes des de l'entrada de la sol·licitud en el registre general.

twitter home linkedin home youtube home