El projecte «Riscos per a la integritat en la contractació pública» neix a partir de les directius de treball que el director de l’Oficina Antifrau va presentar al Parlament de Catalunya al desembre de 2016. Entre les prioritats hi havia la d’elaborar un informe monogràfic que analitzés els riscos en la contractació pública.

cronologia fases contractacio

Aquest projecte té dues grans fases. En la primera, l’Oficina Antifrau està duent a terme les actuacions de detecció i anàlisi que culminaran amb una diagnosi dels principals riscos en matèria de contractació al sector públic de Catalunya. En la segona, l’Oficina Antifrau, en exercici de la seva potestat indicativa i basant-se en els resultats de la primera fase, formularà les propostes als poders públics que facilitin la tasca preventiva, així com les recomanacions i eines de suport per a la millora en la gestió d’aquests riscos per part de les institucions.

Ara, dins la primera fase, ens adrecem als servidors públics que impulsen, gestionen o supervisen la contractació amb les publicacions de la sèrie Documents de treball i amb l’objectiu últim de fer-los partícips del debat i enriquir aquesta diagnosi.

fases contractacio publica

Documents de treball

Formular propostes i recomanacions eficaces i factibles requereix una diagnosi de riscos rigorosa, precisa i completa. Per aquest motiu, l’Oficina Antifrau s’adreça als diversos servidors públics implicats de forma directa o indirecta en la contractació pública per compartir i debatre les seves conclusions preliminars. Els comentaris i aportacions rebuts contribuiran a completar-la, precisar-la i millorar-la.

A través d’aquests Documents de treball, s’aniran presentant els resultats obtinguts en la fase de diagnosi.

Documents de treball núm. 1 | Riscos per a la integritat en la contractació pública: presentació del projecte
Presentació del projecte Riscos per a la integritat

 

Presentació del projecte coincidint amb l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

 

Documents de treball núm. 2 | L'objecte de la prevenció que es demana als òrgans de contractació
DT02 objecteprevencio

Concreció de quin ha de ser l’objecte de prevenció arran l’aprovació de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

EsquemaDT2

Esquema del Document de Treball 2

 

Documents de treball núm. 3 | Identificació dels riscos per a la integritat de la contractació
DT03 identificació de riscos

Us animem a fer-nos arribar els vostres comentaris o aportacions per correu electrònic a prevencio@antifrau.cat o si ho preferiu, de forma anònima, responent el següent formulari.

 
Documents de treball núm. 4 | Anàlisi dels riscos per a la integritat en la contractació
DT04 factors de risc

 

Factors i efectes dels riscos i mapes per facilitar l’anàlisi

 

Documents de treball núm. 5 | Riscos per a la integritat en la contractació
DT05 elfactorhuma

 

El factor humà. Motivacions per transgredir i els factors de risc personals.

 

Propers Documents de treball

Documents de treball núm. 6 i 7 | Anàlisi dels factors institucionals que generen les oportunitats de risc dins les institucions: personals, organitzatius i procedimentals

Documents de treball núm. 8 | Anàlisi dels factors institucionals que potencien aquells riscos o que contribueixen a perpetuar-los un cop es produeixen pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes en una institució

 

Eines

Dur a terme un procés de gestió dels riscos per a la integritat és una feina complexa per a les institucions públiques. Per això, l’Oficina Antifrau ha volgut posar a disposició dels gestors públics les primeres eines per facilitar-los aquest procés, i acompanyar-los i guiar-los en aquesta tasca preventiva. En aquest apartat podreu trobar pautes, orientacions, models i recomanacions, entre d’altres.

Eines 1, 2 i 3. Taules per a la identificació dels riscos

La identificació és el primer pas d’una gestió integral de riscos i té com a finalitat cercar, descriure, categoritzar, així com prioritzar el conjunt de riscos que la institució haurà de gestionar.

Les eines 1, 2 i 3, extretes del Document de treball núm. 3, recullen les 12 àrees de risc comunes a totes les entitats adjudicadores, ordenades segons les fases del procediment de contractació, i un llistat d’alguns dels potencials riscos associats.

Estan pensades com a punt de partida per a les institucions que vulguin començar a revisar les seves principals àrees de risc. Els llistats de potencials riscos no són exhaustius però sí cobreixen els més freqüents a tots els moments claus al llarg de la vida dels contractes públics així com d’altres que tot i no ser habitual, si s’esdevé té conseqüències molt greus.

