Les persones alertadores són una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció. Denunciar casos de corrupció pot, però, esdevenir arriscat, ja que qui denuncia comportaments il·lícits s’exposa a patir represàlies en l’àmbit professional i fins i tot en el personal. La Directiva per a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió (aprovada pel Parlament Europeu el 16 d’abril per 591 vots a favor, 29 en contra i 33 abstencions) representa una gran fita per garantir-ne una protecció efectiva i equilibrada. Un cop que el Consell l’aprovi, els estats membres tindran dos anys per fer-ne la transposició a la normativa interna.

Aquesta iniciativa normativa europea no té un abast general (la Directiva estableix normes mínimes comunes per protegir les persones que denunciïn determinades infraccions del Dret de la Unió), però, entre d’altres, ha tornat a posar de manifest el paper clau que desenvolupen les persones alertadores per prevenir i descobrir infraccions, casos de frau i corrupció i altres conductes que lesionen greument l’interès públic.

L’Oficina Antifrau de Catalunya adopta el terme “persona alertadora” per fer referència a qui adverteix sobre comportaments indeguts, en considerar preferible incloure un matís positiu front a termes que incorporen els prejudicis que, encara avui, arrossega la denúncia, i també per indicar que ens trobem en un context més ampli que el definit per a la persona denunciant en el Dret Administratiu. El terme s’ha inspirat en el francès “lanceur d’alerte”, que equival al whistleblower anglosaxó.

Denunciar el frau i la corrupció no ha d’implicar cap renúncia al benestar personal; no ha de comportar cap represàlia o assetjament; no pot posar en risc l’àmbit professional ni el personal, no pot comprometre ni la persona alertadora ni els que es troben en el seu cercle més proper.

L’Oficina Antifrau de Catalunya reclama la implantació d’alternatives segures al silenci: avançar en la construcció d’un marc normatiu integral, introduir reformes organitzatives que complementin els canvis legals (inclosos els canals anònims) i impulsar un canvi cultural que reconegui el valor cívic de la denúncia. Cal així mateix acompanyar la persona alertadora en tot el procés.

En aquest espai trobareu documentació i informació relativa a la protecció de les persones alertadores: normativa (incloses iniciatives en tramitació), estudis, articles i enllaços d’interès. També respostes a les preguntes més freqüents que es plantegen en relació amb l’abast de la Directiva europea i la seva incorporació al Dret intern.

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l'Union

Instruments internacionals

Nacions Unides

Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, feta a Nova York el 31 d’octubre de 2003 (BOE 171, de 19-7-2006), en especial els articles 13.2 i 33

Unió Europea

Unió Europea. Resolució legislativa del Parlament Europeu, de 16 d’abril de 2019, sobre la proposta de Directiva (UE) del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió

Parlament Europeu

Resolució (UE) del Parlament Europeu, de 24 d’octubre de 2017, sobre mesures legítimes per a la protecció dels denunciants d’irregularitats que, en nom de l’interès públic, revelin informació confidencial sobre empreses i organismes públics

Resolució (UE) del Parlament Europeu, de 14 de setembre de 2017, sobre transparència, responsabilitat i integritat de les institucions, articles 60 a 67

Unió Europea. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Defensor del Poble, de 10 d’octubre de 2002, relativa a les relacions amb el denunciant en matèria d’infraccions del Dret comunitari, [COM(2002) 141 final], Diari Oficial de les Comunitats Europees, C 244/5, de 10 d’octubre de 2002

Informe de la Comissió al Consell i al Parlament europeu sobre la lluita contra la corrupció a la Unió Europea (Informe anticorrupció), COM( 2014)038, de 3 de febrer de 2014 i l’Annex 9 sobre Espanya a l’Informe de lluita contra la corrupció a la UE (pàg.4), de 3 de febrer de 2014, COM (2014) 38 final

Informe sobre Espanya 2019, amb un examen exhaustiu en relació amb la prevenció i la correcció dels desequilibris macroeconòmics, de 27 de febrer de 2019, SWD (2019) 1008 final

Informe sobre Espanya 2018, amb un examen exhaustiu en relació amb la prevenció i la correcció dels desequilibris macroeconòmics, de 7 de març de 2018, SWD (2018) 207 final

Consell d’Europa

Conveni penal del Consell d'Europa sobre la corrupció (Conveni número 173 del Consell d'Europa), fet a Estrasburg el 27 de gener de 1999, en especial l’art. 22

Conveni civil del Consell d’Europa sobre la corrupció (Conveni número 147 del Consell d’Europa), fet a Estrasburg el 4 de novembre de 1999, en especial l’art. 9

Recomanació CM/Rec (2014)7 adoptada pel Consell de Ministres del Consell d’Europa de protecció dels alertadors, de 30 d’abril de 2014

Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa

Resolució 1729 (2010) de protecció dels alertadors, de 29 d’abril de 2010

Millorar la protecció dels alertadors a Europa, moció per a Resolució, de 23 de gener de 2018, doc. 14483

Organització per a la cooperació i el desenvolupament econòmic (OCDE)

Recomanació del Consell per enfortir la lluita contra el suborn de servidors públics estrangers en transaccions comercials internacionals, adoptada pel Consell el 26 de novembre de 2009 (Recomanació núm. IX)

Recomanació del Consell de l’OCDE per millorar la conducta ètica al servei públic, inclosos els principis per gestionar l’ètica al servei públic

 

Normativa estatal i autonòmica en vigor o en tràmit d'aprovació

D’acord amb l’article 207 del Reglament del Congrés dels Diputats, tots els assumptes pendents d’examen queden caducats en el moment de la dissolució.

Documents d'Antifrau

El Parlament Europeu va aprovar el passat 16 d'abril amb una àmplia majoria, una nova directiva per protegir els alertadors, per 591 vots a favor, 29 en contra i 33 abstencions. Els europarlamentaris han adoptat aquesta directiva que ha de protegir l'anonimat de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

L'Oficina Antifrau de Catalunya ha elaborat els següents documents que serviran per apropar a la ciutadania què significa aquesta directiva:

L'Oficina Antifrau també va intervenir durant la fase de consulta pública de la proposta de Directiva i va elaborar diverses observacions i al·legacions a la proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió

Alhora, l’Oficina Antifrau, en el seu informe La gestió dels conflictes d’interès en el sector públic de Catalunya, va incloure en l'apartat 5.10 la necessitat d’establir canals interns de denúncia i la protecció dels alertadors com a eina necessària per tal de garantir l’eficàcia de totes les eines existents per a gestionar i detectar els conflictes d’interès.

twitter home linkedin home youtube home