El projecte «Riscos per a la integritat en la contractació pública» neix a partir de les directius de treball que el director de l’Oficina Antifrau va presentar al Parlament de Catalunya al desembre de 2016. Entre les prioritats hi havia la d’elaborar un informe monogràfic que analitzés els riscos en la contractació pública.

cronologia fases contractacio

Aquest projecte té dues grans fases. En la primera, l’Oficina Antifrau està duent a terme les actuacions de detecció i anàlisi que culminaran amb una diagnosi dels principals riscos en matèria de contractació al sector públic de Catalunya. En la segona, l’Oficina Antifrau, en exercici de la seva potestat indicativa i basant-se en els resultats de la primera fase, formularà les propostes als poders públics que facilitin la tasca preventiva, així com les recomanacions i eines de suport per a la millora en la gestió d’aquests riscos per part de les institucions.

Ara, dins la primera fase, ens adrecem als servidors públics que impulsen, gestionen o supervisen la contractació amb les publicacions de la sèrie Documents de treball i amb l’objectiu últim de fer-los partícips del debat i enriquir aquesta diagnosi.

Fases del projecte de contractació aux Revisió bibliogràfica

Documents de treball

Formular propostes i recomanacions eficaces i factibles requereix una diagnosi de riscos rigorosa, precisa i completa. Per aquest motiu, l’Oficina Antifrau s’adreça als diversos servidors públics implicats de forma directa o indirecta en la contractació pública per compartir i debatre les seves conclusions preliminars. Els comentaris i aportacions rebuts contribuiran a completar-la, precisar-la i millorar-la.

A través d’aquests Documents de treball, s’aniran presentant els resultats obtinguts en la fase de diagnosi.

Documents de treball núm. 1 | Riscos per a la integritat en la contractació pública: presentació del projecte
Riscos per a la integritat en la contractacio publica Presentació del projecte coincidint amb l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

 

Documents de treball núm. 2 | L'objecte de la prevenció que es demana als òrgans de contractació
antifrau contractacio publica document treball 2

Concreció de quin ha de ser l’objecte de prevenció arran l’aprovació de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

esquema objecte prevencio demana organs contractacio DT2

Esquema del Document de Treball 2

 

Documents de treball núm. 3 | Identificació dels riscos per a la integritat de la contractació
DT03 identificacioderiscosenlacontractacio 1

Us animem a fer-nos arribar els vostres comentaris o aportacions per correu electrònic a prevencio@antifrau.cat o si ho preferiu, de forma anònima, responent el següent formulari.

Documents de treball núm. 4 | Anàlisi dels riscos per a la integritat en la contractació
Anàlisi dels riscos per a la integritat en la contractació Factors i efectes dels riscos i mapes per facilitar l’anàlisi


 

Propers Documents de treball

Documents de treball núm. 5, 6 i 7 | Anàlisi dels factors institucionals que generen les oportunitats de risc dins les institucions: personals, organitzatius i procedimentals

Documents de treball núm. 8 | Anàlisi dels factors institucionals que potencien aquells riscos o que contribueixen a perpetuar-los un cop es produeixen pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes en una institució

Opinions expertes

L’Oficina Antifrau ha volgut comptar amb l’opinió de persones expertes que analitzaran, des de diferents perspectives, els riscos de corrupció en el procediment de contractació. A través de la sèrie Opinions expertes s’aniran presentant els resultats d’aquestes col·laboracions. Els criteris i arguments que s’hi incorporen expressen exclusivament els del seu autor i no tenen perquè reflectir necessàriament el posicionament oficial de l’Oficina Antifrau.

Opinions expertes núm. 1 | Anàlisi de la bibliografia sobre els riscos de corrupció en la contractació pública, Agustí Cerrillo i Martínez, catedràtic de Dret Administratiu de la UOC.

Opinions expertes núm. 2 La competència: la clau de l’èxit de la compra pública, Susanna Grau Arnau i Xavier Puig Soler, Autoritat Catalana de la Competència.

Bibliografia

 • AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (2015). Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017. http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianiPrevenzioneCorruzione/_piani?id=ee0a8d810a778042003eb6d7529043be
 • COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA (2015). Análisis de la contratación pública en España. Oportunidades de mejora desde el punto de vista de la competencia. (PRO/CNMC/001/15) https://www.cnmc.es/expedientes/procnmc00115
 • COMISSIÓ EUROPEA (2017a). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité De Las Regiones. Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa. Estrasburg, 3 d’octubre de 2017 [COM(2017) 572 final].
 • COMISSIÓ EUROPEA (2017 b). Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de España. Brussel·les, 22 de maig de 2017 [COM(2017) 508 final].
 • COMISSIÓ EUROPEA (2014). Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea. Brussel·les, 3 de febrer de 2014 [COM(2014) 38].
 • COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU (2016). Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre: «Combatir la corrupción en la Unió Europea: afrontar las preocupaciones de las empresas y la sociedad civil», dictamen d’iniciativa (2016/C 013/11).
 • FOLGUERA FONDEVILA, R. (2017). «La fiscalización de los conflictos de interés», Auditoria Pública, núm. 70, pàg. 97-103.
 • MEDINA ARNÁIZ, T. (2008). The exclusion of tenderers in public procurement as an anti corruption mean. http://www.nispa.org/files/conferences/2008/papers/200804200047500.Medina_exclusion.pdf
 • OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA (2017). Informe de seguiment dels treballs de la Comissió d’estudi de les mesures de lluita contra la corrupció per a la regeneració democràtica (CEMCORD). Propostes i recomanacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Barcelona: Oficina Antifrau de Catalunya.
 • PARLAMENT DE CATALUNYA (2017). «Informe de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica. Informe i conclusions de la Comissió». Diari Oficial del Parlament de Catalunya, XI legislatura, quart període, núm. 374, divendres 31 de març de 2017.
 • PARLAMENT EUROPEU (2010), Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de mayo de 2010, sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude. Informe anual 2008. [2009/2167(INI)]

El projecte en xifres

 

projecte en xifres

 

Premsa

En aquest apartat trobareu les publicacions i comunicacions amb els mitjans de comunicació sobre contractació pública que hem trobat més rellevants:

twitter home linkedin home youtube home