EG01: Identificació dels riscos en la fase de preparació

EG02: Identificació dels riscos en la fase de licitació

EG03: Identificació dels riscos en la fase d’execució

Eina 4. Model de taula per facilitar l’anàlisi de riscos

La plantilla que es presenta a continuació vol guiar l’anàlisi de riscos i facilitar:

 1. la visualització completa dels factors i dels efectes dels riscos
 2. la valoració de la incidència de cada factor i les mesures preventives per a cadascun
 3. l’avaluació de la probabilitat i la gravetat de les seves conseqüències i les mesures contingents.

EG04: Model de taula per facilitar l’anàlisi de riscos

Eina 5. Factors dels riscos per a la integritat en la contractació d'una entitat adjudicadora

Actuar directament sobre els factors que generen, incrementen o perpetuen els riscos per reduir la probabilitat és la única forma eficaç de prevenció. En aquest sentit és determinant que l’anàlisi dels factors de risc sigui exhaustiva i que contempli tots aquells que poden incidir en la materialització del risc.

Donada la complexitat d’aquest procés analític, i amb la voluntat de facilitar aquesta tasca a les institucions públiques, us facilitem un esquema que classifica els diversos tipus de factors que poden incidir en els riscos identificats. Aquesta classificació s’explica i exemplifica al Document de treball núm. 4.

EG05: Factors dels riscos per a la integritat en la contractació d'una entitat adjudicadora

Eines publicades per altres institucions

Opinions expertes

L’Oficina Antifrau ha volgut comptar amb l’opinió de persones expertes que analitzaran, des de diferents perspectives, els riscos de corrupció en el procediment de contractació. A través de la sèrie Opinions expertes s’aniran presentant els resultats d’aquestes col·laboracions. Els criteris i arguments que s’hi incorporen expressen exclusivament els del seu autor i no tenen perquè reflectir necessàriament el posicionament oficial de l’Oficina Antifrau.

Opinions expertes núm. 1 | Anàlisi de la bibliografia sobre els riscos de corrupció en la contractació pública, Agustí Cerrillo i Martínez, catedràtic de Dret Administratiu de la UOC.

Opinions expertes núm. 2 La competència: la clau de l’èxit de la compra pública, Susanna Grau Arnau i Xavier Puig Soler, Autoritat Catalana de la Competència.

Bibliografia

 • AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (2015). Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017. http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianiPrevenzioneCorruzione/_piani?id=ee0a8d810a778042003eb6d7529043be
 • COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA (2015). Análisis de la contratación pública en España. Oportunidades de mejora desde el punto de vista de la competencia. (PRO/CNMC/001/15) https://www.cnmc.es/expedientes/procnmc00115
 • COMISSIÓ EUROPEA (2017a). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité De Las Regiones. Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa. Estrasburg, 3 d’octubre de 2017 [COM(2017) 572 final].
 • COMISSIÓ EUROPEA (2017 b). Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de España. Brussel·les, 22 de maig de 2017 [COM(2017) 508 final].
 • COMISSIÓ EUROPEA (2014). Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea. Brussel·les, 3 de febrer de 2014 [COM(2014) 38].
 • COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU (2016). Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre: «Combatir la corrupción en la Unió Europea: afrontar las preocupaciones de las empresas y la sociedad civil», dictamen d’iniciativa (2016/C 013/11).
 • FOLGUERA FONDEVILA, R. (2017). «La fiscalización de los conflictos de interés», Auditoria Pública, núm. 70, pàg. 97-103.
 • MEDINA ARNÁIZ, T. (2008). The exclusion of tenderers in public procurement as an anti corruption mean. http://www.nispa.org/files/conferences/2008/papers/200804200047500.Medina_exclusion.pdf
 • OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA (2017). Informe de seguiment dels treballs de la Comissió d’estudi de les mesures de lluita contra la corrupció per a la regeneració democràtica (CEMCORD). Propostes i recomanacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Barcelona: Oficina Antifrau de Catalunya.
 • PARLAMENT DE CATALUNYA (2017). «Informe de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica. Informe i conclusions de la Comissió». Diari Oficial del Parlament de Catalunya, XI legislatura, quart període, núm. 374, divendres 31 de març de 2017.
 • PARLAMENT EUROPEU (2010), Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de mayo de 2010, sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude. Informe anual 2008. [2009/2167(INI)]

El projecte en xifres

 

projecte en xifres

 

Premsa

En aquest apartat trobareu les publicacions i comunicacions amb els mitjans de comunicació sobre contractació pública que hem trobat més rellevants:

twitter home linkedin home youtube home