L’Oficina Antifrau treballa perquè tots els organismes públics siguin íntegres, per aquest motiu col·labora amb aquests mitjançant l'assessorament normatiu o presentant al·legacions a les seves normes per evitar riscos de corrupció. Mitjançant l’assessorament normatiu, és a dir fent suggeriments d’esmenes a lleis i normes de rang divers, es persegueix la millora del marc normatiu des del punt de vista de la integritat. Vetlla, per exemple, per què les institucions disposin de mecanismes de controls suficients i correctament dissenyats i de bons instruments de participació, per que quedi garantit el principi d’ igualtat o es defensi la imparcialitat en els processos.

A l'Oficina Antifrau diferenciem dues maneres de fer assessorament a les entitats públiques, mitjançant Al·legacions a normes o Consultes no vinculants.

twitter home linkedin home youtube home