Instruments internacionals

Nacions Unides

Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, feta a Nova York el 31 d’octubre de 2003 (BOE 171, de 19-7-2006), en especial els articles 13.2 i 33

Unió Europea

Resolució del Parlament Europeu, de 17 de febrer de 2022, sobre els drets humans i la democràcia al món i la política de la Unió Europea al respecte – Informe anual 2021

Directiva (UE) 2019/1937 de Parlament Europeu i de Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions de el Dret de la Unió

Unió Europea. Resolució legislativa del Parlament Europeu, de 16 d’abril de 2019, sobre la proposta de Directiva (UE) del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió

Parlament Europeu

Resolució (UE) del Parlament Europeu, de 24 d’octubre de 2017, sobre mesures legítimes per a la protecció dels denunciants d’irregularitats que, en nom de l’interès públic, revelin informació confidencial sobre empreses i organismes públics

Resolució (UE) del Parlament Europeu, de 14 de setembre de 2017, sobre transparència, responsabilitat i integritat de les institucions, articles 60 a 67

Unió Europea. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Defensor del Poble, de 10 d’octubre de 2002, relativa a les relacions amb el denunciant en matèria d’infraccions del Dret comunitari, [COM(2002) 141 final], Diari Oficial de les Comunitats Europees, C 244/5, de 10 d’octubre de 2002

Informe de la Comissió al Consell i al Parlament europeu sobre la lluita contra la corrupció a la Unió Europea (Informe anticorrupció), COM( 2014)038, de 3 de febrer de 2014 i l’Annex 9 sobre Espanya a l’Informe de lluita contra la corrupció a la UE (pàg.4), de 3 de febrer de 2014, COM (2014) 38 final

Informe sobre Espanya 2019, amb un examen exhaustiu en relació amb la prevenció i la correcció dels desequilibris macroeconòmics, de 27 de febrer de 2019, SWD (2019) 1008 final

Informe sobre Espanya 2018, amb un examen exhaustiu en relació amb la prevenció i la correcció dels desequilibris macroeconòmics, de 7 de març de 2018, SWD (2018) 207 final

Consell d’Europa

Conveni penal del Consell d'Europa sobre la corrupció (Conveni número 173 del Consell d'Europa), fet a Estrasburg el 27 de gener de 1999, en especial l’art. 22

Conveni civil del Consell d’Europa sobre la corrupció (Conveni número 174 del Consell d’Europa), fet a Estrasburg el 4 de novembre de 1999, en especial l’art. 9

Recomanació CM/Rec (2014)7 adoptada pel Consell de Ministres del Consell d’Europa de protecció dels alertadors, de 30 d’abril de 2014

Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa

Resolució 1729 (2010) de protecció dels alertadors, de 29 d’abril de 2010

Millorar la protecció dels alertadors a Europa, moció per a Resolució, de 23 de gener de 2018, doc. 14483

Organització per a la cooperació i el desenvolupament econòmic (OCDE)

Recomanació del Consell per enfortir la lluita contra el suborn de servidors públics estrangers en transaccions comercials internacionals, adoptada pel Consell el 26 de novembre de 2009 (Recomanació núm. IX)

Recomanació del Consell de l’OCDE per millorar la conducta ètica al servei públic, inclosos els principis per gestionar l’ètica al servei públic

Xarxa d'Autoritats Europees de Protecció de les Persones Alertadores (NEIWA)

Declaració de València, de 19 d'abril de 2024

Declaració de Barcelona, de 17 de juny de 2022

Declaració de Dublín, de 10 de desembre de 2021

Declaració de darrera crida, de 17 de setembre de 2021

Declaracions d'Utrecht per a l'establiment de canals interns de denúncia i per a l'establiment de canals externs de denúncia, de 4 de juny de 2021

Declaració de Roma, de 26 de juny de 2020

Declaració de Brussel·les, 14 de desembre de 2020