La Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau orienta l’activitat a generar valors socials, marcs normatius, incentius i mecanismes de retiment de comptes que dificultin l’aparició de conductes contràries a la probitat i a la integritat institucional, i presta suport a organismes públics i privats en la implementació d’iniciatives de transparència i bon govern la prevenció de conductes contràries a la probitat és tan sols un mitjà per assolir l’objectiu últim de preservar la integritat de les institucions públiques.

Amb aquesta comesa de foment de la integritat institucional, l’Oficina Antifrau actua en un doble àmbit:

  • Institucional: ofereix suport als ens públics que volen posar en marxa iniciatives de foment de la integritat, la transparència i el bon govern per enfortir els seus sistemes d’integritat.
  • Transversal: participa en la millora del Sistema Nacional d’Integritat de Catalunya, tot contribuint a generar valors socials, marcs normatius, incentius i mecanismes que dificultin l’aparició de conductes ímprobes.

Així mateix, l’Oficina recull les aportacions d’institucions internacionals que treballen en l’àmbit de la prevenció de la corrupció i del foment de la bona governança, i mira de facilitar el trasllat a Catalunya de les principals conclusions i lliçons apreses.

twitter home linkedin home youtube home