Riscos per a la integritat en la contractació pública

El projecte «Riscos per a la integritat en la contractació pública» neix a partir de les directrius de treball que el director de l’Oficina Antifrau va presentar al Parlament de Catalunya el desembre del 2016. Entre les prioritats hi havia la d’elaborar un informe monogràfic que analitzés els riscos en la contractació pública.

Esq

Aquest projecte té dues grans fases. En la primera, l’Oficina Antifrau està duent a terme les actuacions de detecció i anàlisi, que culminaran amb una diagnosi dels principals riscos en matèria de contractació al sector públic de Catalunya. En la segona, l’Oficina Antifrau, en exercici de la seva potestat indicativa i basant-se en els resultats de la primera fase, formularà les propostes als poders públics que facilitin la tasca preventiva, així com les recomanacions i eines de suport per a la millora en la gestió d’aquests riscos per part de les institucions.

Ara, dins la primera fase, ens adrecem als servidors públics que impulsen, gestionen o supervisen la contractació amb les publicacions de la sèrie Documents de treball i amb l’objectiu últim de fer-los partícips del debat i enriquir aquesta diagnosi.

 
Fases

Formular propostes i recomanacions eficaces i factibles requereix una diagnosi de riscos rigorosa, precisa i completa. Per aquest motiu, l’Oficina Antifrau s’adreça als diversos servidors públics implicats de forma directa o indirecta en la contractació pública per compartir i debatre les seves conclusions preliminars. Els comentaris i aportacions rebuts contribuiran a completar-la, precisar-la i millorar-la.

A través d’aquests Documents de treball, s’aniran presentant els resultats obtinguts en la fase de diagnosi.

Documents de treball núm. 1 | Riscos per a la integritat en la contractació pública: presentació del projecte
Riscos per a la integritat en la contractacio publica Presentació del projecte coincidint amb l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Documents de treball núm. 2 |L'objecte de la prevenció que es demana als òrgans de contractació
antifrau contractacio publica document treball 2

Concreció de quin ha de ser l’objecte de prevenció arran l’aprovació de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

esquema objecte prevencio demana organs contractacio DT2

Esquema del Document de Treball 2

Documents de treball núm. 3 | Identificació dels riscos per a la integritat de la contractació
/> style="float: center;"

En aquest apartat trobareu les publicacions i comunicacions amb els mitjans de comunicació sobre contractació pública que hem trobat més rellevants: